Transport i växten Flashcards Preview

Biologi 2 > Transport i växten > Flashcards

Flashcards in Transport i växten Deck (33):
1

Vilka tre olika typer av transport finns i växten?

* Via xylem

* Via floem

* Via plasmodesmer 

2

Vad transporteras via xylem?

Oorganiska ämnen och H2O

3

Vad transporteras via floem?

Organiska ämnen

4

Vad transporteras via plasmodesmer? 

Växthormon

5

Vad är xylem och floem? 

Ledningsvävnad

6

Vad gör ledningsvävnader?

Sköter transport.

7

Vilken ledningsvävnad kallas "veddelen"?

Xylemet. 

8

Hur är xylemet uppbyggt?

* Består av döda celler.

* Rörsystem. 

* Två olika sorters xylemceller: trakeider/ringkärl. 

9

Vad finns det för fördel med att xylemet består av döda celler?

Då krävs det ingen energi för att upprätthålla strukturen.

10

Vilka två olika typer av xylemceller finns?

* Trakeider: långsmala

* Ringkärl

11

Vilken sorts xylemcell har barrträd respektive lövträd?

* Barrträd: trakeider

* Lövträd: trakeider/ringkärl

12

Var bildas xylemet?

I meristem i rotspetsen och i kambiet i barken. 

13

"Vilket håll" tillverkas xylem?

Inåt. 

14

Vad innebär xylemets "vedsystem"?

När den fleråriga växten blir äldre tappar xylemet ledningsförmågan och fylls av hårda hartsämnen. 

15

Vad är xylemets funktion?

* Transportera H2O och oorganiska ämnen.

* Ge stöd och stadga (genom vedsystemet).

16

Hur drivs transporten i xylemet?

Av solen, alltså kräver den ingen energi (ATP) från växten. 

17

Hur tar växten upp näringsämnen?

Från marken, genom rötterna, in i xylemet. Detta sker via aktiv transport. 

18

Vad innebär aktiv transport?

Att det krävs energi, ATP, från växten.

19

Vad innebär passiv transport?

Att det inte krävs energi, ATP, från växten. 

20

Är näringsämnen organiska eller oorganiska ämnen?

Oorganiska. 

21

Hur tar växten upp vatten? 

När växten tar upp näringsämnen via rötterna uppstår en koncentrationsskillnad, och för att jämna ut den strömmar vatten in passivt via osmos. 

22

Hur fungerar osmos?

Vatten strömmar in passivt för att jämna ut koncentrations- eller tryckskillnad. 

A image thumb
23

Hur transporteras vattnet upp i växten?

Vattenmolekylerna håller ihop (på grund av starka vätebindningar) och bildar en vattenpelare. När en vattenmolekyl avdunstar på grund av solenergi drar den upp resten av vattenmolekylerna, och en ny "kopplas på" längst ner. 

24

Hur är floemet uppbyggt?

* Består av levande celler.

* Rörsystem.

25

Var bildas floemet?

I meristem i rotspetsen och i kambiet i barken. 

26

"Vilket håll" tillverkas floem?

Utåt. 

27

Vad är floemets funktion?

* Transportera organiska ämnen.

* Ge stadga (dock inte lika mycket som xylemet).

* Ge skydd utåt.

28

Vad är följeceller?

Celler som sitter bredvid floemet.

29

Hur transporteras organiska ämnen? 

Följecellen tar aktivt in det organiska ämnet, och transporterar sedan det till floemet via aktiv transport. Sedan transporteras det dit det behövs. När det ska ut från floemet går det också igenom följecellen. 

30

Förklara tryckströmsprincipen. 

När de organiska ämnena bildats i bladen hamnar de i följecellerna. De transporteras sedan in i floemet via aktiv transport. Via osmos kommer vatten passivt in i floemet, vilket leder till högt tryck i floemet. Därför trycks en blandning av organiska ämnen och vatten mot floem med lägre tryck. 

31

Vilken ledningsvävnad kallas "silrör"?

Floem. 

32

Hur sitter floemet och xylemet i förhållande till kambiet?

Floemet sitter utanför och xylemet innanför

33

Vad är ett kärlknippe?

Floem och xylem, med kambiet mellan. (Tänk på mikroskoperingen)