Trä Flashcards Preview

Byggnadsmaterial by Denis > Trä > Flashcards

Flashcards in Trä Deck (23)
Loading flashcards...
1

I vilka två kvaliteter sorteras träden i?

• Snickerivirke
– Klassas med hänsyn till utseende.

• Konstruktionsvirke
– Klassas med hänsyn till hållfasthet.

2

Rita träets uppbyggnad och struktur

Finns i häftet.

3

Hur huvudindelas trädstammen?

– Märgen
– Veden
– Barken

4

Hur sker näringstransporten?

– Trakeider (vertikalt i barrträd)
– Kärl (vertikalt i lövträd)
– Märgstrålar (horisontellt, från innebarken innåt)

5

Var sker tillväxten?

I kambium-skiktet som kan variera under året.

6

När är näringstillståndet störst?

Vår

7

Vad bidrar bildandet av vårved respektive sommarved mest med?

Med vårved bildas stor transportkapacitet.
Sommarved bidrar mest till hållfastheten.

8

Vilka är träets tre huvudriktningar?

Fiberriktningen – i stammens
längdriktning.

• Radiell riktning – vinkelrätt mot
fiberriktningen och årsringarna.

• Tangentiell riktning – vinkelrätt mot
fiberriktningen men parallellt med
årsringarna.

Bild i boken sida 367.

9

Vad byggs huvudsakligen materialet upp av?

Cellulosa

10

Vilka av dessa trä är konstant för alla träslag; kompaktdensitet, skrymdensitet och porositet.

Kompaktdensitet

11

Definiera "verklig densitet" !

Verklig densitet är det verkliga förhållandet
mellan massa (inkl fukt) och volym vid en
given fuktkvot .

12

Vad är snedfibrighet?

Fibrerna löper inte i virkets längdriktning.
Orsakas av spiralväxt och snedsågning. Detta sänker hållfastheten.

13

Vad är fiberstörningar?

Det innebär att fibrernas form eller uppbyggnad är onormal (tex vresved).

14

Vad mostvarar fibermättnadspunkten?

Fuktjämvikt med 100% relativ fuktighet.

15

När nås fibermättnadspunkten?

När allt vatten i cellhålrummen har torkats bort men cellväggarna fortfarande är fuktmättade.

16

Vad är fuktfixering?

Genom upptagning av
hygroskopisk fukt, sker huvudsakligen
som en kemisk bindning av vatten till vissa
delar av cellulosastrukturen.

17

Hur sker fukttransporten över fibermättnadspunkten?

Kapillärtransport.

18

Hur sker fukttransporten under fibermättnadspunkten?

Ångdiffusion.

19

Vad påverkar fuktrörelserna?

Av vatten som upptas/avges från cellväggarna upp
till fibermättnad.

20

När kan ett angrepp mot ett träd ske?

– Under trädets livstid
– Lagring av virke innan inbyggnad
– I den färdiga konstruktionen

21

Vilka villkor krävs för att mikroorganismer ska orsaka nedbrytning?

– Tillgång till syre
– Temperatur
– Fukt

22

Vilka organismer kan orsaka skada?

Svampar, bakterier, insekter och havsdjur-

23

Hur kan man skydda sig mot angrepp?

Det är viktigt att använda trä på ett sådant sätt att villkoren för ett angrepp inte uppnås som kallas konstruktiv träskydd.

Om det inte räcker kan man impregnera virket.