thyroidea Flashcards Preview

Endokrinologi K4 > thyroidea > Flashcards

Flashcards in thyroidea Deck (15)
Loading flashcards...
1

beskriv thyroidea anatomiskt/histologiskt

sitter nedanför larynx på framsidan av halsen -> består av två lober som sitter samman via isthmus

körteln delas in i lober av bindvävskapseln som skjuter in stråk --> 20-40 folliklar i varje lob --> mellan går kärl och C-celler (som bildar calcitonin)

folliklarna linjeras av cylindriska epitelceller som är fyllda av tyreoglobulin (prekursorer till tyroideahormon) --> bildar kolloiden som finns i mitten av varje follikel

2

kort översikt tyroideahormon

bildar T4 och T3 under stimulering av TSH från tyrotrofa celler i hypofysen, som i sin tur stimuleras av TRH från hypotalamus (portasystemet)

både T3/T4 och TSH har sedan neg feedback

3

embryologi tyroidea

utvecklas från invagination av faryngeala epitetet som kommer från basen av tungan --> vandrar nedför nacken/halsen

kan finnas rester och därmed ektopisk produktion pga denna nedvandring

4

syntes av tyroideahormon?

follikulära cellerna bildar koloxid som frisätts i mitten av follikeln --> detta består av thyroglobulin med tyrosinrester

1. jod-joner tas upp tillsammans med Na via symport basolateralt från blodet (NIS-transportör)

2. ut i kolloid-utrymmet via pendrin apikalt

3. thyroperoxidas (TPO - membranbundet enzym) omvandlar 2 jodidjoner till jon (I2)

4. och sätter dit jod till tyrosinresterna på thyroglobulinet

5. jodiniserade thyroglobulinet binder till rec på follikelcellerna och tas upp via endocytos

6. fusion med lysosom --> klyver så T4 sätts fritt (tyroxin = 4 jod till tyrosinresten)

7. T4 frisätts i blodbanan från follikelcellerna via MCT-transportörer

8. binder till transportprotein som albumin, TBG (tyroxinbindande protein) eller transtyretin

9. vid målcellen binder det till MCT --> tas in i cellen och omvandlas till T3 av dejodinas enzym --> binder sedan till intranukleära TR och verkar på TRE

5

T4/T3 struktur?

T4 = 2 DIT (dijodtyrosin)

T3 = 1 MIT (monojodtyrosin) och 1 DIT

6

thyroglobulin?

bildas i ER i follikelcellen och utsöndras via exocytos till kolloiden i mitten av follikeln

7

målcell inbindning T4/T3?

T4 är mycket mindre biologiskt aktivt än T3 --> omvandlas till T3 i målcellen

korsar membranet via ATP-medierad transport över membranet och
dejoniseras via enzymet dejodinas

--> binder till cytoplasmatiska tyroideahormon-receptorer (TR) --> detta hormon/receptorkomplex binder till tyroidea-response elements (TRE) och påverkar genuttryck

8

effekter av tyroideahormon

A) METABOLISM ökade mängder tyroideahormon ökar basalmetabolismen (BMR)

1. kolhydrater; ökar glukoneogenesen i levern genom att inducera uttryck som fosfoenolpyruvat, karboxykinas, glukos-6-fosfatas osv

2. protein; ökar proteolysen ffa i muskler. ökar även proteinsyntes men nedbrytningen tar ofta över= förlorar muskelmassa

proteinet används i leverns glukoneogenes

3. lipider; ökad nedbrytning av TAG (lipolys) --> glycerinet och fettsyrorna används i glukoneogenesen

ökar även lipogenes

--> dvs bidrar till futila cyklar med nedbrytning och uppbyggnad = ökar syrgaskonsumtion (förbränning)

4. Na/K-pump-aktivitet; ökar mängden Na/K-pumpar = kräver ATP = kräver energi och ökad förbränning samtidigt som det läcker joner= futil cykel

B) katekolaminer--> thyroideahormon potentierar effekten av katekolaminer som adrenalin

- ökad HR
- ökad kontraktilitet
- ökad perifer resistens
- ökad andningsfrekvens


C) Hjärtat --> förutom ovan så inducerar hormonet även uppreg av myosin osv = ökad kontraktilitet pga strukturella förändringar

D) endometrium --> förtjockas hos kvinnor

E) potentierar utvecklingen av CNS/hjärnan

9

vad är det man mäter i blodet?

fritt T3/T4 och även TSH

99% är bundet, men bindningsproteinerna som albumin, tyroxinbindandeprotein och transtyretin kan variera med ex graviditet osv

10

jod och TSH och jod och NIS osv

jod får vi i oss via födan och tas upp i ventrikel och tunntarm

tas upp från blodet till follikelcellerna via NIS och till kolloiden via pendrin där det koncentreras

TSH reglerar funktion och syntes av NIS --> ökar vid ökat TSH

vid höga nivåer jod så kan NIS initialt blockeras

NIS ökar vid kroniskt lågt jodintag och vice versa

tiocyanat kan hämma NIS om det är akut

11

intag av jod?

rek dagligt är 150 mikrogram, men mer för gravida

jodbrist är vanligaste orsaken till tyroideasjukdomar i världen idag --> ffa gravida och spädbarn riskgrupper

brist på selen kan ge jodbrist då selen krävs för enzymet som konverterar T4 till T3

12

för mycket jod?

kan ge jodinducerad hypertyroidism, autoimmun tyroideasjukdom

13

för lite jod?

struma --> tyroidea försöker kompensera för bristen = växer och blir större (hypertrofi och hyperplasi)

lyckas inte kompensationen får man hypotyreos

14

icke-genomisk effekt av tyroideahormon?

effekt på membran och mitokondrier--> varar inte så länge

15

labprover tyroidea

fritt T4
fritt T3
TSH

i första hand mäter man fritt T4 och TSH

TSH kan bli lägre under början av en graviditet pga hCG är högt då. fT4 sjunker sedan i slutet


TRAK = ak mot TSH-rec --> autoimmuna sjukdomar

TPO-ak --> markör för sjukdom (läcker ut när tyroideacellerna förstörs..)