Travel Flashcards Preview

Chinese Review > Travel > Flashcards

Flashcards in Travel Deck (13):
1

Airport

Jīchǎng 机场

2

Airplane

Fēijī 飞机

3

Take off (plane)

Qǐfēi 起飞

4

Land (descend)

Jiàngluò 降落

5

Luggage

Xíngli 行李

6

Train

Huǒchē 火車

7

Car

Chē 車

8

Drive

Kāichē 開車

9

Boat

Chuán 船

10

Duty free shop

Miǎnshuì diàn 免稅店

11

Foreign

wài 外

12

International

guójì 国际

13

Go through customs

tōngguò hǎiguān 通過海關