نشانه هاى تفكر/Thought Signs Flashcards Preview

نشانه شناسى و اختلالات روانى > نشانه هاى تفكر/Thought Signs > Flashcards

Flashcards in نشانه هاى تفكر/Thought Signs Deck (114):
1

تفکر
Thinking

جریان هدف دار عقاید، نمادها و تداعی‌ ها که در مقابل یک مسأله یا کار شروع شده و به نتیجه واقع‌گرایانه‌ منتج می‌شود، توالی منطقی این جریان حاکی از طبیعی بودن تفکر است.

2

تفکر انتزاعی
Thinking Abstract

در این نوع تفکر شخص قادر است بطور ارادی مسیر افکارش را از یک موقعیت به وجهی دیگر تغییر دهد.
توانایی تعبیر ضرب المثل یکی از خصوصیات تفکر انتزاعی است.

3

نشانه‌های کلی در فرم و فرآیند تفکر

اختلالات روانی
پسیکوز یا روان پریشی
سنجش واقعیت
اختلالات تفکر صوری
تفکر غیر منطقی
تفکر کاذب
تفکر اوتیستیک
تفکر سحرآمیز
تفکر فرآیند اولیه

4

پسیکوز یا روان پریشی
psychosis

ناتوانی برای تفکیک واقیعت از خیالات، اختلال سنجش واقعیت و خٙلق واقعیت جدید

5

اختلال تفکر صوری
Formal Thought


اختلال در فرم تفکر تا محتوای آن. تفکر با شل شدن تداعی‌ها، واژه سازی و ساختمان غیر منطقی مختل می‌شود و بیمار پسیکوتیک شناخته می‌شود. مربوط به تأکید به اصول و الگوهای کلی.

6

تفکر غیر منطقی
Dereism

تفکر منطقی و واقع گریزانه، نوعی فعالیت ذهنی که از قوانین منطقی و تجربه منحرف شده و از توجه به حقایق در می‌ماند.
تفکر حاوی نتیجه گیری‌های اشتباهی یا تناقض‌های درونی است، وقتی بارز باشد بیمارگونه است و نیز وقتی که به ارزش‌های فرهنگی یا نقص‌های هوشی نباشد. مربوط به تأکید به اصول و الگوهای کلی.

7

تفکر اوتیستیک
Autistic Thinking

حالت و گرایش درونی هماهنگ با واقعیت نیست و شخص هر چیزی را بر حسب خیالات و رویاها و امیدها و آرزوها می‌بیند. تمایل به دل‌مشغولی با خیالات و رویاهای خود و کسب لذت از آن‌ها.
تفکری که امیال درونی را اقناع کرده ولی با واقعیت جور نیست، اشتغال ذهنی با دنیای درونی و خصوصی، این اصطلاح تا حدودی مترادف با تفکر کاذب به کار می‌رود. این تفکر در اسکیزوفرنی زیاد دیده می‌شود.

8

تفکر سحرآمیز
Magic Thinking

نوعی تفکر کاذب، تفکری که به تفکر مرحله پیش عملیاتی کودکان (پیاژه) شباهت دارد که در آن افکار، کلمات یا اعمال دارای نیرو فرض می‌شوند.

9

سنجش واقعیت
Reality Testing

قضاوت و ارزیابی عینی دنیای خارج از خود را گویند.

10

اختلالات خاص در جریان فکر

واژه سازی
سالاد کلمات
حاشیه پردازی
تفکر مماسی
بی‌ربطی
در جا زدن
وراجی
پژواک کلام
تراکم یا تغلیظ ترکیب مفاهیم به شکل مفهومی واحد
پاسخ ما مرتبط
شل شدن تداعی‌ها
خروج از خط
پرش افکار
تداعی صورت
انسداد
گلوسولالی

11

واژه سازی
Neologhsm

ساخت واژه‌های جدید به وسیله بیمار، معمولاً با ترکیب سیلاب‌های سایر کلمات، به دلایل ویژه روانی.
این اصطلاح به ابداع کلمات تازه اطلاق می‌شود که معمولاً با ترکیب چندین کلمه که مفهموم خاصی برای بیمار دارد، صورت می‌گیرد.
این اختلال در بیماران اسکیزوفرنیک مشاهده می‌گردد.
بیمار اسکیزوفرنیک حتی ممکن است واژه‌ای معمولی برای بیان منظور خود پیدا نکند و واژه ای تازه بسازد.
مثال: بیماری ضمن مصاحبه در کلاس درس، کلمه «سخت‌ِخواب» را به کار برد و در پاسخِ مصاحبه گر که از او پرسید: این کلمه به چه معناست؟ گفت: معلوم است، «سخت‌خواب» یعنی تخت خوابی که تشکی سفت دارد و خوابیدن روی آن بهتر از خوابیدن روی تخته سنگ است!

12

حاشیه پردازی
Circumstaniality

تفکر غیر مستقیم با تاخیر در ادای مطلب، اما شخص بالاخره از مبدأ به مقصد مطلوب می‌رسد.
جزییات نا‌مربوط که منجر به دور افتادن از موضوع اصلی می‌گردد، مشخص است.
هر چیز جزئی و بی اهمیت برای بیمار مهم و ضروری به نظر می‌رسد و علت فقدان عقیده واضح، انتخاب آنچه مهم و اساسی است به سختی صورت می‌گیرد.

13

تفکر لابیرنتی
Labyrinthine Thinking

از انواع حاشیه پردازی است که در آن فهم منظور بیمار از حرف‌های طویل و پر آب و تابش، مشکل است.

14

تفکر مماسی
Tangentiality

ناتوانی برای ایجاد تداعی‌های هدف‌دار در تفکر. بیمار از نقطه مبدأ به نقطه مطلوب نمی‌رسد.

15

بی‌ربطی
Incoherence

تکلمی که کاملاً قابل فهم نیست. جریان غیر منطقی و غیر دستوری افکار یا کلمات که منجر به آشفتگی تکلم می‌گردد.
این نشانه در اسکیزوفرنی و دلیریوم و مانی مشاهده می‌شود.

16

درجا زدن یا تکرار
Perseveration

واکنش نسبت به یک محرک قبلی در مقابل محرک‌های تازه.
غالباً در بیماری‌های مغزی عضوی دیده می‌شود
فکری که ابتدا نسبت به بحث جاری متناسب بوده، به دفعات تکرار می‌شود.

17

وراجی
verbigeration

تکرار بی معنی کلمات و عبارات خاص.
بیمار راه می‌‌رود و یک کلمه را تکرار می‌کند.

18

پژواک کلام
Echolalia

تکرار پسیکو پاتولوژیک کلمات یا عبارات یک شخص دیگر.
ممکن است با تمسخر و بریده بریده ادا شود.

19

وقفه تفکر
Inhibition Of Though

پیشرفت تفکر به کندی و با اشکال صورت می‌گیرد.
این نشانه در افسردگی دیده می‌شود.

20

فشار تفکر
Please Of Though

بیمار اجباری برای تفکر در خود احساس می‌کند و افکار پی در پی او را تحت تسلط قرار می‌دهند.
بعضی بیماران افسرده قادر نیستند تفکر در مورد مطالب ناخوشایند را قطع کرده و روی مطلب دیگری تمرکز ایجاد کنند.

21

شل شدن تداعی‌ها
Looseness Of Association

انحراف عقاید از موضوعی به موضوع دیگر به طریقی کاملاً نا‌مربوط.
اگر شدید باشد؛ «بی‌ربطی» به وجود می‌آورد.

22

تفکر پارولوژیکی یا استدلال پریشی
Paralogia Thought

تفکر بی‌ربط و غیر منطقی. در این تفکر عقیده بعدی در زنجیره افکار جای خود را به عقیده ای می‌دهد که فقط رابطه ای با آن دارد و خود آن عقیده وقفه می‌یابد.
عقیده‌ای که در زنجیره افکار در ردیف بعدی قرار دارد به وسیله فکری تازه وقفه داده شده و کنار زده نمی‌شود.

23

تفکر با رنگ فلسفی
Philosophizing

نوعی اختلال تفکر است که با میل به بحث‌های بی حاصل مشخص می‌شود. بحث‌هایی که در آن تعداد کلمات بسیار زیاد و مفهوم بسیار اندک است. چنین تفکری علیرغم تأکید بیمار بر اهمیت آن، بیهوده و بی حاصل است.

24

تفکر عقلانی
Intellectualization

اختلالی است در ردیف اختلال تفکر با رنگ فلسفی که در بیماران وسواسی مشاهده می‌گردد.

25

اختلال خروج از خط
Derailment

انحراف تدریجی یا ناگهانی قطار تفکر بدون انسداد. فرد به طور ناگهانی از مسیر افکارش خارج می‌شود.

26

پرش افکار
Flight Of Ideas

بیان سریع کلمات یا بازی با کلمات با انحراف مکرر از موضوعی به موضوع دیگر.
مسیر تفکر به‌طور کلی هدف دار نیست. افکار به صورت دنبال هم می‌آیند.
این نشانه در اسکیزوفرنی ‌های تحریکی و حالت عضوی مشاهده می‌شود.

27

گلوسولالی
glossolalia

بیان پیامی مکاشفانه ای از طریق کلماتی نا مفهوم یا سخن گفتن زیر زبانی.

28

انسداد یا محرومیت فکر
blocking

قطع ناگهانی قطار تفکر قبل از اینکه فکری به نقطه پایان برسد. پس از مکثی کوتاه شخص از آنچه مورد بحث بود چیزی به خاطر نمی‌آورد.
این حالت حاصل اسکیزوفرنی است و در بعضی بیماران مضطرب نیز دیده می‌شود.

29

اطناب
Prolixity

در حالت هیپو‌مانی، به جریان افکار بیمارگونه ای گویند که علیرغم بسیاری بی‌ربطی‌ها بیمار بالاخره به موضوع جاری بر‌می‌گردید. این نوع حاشیه پردازی یا پرش افکار کنترل شده را «اطناب» گویند.
در این حالت بیمار افکار خود را با الفاظی می‌آراید.
اطناب مرحله گذاری بین تفکر نرمال و پرش افکار است و در هیپومانی و شخصیت ‌های هایپر تایمیک مشاهده می‌شود.

30

تفکر سریع
Accelerated Thinking

با آهنگ تند و شتابان تداعی‌ها، مشخص است.
افکار به سرعت دنبال هم می‌آیند و بیمار از ابراز آن ناتوان است.

31

کندی تفکر
Regarded Thinking

با اندک بودن تداعی‌ها و جریان آهسته و وقفه دار آنها مشخص است.

32

تفکر جانبی
Thinking Aside

اختلال در تداعی که در بیماران اسکیزوفرنیک دیده می‌شود و در آن بیمار چنان در تداعی‌های فردی بی‌اهمیت گم می‌شود که پدید آمدن سلسله ای منظم از تداعی‌ها را غیر ممکن می‌سازد.

33

چند پارگی تفکر
Fragmentation Of Thinking

نوعی اختلال در تداعی که خاص بیماری اسکیزوفرنی است و در آن حتی مفاهیم بنیادی مثل پدر و مادر چنان با ابهام همراه هستند که بیمار را از رسیدن به نظر یا اقدامی قاطع باز ‌می‌دارند.

34

مکرر گویی مرضی
Verbigeration

این نشانه نوعی استرئوپاتی کلامی است که در آن چند کلمه به‌طور ریتمیک بوسیله بیمار تکرار می‌شود.

35

گسسته گویی یا تفکر بی‌ربط
Incoherence

در این نشانه، کلام بیمار از یک رشته کلمات مجزا که به هم ارتباطی ندارند تشکیل شده است و انتخاب کلمات بیشتر حالت اتفاقی دارد تا ارادی.
در این حالت تفکر شدیدتر از پرش افکار است و تکلم قابل فهم نیست، یعنی، نمی‌توانیم بفهمیم فرد چه می‌گوید.

36

هذیان
Delusion

هذیان، عقیده و باور غلطی است که با منطق قابل اصلاح نبوده و اعضاء دیگر گروهی که شخص متعلق به آن است، در آن عقیده شریک نیستند. عقیده‌ای باطل که بر استنباط نادرست شخص از واقعیت بیرونی می‌باشد و با منطق اصلاح نمی‌گردد.

37

هذیان اولیه (پیش هیجان)
Primary Delusion

هذیانی است که به طور ناگهانی و بدون هیچگونه جریان روانی قبلی ای که موجب ساخته شدن آن گردد، ظاهر می‌شود.

38

هذیان اهمیت
Delusion Of Significance

نوعی از هذیان انتساب است که در آن بیمار برای هر چیز جزئی اهمیت فوق العاده قائل شده است و معنی خاصی از آن استنباط می‌کند.

39

هذیان مافوق بودن
Delusion Of Superiority

نوعی هذیان بزرگ منشی است.

40

هذیان مسموم شدن
Delusion Of Poisoning

با عقیده بیمارگونه و ثابت بیمار به اینکه کسی می‌خواهد مسمومش کند، نمایان می‌شود

41

هذیان بی‌ثمر
Obortive

در آن بیمار احساس می‌کند که دیگران مراقبند تا ببینند چهره شخص بر افروخته خواهد شد یا نه‌.

42

هذیان اتوکتونوس
Outochthonous Delusion

این هذیان بطور ناگهانی و بدون هیچگونه جریان روانی قبلی که موجب ساخته شدن آن گردد و با عقاید کامل به محتوای آن ظاهر می‌شود.

43

هذیان خود بزرگ بینی
Delusion Of Grandur

در این هذیان شخص از ارزش قدرت معلومات و هویت خاص برخوردار بوده یا رابطه‌ای ویژه با یک فرد مشهور دارد.
برداشت مبالغه آمیز از اهمیت، قدرت و هویت شخصی.

44

هذیان میگنون
Delusion Mignon

باور هذیانی مبنی بر اینکه شخص فرزند یک خانواده بسیار متشخص است تا فرزند پدر و مادر خود.

45

هذیان‌های نفوذ
Delusion Of Influence

ممکن است به صورت های گوناگون بروز کند. به عنوان مثال: بیمار فکر می‌کند تحت تاثیر هیپنوتیزمو الکتریسیته در فکر و رفتار از فاصله‌ای دور واقع شده است.

46

هذیان محرومیت
Delusion Of Deprivation

با عقیده باطل مبنی بر اینکه شخص دائماً از سوی اطرافیان غارت می‌شود همراه است.
این هذیان در پسیوکوزهای پیری شایع است.

47

هذیان خسارت و جادو شدن
Delusion Of Damage And Ensorcellment

بیمار ادعا می‌کند که قربانی سحر و جادو شده است. این نوع هذیان ها را نباید با خرافات که با زمینه فرهنگیِ شخص ارتباط دارد اشتباه گرفته شود.

48

هذیان حسادت
Delusion Of Jealousy

بیمار به‌طور غیر منطقی نسبت به همسر خود دچار حسادت شده و یقین دارد که همسرش به او خیانت می‌کند.
در سندرم اوتلّو مشاهده می‌شود.

49

هذیان ثانوی
Secondary

از تجارب بیمارگونه قبلی ریشه می‌گیرد. این تجربه ها ممکن است به صورت توهم باشند. مثلا: بیمار با شنیدن صدایی، تصور می‌کند که مورد تعقیب قرار گرفته است.

50

هذیان خود محوری
Delusion Autopsyhic

وقتی یک مفهوم هذیانی به شخصیت خود بیمار ربط داده شود.

51

هذیان جاودانگی
Delusion Of Immortality

غالباً با سایر عقاید مگالومتیک ابراز می‌شود.

52

هذیان اختراع و اکتشاف
Delusion Of Invention

از هذیان‌های بزرگ منشی است و در آن بیمار معتقد است به کشف بزرگی نائل آمده است.

53

هذیان‌های غریب
Blizzard Delusion

عقیده باطل، محال، نپذیرفتنی و بسیار عجیب.

54

هذیان‌های منظم یا سیستماتیزه
Systematized Delusion

عقیده یا عقاید باطلی که با اتفاق یا مایه‌ای (موضوعی) واحد به هم مربوط شده‌اند.

55

هذیان هماهنگ با خلق
Delusion Mood-Congruent

هذیانی که محتوای آن متناسب با خلق است.
مثال: بیمار افسرده‌ای که تصور می‌کند مسئول خرابی دنیا است.

56

هذیان نا هماهنگی با خلق
Delusion Of-Incongruent

هذیانی که محتوای آن با خلق رابطه‌ای ندارد یا متناسب نیست. مثال: بیمار افسرده‌ای که معتقد است حضرت مسیح جدید است!

57

هذیان تفتیشی
Delusion Exploratory

در پی توجیه و ارائه دلیل برای باورهای نادرست پدید می‌آید.

58

هذیان جسمی
Somtic Delusion

عقاید باطل مربوط به اعمال بدنی شخص. باور اینکه مغز شخص در حال پوسیدن است.

59

هذیان گزند و آسیب
Delusion Of Persecution

عقیده باطل مبنی بر اینکه شخص مورد تقلب و ظلم و ستم و نارو قرار گرفته است. بیشتر در بیماران مرافعه جو دیده می‌شود که تمایل بیمارگونه برای اقدامات قانونی در مقابل آزار و اذیت دارند.
بیمار عقیده دارد مورد تعقیب و آزار افراد، سازمان‌ها یا سایر گروه‌های نژادی است.
در اسکیزوفرنی شایع است ولی در بعضی از حالات افسردگی و عضوی نیز مشاهده می‌شود.

60

هذیان گناه
Delusion Of Guilt

بیمار معتقد است که شخصی است بی نهایت تبهکار و گناهان وحشتناکی مرتکب شده است و سزاوار مجازات است.

61

هذیان فقر
Delusion Of Poverty

بیمار علیرغم قرائن واضح و آشکار و مستند باور دارد که دچار فقر مطلق است.
علامتی نادر که ممکن است در افسردگی مشاهده شود.

62

هذیان نیست گرایی
Nihilistic Delusion

این هذیان به‌طور عمده در افسردگی های بسیار شدید دیده می‌شود و در آن بیمار معتقد است که خودش مُرده و همه چیز دور و بر او نیز مُرده است.
عقیده باطل مبنی بر فنای خود فرد، دیگران یا دنیای دیگران.

63

هذیان ثروت
Delusion Of Wealth

بیمار معتقد است که دارای خزائن بی شمار مالی است یا تمام طلاهای دنیا به او تعلق دارد.

64

هذیان ثروت
Delusion Of Wealth

بیمار معتقد است که دارای خزائن بی شمار مالی است یا تمام طلاهای دنیا به او تعلق دارد.

65

هذیان مرافعه جویی
Delusion Querulant

بیمار دارای این هذیان، اقدام به یک سری شکایات علیه مقامات می‌کند.

66

هذیان اصلاح طلبی
Delusion Reformist

در این نوع هذیان، بیمار جنبه سیاسی و اجتماعی را در نظر می‌گیرد و در پی برقراری اصلاح جامعه است.

67

هذیان مذهبی
Delusion Religious

در قرن ۱۹ در اروپا شایع بود. در آن، درمانگر قبل از مداوای بیمار، اطلاعاتی را بدست می‌آورد تا دچار فریب صحبت‌های بیمار نگردد.

68

هذیان مذهبی
Delusion Sexual

بسیار نادر است و بیشتر در زن‌ها دیده می‌شود.
در این نوع توهم، بیمار بیشتر بر اعضای تناسلی خودش توهم دارد.

69

هذیان شهوانی یا اروتیک
Erotomanic Type Delusion

بیمار احساس می‌کند شخصی که از وجهه اجتماعی برجسته‌ای برخوردار است، شدیداً عاشق اوست. مانند سندرم کلرآمبو.

70

هذیان اشاره

این باور که وقایع یا محرک‌های نامربوط به شخص، در واقع به بیمار مربوط می‌شوند.

71

هذیان‌های مشترک
Delusion Shared

از نظر افراد دیگر عقاید باطلی شمرده می‌شوند و به همین دلیل، اغلب مشاهده می‌شود که نزدیکان بیمار با او بحث و جدل می‌کنند و در پی اصلاح هذیان‌ها بر‌ می‌آیند.

72

هذیان همانندی
Appersonation

در این نوع هذیان، بیمار، هویت شخص دیگری را برای خود انتخاب می‌کند.

73

هذیان ناشی از مصرف مواد
Delusion Substance Induced

در اثر سوء مصرف داروها پدید می‌آید.

74

هذیان انتساب به خود
Delusion Of Self-reference

از هذیان‌های پارانوئید است. و مبنی بر زیر نظر گرفته شدن توسط دیگران است.
بیمار معتقد است مردم به او نگاه می‌کنند، درباره او حرف می‌زنند و محیطش اهمیتی خاص برای او دارند.
در حالات اسکیزوفرنی، افسردگی، حالات عضوی و در بعضی شخصیت‌های غیر عادی مشاهده می‌شود.

75

هذیان اتهام
Delusion Of Accusation

احساس بی دلیل و باطل پشیمانی و گناه که در آن بیمار اطرافیان خود را متهم می‌سازد که به او نسبت دزدی و تجاوز جنسی و قتل می‌دهند.
عقیده باطل مبنی بر فنای خود شخص، دیگران یا دنیا.

76

ربایش فکر
Though Withdrawal

از هذیان های کنترل است.
هذیان بیرون کشیده شدن افکار شخص به وسیله اشخاص یا نیروهای دیگر.

77

پخش افکار
Though Broadcasting

از هذیان‌های کنترل است.
هذیان شنیده شدن افکار شخص به وسیله دیگران است به گونه ای که انگار افکار در هوا پخش می‌شوند.

78

هذیان بی‌وفایی یا حسادت هذیانی
Delusion Of Jealousy

اعتقاد باطل مشتق از حسادت بیمارگونه، مبنی بر اینکه معشوق شخص به او خیانت می‌کند.

79

خلق هذیانی
Apophanous

احساسی غریب و غیر عادی است که در آن شخص احساس می‌کند چیزی دور و بر او اتفاق می‌افتد که به نوعی وی را نگران می‌‌کند.

80

هذیان نفی وجود
Delusion Of Negation

بیمار منکر وجود جسم خود، روان خود و دنیای اطراف خود می‌شود.

81

درک هذیانی
Delusion Perception

یک درک خاص، اهمیتی غیر عادی معمولاً در جهت انتساب به خود پیدا می‌کند که وجود آن را نمی‌توان در ارتباط با یک پدیده روانی دیگر توجیه نمود.
بیمار بدون هیچ دلیلی اهمیتی تازه نسبت به ادراکی آشنا پیدا می‌کند.

82

صحبت هذیانی
Speech Delusion

در بیمارانی که هذیان‌های خود بزرگ بینی و گزند و آسیب دارند دیده می‌شود.

83

هذیان شناخت عوضی
Delusion Of Misinterpretation

به صورت عقاید باطل در مورد هویت افراد، مکان‌ها و یا سوءتعبیر ماهیت موقعیت‌ها، ظاهر می‌گردد.

84

هذیان خود بیمار انگاری
Hypochondriacal Delusion

نگرانی مبالغه آمیز در مورد سلامت جسمی که مبنای عضوی ندارد بلکه به تعبیر غیر واقعی نشانه‌ها یا غیر طبیعی بودن احساس‌ها متکی است.
اعتقاد نامشخص درباره این که شخص از بیماری بدنی پنهانی رنج می‌برد.
بیمار معتقد است که مبتلا به سرطان، سل و یا بیماری وحشتناک دیگری شده است.
این هذیان‌ها در بیماری‌های افسردگی شایع است.

85

هذیان تعبیر
Delusion Interpretation

در این حالت تعبیر یا هذیان از دیدگاه خود بیمار است.

86

هذیان واپس نگر
Retrospective Delusion

این نشانه بیشتر در بیماران اسکیزوفرنیک دیده می‌شود که در این حالت بیمار هذیان‌های خود را به گذشته نسبت می‌دهد.

87

هذیان جا خوش کردن
Autochthonous

هذیانی که به طور ناگهانی و بدون هیچ گونه جریانات روانی قبلی که موجب ساخته شدن آن شود، با اعتقاد کامل به محتوای آن ظاهر می‌گردد.
مثلاً بیمار اسکیزوفرنیک ناگهان اعتقاد کامل پیدا می‌کند که در حال تغییر جنسیت است بی آنکه قبلاً به آن اندیشیده باشد.

88

هذیان بی ثمر یا مسقط
Delusion Abortive

در ارتباط با هذیان‌های بی ثمر می‌توان به هراس از سرخ شدن اشاره کنیم که در آن این احساس وجود دارد که دیگران مراقبند تا ببینند چهره شخص سرخ خواهد شد یا خیر.

89

عقیده هذیانی ناگهانی
Autochthonous

هذیان به شکل کاملاً ناگهانی در ذهن بیمار شکل می‌گیرد.

90

فقر محتوای کلام

کلامی که به علت ابهام، تکرارهای بی معنی و عبارات نامفهوم اطلاعاتی به شنونده منتقل نمی‌سازد.

91

عقیده بیش بها داده شده
Overvalued Idea

باور اشتباه غیر معقولِ ثابت، که ثبات آن کمتر از تفکر هذیانی است.

92

دروغ پردازی خیالی

در آن به نظر می‌رسد شخص به واقعیت خیالات خود، اعتقاد دارد و بر اساس آن‌ها عمل می‌کند.

93

گرایش فکری یا اشتغال فکری

تمرکز فکر روی عقیده‌ای به خصوص، همراه با یک مایه عاطفی قوی. مثل: گرایش پارانوئید یا اشتغال ذهنی انتحاری.

94

ایگومانی
Egomania

اشتغال ذهنی بیمارگونه به خود.

95

مونومانی
Monomania

جنونی که در آن حالت روانی بیمارگونه محدود به یک موضوع است و بیمار در مورد سایر موضوعات قضاوت و عاطفه طبیعی دارد.
اشتغال ذهنی با موضوع واحد.

96

بددهنی
Coprolalia

ادای جبری کلمات زشت و قبیح.

97

فوبی
Phobia

ترس بیمارگونهٔ مقاوم، غیر منطقی و اغراق آمیز از محرک یا موقعیتی خاص و نتیجه آن میل شدید به اجتناب است.

98

فوبی ساده یا خاص

از انواع فوبی است. ترس محدود به به یک موضوع یا موقعیت واضح.

99

فوبی اجتماعی

از انواع فوبی است.
ترس از تحقیر عمومی. مثلاً: در سخنرانی، عملکرد یا غذا خوردن در حضور عام.

100

آکروفوبیا
Acrophobia

از انواع فوبی است.
ترس از جاهای بلند.

101

آگورافوبیا
Agoraphobia

از انواع فوبی است.
ترس از فضاهای باز.

102

آلگوفوبیا
Algophobia

از انواع فوبی است.
ترس از درد.

103

کلاستروفوبیا
Claustrophobia

از انواع فوبی است.
ترس از فضای بسته.

104

زینوفوبیا
Xenophobia

از انواع فوبی است.
ترس از بیگانه‌ها.

105

زوفوبیا
Zoophobia

از انواع فوبی است.
ترس از حیوانات.

106

حیوان هراسی
Zoophobia

در گروه فوبی های اختصاصی قرار می‌گیرد. نظیر فوبی گربه، عموماً در کودکی شروع می‌شوند و تقریباً هرگز بعد از بلوغ جنسی شروع نمی‌شوند.
ترس بیمارگونه از حیوانات.

107

Aero-acro phobia

از انواع فوبی است.
ترس از فضاهای باز و بلند.
ترس بیمارگونه از بودن در بلندی.

108

Aerodromophobia

از انواع فوبی است.
ترس بیمارگونه از مسافرت هوایی.

109

Agyio phobia

از انواع فوبی است.
ترس از خیابان‌ها. خصوصاً ترس از عبور از عرض خیابان.

110

Aichmo phobia

ترس از اشیاء نوک تیز، مثل کارد.
معمولا با این تصور که ممکن است شئِ منبع هراس به عنوان سلاحی علیه کسی به کار رود، همراه است.

111

خود هراسی
Autophobia

معمولاً به صورت ترس بیمارگونه از تنها ماندن بروز می‌کند.

112

درد هراسی
Algophobia

ترس بیمارگونه از درد.

113

هراس از سرخ شدن
Erythrophobia

از انواع فوبی‌ های اجتماعی.
ترس بیمارگونه از سرخ شدن.

114

انواع اصلی فوبی‌های خاص

حیوانات (شامل تمام حیوانات می‌شود)
محیط طبیعی (مثل رعد و برق و.....)
موقعیتی (مثل ترس از بلندی، تاریکی، فضای بسته و...)
خون، تزریق، آسیب (ترس از خون، سرنگ، سرم، وسایل پزشکی و...)