Tulburările diagnosticate de regulă pentru prima dată în Perioada de Sugar, în Copilărie sau în Adolescentă Flashcards Preview

Psychology DSM IV > Tulburările diagnosticate de regulă pentru prima dată în Perioada de Sugar, în Copilărie sau în Adolescentă > Flashcards

Flashcards in Tulburările diagnosticate de regulă pentru prima dată în Perioada de Sugar, în Copilărie sau în Adolescentă Deck (28)
Loading flashcards...
0

Tulburările de învăţare (anterior
Tulburările Aptitudinilor Şcolare)
315.00 Dislexia (Tulburarea Cititului)

Criteriile de diagnostic pentru 315.00 Dislexie
A Performanta în lexie, măsurată prin teste standardizate de corectitudine si
înţelegere a lecturii, administrate individua l, este substanţial sub cea
expectată dată fund etatea cronologică a persoanei, inteligenta măsurată si
educaţia corespunzătoare etăţii
B Perturbarea de la criteriul A interferează semnificativ cu.performanta
şcolară sau cu activităţile vieţii cotidiene ca re necesită aptitudini lexice
C Dacă este prezent un deficit senzorial, dificultăţile de lexie sunt în exces fată
de cele asociate de regulă cu acesta
Notă de codificare Dacă este prezentă o condiţie medicală generală (de ex,
neurologică) sau un deficit senzorial, condiţia se codifică pe axa III

1

Retardarea Mentală
317 Retardarea Mentală Uşoară
318.0 Retardarea Mentală Moderată
318.1 Retardarea Mentală Severă
318.2 Retardarea Mentală Profundă
319 Retardarea Mentală de Severitate
Nespecificată

Criteriile de diagnostic pentru Retardarea Mentală
A Funcţionare intelectuală semnificativ submedie un Ql de aproximativ 70 sau
sub la un test administrat individual (pentru copii, judecata clinică a unei
funcţionări intelectuale semnificativ submedii)
B Deficite sau deteriorări concomitente în activitatea adaptativă prezentă
(adică, eficienta persoanei în satisfacerea standardelor expectate la etatea
sa de grupul său cultural) în cel puţin două din următoarele domenii
comunicare, autoîngnjire, viată de familie, aptitudini sociale/mterpersonale,
uz de resursele comunităţii, autoc onducere, aptitudini şcolar funcţionale,
muncă, timp liber, sănătate si siguranţă
C Debut înainte de 18 ani
Se codifică pe baza gradului de severitate care reflectă nivelul de deteriorare
intelectuală
317 Retardare mentală uşoară: nivel Ql de la 50-55 până la aproximativ 70
318.0 Retardare mentală moderată: nivel Ql de la 35 -40 până la 50-55
318.1 Retardare mentală severă: nivel Ql de la 20 -25 până la 35-40
318.2 Retardare mentală profundă: nivel Ql sub 20 sau 25
319 Retardare mentală de severitate nespecifica tă: când există prezumţia
fermă de retardare mentală, dar inteligenta persoanei nu poate fi
testată prin testele standard

2

315.1 Discalculia (Tulburarea de Calcul)

Criteriile de diagnostic pentru 315. Discalculie
A. Capacitatea de calcul aritmetic, măsurată prin teste standardizate, este
substanţial sub cea expectată, dată fiind etatea cronologică a per soanei,
inteligenţa măsurată şi educaţia corespunzătoare etăţii.
B. Perturbarea de la criteriul A, interferează semnificativ cu performanţa
şcolară sau cu activităţile vieţii cotidiene care necesită aptitudini
matematice.
C. Dacă este prezent un deficit senzorial, dificultăţile în aptitudinea
matematică sunt în exces în raport cu cele asociate de regulă cu acesta.
Notă de codificare: Dacă este prezentă o condiţie medicală generală (de ex.,
neurologică) sau un deficit senzorial, condiţ ia se codifică pe axa III.

3

315.2 Disgrafia (Tulburarea Expresiei Grafice)

Criteriile de diagnostic pentru 315.2 Disgrafie
A Aptitudinile grafice, măsurate prin teste standardizate administrate
individual (sau evaluările funcţionale ale aptitudinilor grafice), sunt
substanţial sub cele expectate, dată fund etatea cronologică a persoanei si
educaţia corespunzătoare etăţii
B Perturbarea de la
şcolară sau cu ac
criteriul A interferează semnificativ cu performanta
tivitătile vietn cotidiene care necesită compunerea de texte scr ise (de ex,
propozitium sau paragrafe organizate, scrise corect gramatical)
C Dacă este prezent un deficit senzorial, dificultăţile în aptitudinile grafice
sunt în exces în raport cu cele asociate de regulă cu acesta
Notă de codificare: Dacă este prezent ă o condiţie medicală (de ex,
neurologică) sau un deficit senzorial, condiţia se codifică pe axa III

4

Tulburarea aptitudinilor motorii
315.4 Tulburarea de Dezvoltare a Coordonării

Criteriile de diagnostic pentru
315.4 Tulburarea de Dezvoltare a Coordonării
A Performanta în activităţile cotidiene care cer coordonare motorie este
substanţial sub cea expectată, dată fund etatea cronologică a persoanei si
inteligenta măsurată Acesta se poate manifesta prin întârzieri marcate în
atingerea jaloanelor motorii (de ex, mersul, târâtul, aşezatul), scăparea
obiectelor din mână, „stângăcie", performante reduse în sport, scris de
mână urât
B Perturbarea de la criteriul A interferează cu performanta şcolară sau cu
activităţile vieţii cotidiene
C Perturbarea nu se datorează unei condiţii medicale generale (de ex,
paralizie cerebrală, hemiplegie sau distrofie musculară) si nu satisface
criteriile pentru tulburarea de dezvoltare pervasivă
D Dacă este prezentă retardarea mentală, dificultăţile motorii sunt în exces în
raport cu cele asociate de regulă cu acesta
Notă de codificare: Dacă este prezentă o condiţie medicală generală (de ex.,
neurologică) sau un deficit senzorial, condiţia se codifică pe axa III

5

Tulburările de comunicare
315.31 Tulburarea de Limb aj Expresiv

Criteriile de diagnostic pentru 315.31
Tulburarea de Limbaj Expresiv
A Scorurile obţinute la măsurările standardizate ale dezvo ltăm limbajului
expresiv administrate individual sunt substanţial sub cele obţinute la
măsurările standardizate ale capacităt'i intelectuale nonverbale si
dezvoltării limbajului receptiv Perturbarea se poate manifesta clinic prin
simptome care includ faptul de a avea un vocabular considerabil redus, de
a face erori în conjugarea verbelor ori de a avea dificultăţi în evocarea
cuvintelor sau în crearea de propozitiuni "ie lungime sau complexitate
corespunzătoare dezvoltăm
B Dificultăţile în limbajul expresiv interferează cu performanta şcolară sau
profesională ori cu comunicarea socială
C Nu sunt satisfăcute criteriile pentru tulburarea mixtă de limbaj expresiv si
receptiv sau pentru o tulburare de dezvoltare pervasiva
D Dacă este prezentă retardarea mentală, un deficit verbomotor sau senzorial
ori deprivarea ambientală dificultăţile de limbaj sunt în exces în raport cu
cele asociate de regulă cu aceste probleme
Notă de codificare: Dacă este prezent un deficit verbomotor sau senzorial ori o
condiţie neurologică, condiţia se codifică pe axa III

6

315.32 Tulburarea Mixtă de Limbaj Expresiv
si Receptiv

Criteriile de diagnostic pentru
315.32 Tulburarea Mixtă de Limbaj Expresiv si Receptiv
A Scorurile obţinute prmtr -o baterie de măsurări standardizate administrate
individual ale dezvoltăm limbajului receptiv cît si expresiv sunt substanţial
sub cele obţinute la măsurările standardizate ale capacităţii intelectuale
nonverbale Simptomele includ pe cele pentru tulburarea de limbaj
expresiv, precum si dificultatea în înţelegerea cuvintelor, propozitiunilor ori
a unor tipuri specifice de cuvinte, cum sunt termenii spaţiali
B Dificultăţile în limbajul receptiv si expresiv interferează semnificativ cu
performanta şcolară sau profesională ori cu comunicarea socială
C Nu sunt satisfăcute criteriile pentru tulburarea de dezvoltare pervasivă
D Dacă este prezenta retardarea mentală, un deficit verbomotor sau senzorial
ori deprivarea ambientală, dificultăţile de limbaj sunt în exces în raport cu
cele asociate cu aceste probleme
Notă de codificare: Dacă este prezent un deficit verbomotor sau senzorial ori o
condiţie neurologică, condiţia se codifică pe axa III

7

315.39 Tulburarea Fonologică (anterior
Tulburarea de Dezvoltare a Articulării)

Criteriile de diagnostic pentru
315.39 Tulburarea Fonologică
A. Incapacitatea de a utiliza sunetele vorbirii expectate evolutiv, care sunt cores
punzătoare pentru etatea si dialectul copilului (de ex., erori în producerea,
uzul, reprezentarea sau organizarea sunetelor, cum ar fi, substituirile unui
sunet cu altul (utilizează sunetul /t/ în loc de sunetul /k/) ori omisiuni de
sunete, cum ar fi consonantele finale), dar nu se limitează la acestea.
B. Dificultăţile în producerea sunetelor interferează cu performanţa şcolară sau
profesională ori cu comunicarea socială.
C. Dacă este prezentă retardarea mentală, un deficit verbomotor sau senzorial
ori deprivarea ambientală, dificultăţile în vorbire sunt în exces în raport cu
cele asociate de regulă cu aceste probleme.
Notă de codificare: Dacă este prezent un deficit verbomotor sau senzorial ori o
condiţie neurologică, condiţia se codifică pe axa III.

8

307.0 Balbismul

Criteriile de diagnostic pentru 307.0 Balbism
A Perturbare în fluenta normală si în timpul de structurare a vorbim (inadecvat
pentru etatea individului caracterizată prin apariţia frecventă a unuia sau a
mai multora dintre următoarele
(1) repetiţii de sunete si silabe,
(2) prelungirea sunetelor,
(3) interjecţu,
(4) cuvtnte întrerupte (de ex, pauze în cadrul unui cuvânt),
(5) blocaj audibil sau mut (pauze complete sau incomplete în vorbire),
(6) circumlocutiuni (substituiri de cuvinte pentru a evita cuvintele problematice),
(7) cuvinte produse cu un exces de tensiune fizică,
(8) repetarea unor întregi cuvinte monosilabice (de ex , eu, eu, eu, îl văd).
B Perturbarea în fluentă interferează cu performanta şcolară sau profesională
ori cu comunicarea
C Dacă este prezent un deficit verbom otor sau senzorial, dificultăţile în
vorbire sunt în exces în raport cu cele asociate de regulă cu aceste probleme
Notă de codificare: Dacă este prezent un deficit verbomotor sau senzorial ori o
condiţie neurologică, condiţia se codifică pe axa III

9

Tulburările de Dezvoltare Pervasivă
299.00 Tulburarea Autistă

Criteriile de diagnostic pentru 299.0 Tulburare a Autistă
A. Un total de şase (sau mai mulţi) itemi de la (1), (2) si (3), cu cel puţin doi
itemi de la (1) si câte unul de la (2) si (3):
(1) deteriorare calitativă în interacţiunea socială, manifestată prin cel puţin
două din următoarele:
(a) deteriorare marcată în uzul a multiple comportamente nonverbale,
cum ar fi privitul în faţă, expresia facială, posturile corpului si
gesturile, pentru reglarea interacţiunii sociale;
(b) incapacitatea de a promova relaţii cu egalii, corespunzătoare nivelului
de dezvoltare;
(c) lipsa căutării spontane de a impărtăsi bucuria, interesele sau reali
zările cu alţi oameni (de ex., prin lipsa de a arăta, de a aduce ori de a
specifica obiectele de interes);
(d) lipsa de reciprocitate emoţională sau socială;
(2) deteriorări calitative în comunicare, manifestate prin cel puţin unul din
următoarele:
(a) întârziere sau lipsă totală a dezvoltării limbajului vorbit (neînsoţită de
o încercare de a o compensa prin moduri alternative de comunicare,
cum ar fi gestica sau mimica);
(b) la indivizii cu limbaj adecvat, deteriorarea semnificativă în capacitatea
de a iniţia sau susţine o conversaţie cu alţii;
(c) uz repetitiv si stereotip de limbaj ori un limbaj vag;
(d) lipsa unui joc spontan si variat „de -a..." ori a unui joc imitativ social
corespunzător nivelului de dezvoltare;
(3) patternuri stereotipe si repetitive restrânse de comportament, preo
cupări si activităţi, manifestate printr -unul din următoarele:
(a) preocupare circumscrisă la unul sau mai multe patternuri restrânse si
stereotipe de interese, care este anormală, fie ca intensitate, fie ca
focalizare;
(b)aderenţă inflexibilă evidentă de anumite rutine sau ritualuri
nonfuncţionale;
(c) manierisme motorii stereotipe si repetitive (de ex., fluturatul sau răsu -
citul degetelor sau mâinilor ori mişcări complexe ale întregului corp);
(d) preocupare persistentă pentru părţi ale obiectelor.
B. întârzieri sau funcţionare anormală în cel puţin unul din următoarele
domenii, cu debut înainte de etatea de 3 ani: (1) interacţiune socială, (2)
limbaj, aşa cum este utilizat în comunicarea socială, ori (3) joc imaginativ sau
simbolic.
C. Perturbarea nu este explicată mai bine de tulburarea Rett sau de tulburarea
dezintegrativă a copilăriei.

10

299.80 Tulburarea Rett

Criteriile de diagnostic pent ru 299.80 Tulburarea Rett
A Oricare din următorii itemi
(1) dezvoltare prenatala si permatală după cât se pare normală,
(2) dezvoltare psihomotone după cat se pare normală în primele 5 luni după
naştere,
(3) circumferinţa capului normală la naştere
B Debutul oricăruia din următorii itemi după o perioadă de dezvoltare normală
(1) încetinirea creştem capului între etatea de 5 si 48 de luni,
(2) pierderea aptitudinilor manuale practic? căpătate anterior între etatea
de 5 si 30 de luni, cu apariţ ia consecutivă de mişcări stereo tipe ale
mâinilor (de ex , storsul cu mâinile, spălatul pe Taini),
(3) pierderea angajăm sociale, precoce în cursul evoluţiei (deşi adesea
interacţiunea socială se dezvoltă mai târziu
1
*
(4) apariţ ia unui mers sau a unor mişcări ale trunchiului insuf icient de
coordonate,
(5) dezvoltarea limbajului receptiv si expresiv deteriorată sever, cu retardare
psihomotone severă

11

299.10 Tulburarea Dezintegrativă a Copilăriei

Criteriile de diagnostic pentru
299.10 Tulburarea Dezintegrativă a Copilăriei
A. Dezvoltare evident normală pentru cel puţin primii 2 ani după naştere
manifestată prin prezenţa comunicării verbale şi non verbale, relaţii sociale,
joc si comportament adaptativ corespunzătoare etăţii.
B. Pierdere semnificativă clinic a aptitudinilor achiziţionate anterior (înainte
de etatea de 10 ani) în cel puţin două din următoarele domenii:
(1) limbaj receptiv şi expresiv;
(2) aptitudini sociale sau comportament adaptativ;
(3) controlul sfincterului anal şi vezica);
(4) joc;
(5) aptitudini motorii.
C. Anomalii în funcţionare în cel puţin două din următoarele domenii:
(1) deteriorare calitativă în interacţiunea socială (de ex., deteriorare în
comportamentele nonverbale, incapacitatea de a promova relaţii cu
egalii, lipsa reciprocităţii emoţionale sau sociale);
(2) deteriorare calitativă în comunicare (de ex.Jntârziere sau lipsa limbajului
vorbit, incapacitatea de a iniţia sau susţine o conversaţie, uz repetitiv şi
stereotip de limbaj, lipsa jocului „de -a..." variat);
(3) patternuri stereotipe, repetitive şi restrânse de comportament, interese
si activităţi, incluzând stereotipii şi manierisme motorii.
D. Perturbarea nu este explicată mai bine de o altă tulburare "de dezvoltare
pervasivă specifică ori de schizofrenie.

12

299.80 Tulburarea Asperger

Criteriile de diagnostic pentru 299.80 Tulburarea Asperger
A. Deteriorare calitativă în interacţiunea socială manifestată prin cel puţin
două dintre următoarele:
(1) deteriorare marcată în uzul a multiple comportamente nonverbale cum
ar fi privitul în faţă, expresia facială, posturile corporale si gesturile de
reglare a interacţiunii sociale;
(2) incapacitatea de a stabi li relaţii cu egalii corespunzătoare nivelului de
dezvoltare;
(3) lipsa căutării spontane de a împărtăşi satisfacţia, interesele sau realizările
cu alţi oameni (de ex., lipsa de a arăta, de a aduce, de a specifica altor
oameni obiectele de interes);
(4) lipsa de reciprocitate emoţională sau socială.
B. Patternuri stereotipe, repetitive şi restrânse de comportament, interese si
activităţi, manifestate prin cel puţin unul dintre următorii itemi:
(1) preocupare circumscrisă la unul sau mai multe patternuri restrânse si st e
reotipe de interes, si care este anormală, fie ca intensitate sau centrare;
(2) aderenţă inflexibilă evidentă de rutine sau ritualuri specifice, non -
funcţionale;
(3) manierisme motorii repetitive si stereotipe (de ex,, fluturatul sau răsu -
citul mâinilor sau degetelor sau mişcări complexe ale întregului corp);
(4) preocupare persistentă pentru părţi ale obiectelor.
C. Perturbarea cauzează deteriorare semnificativă clinic în domeniul social,
profesional ori în alte domenii importante de funcţionare.
D. Nu există o întârziere generală semnificativă clinic în .limbaj (de ex., utilizează
cuvinte izolate către etatea de 2 ani si fraze comunicative către etatea de 3 ani).
E. Nu există o întârziere semnificativă clinic în dezvoltarea cognitivă sau în
dezvoltarea aptitudinilor de autoajutorare corespunzătoare etăţii, fn
comportamentul adaptativ (altele decât în interacţiunea socială) şi în
curiozitatea pentru ambianţă în copilărie.
F. Nu sunt satisfăcute criteriile pentru o altă tulburare de dezvoltare pervasivă
specifică sau pentru schizofrenie.

13

Tulburările de Deficit de Atenţie
şi de Comportament Disruptiv
Tulburarea Hiperactivitate/Deficit de Atenţie

Criteriile de diagnostic pentru
Tulburarea Hiperactivitate/Deficit de Atenţie
A. Fie (1) sau (2):
(1)şase (sau mai multe) dintre următoarele simptome de inatenţie au
persistat cel puţin 6 luni într -un grad care este dezadaptativ şi discrepant
în raport cu nivelul de dezvoltare:l
l na ten ţia
(a) incapabil adesea de a da atenţia cuvenită detaliilor ori face erori prin
neglijenţă în efectuarea temelor şcolare, la serviciu, sau în alte activităţi;
(b) adesea are dificultăţi în susţinerea atenţiei asupra sarcinilor sau ac ti
vităţilor de joc;
(c) adesea pare a nu asculta când i se vorbeşte direct;
(d) adesea nu se conformează instrucţunilor şi este incapabil să -şi termine
temele pentru acasă, sarcinile casnice ori obligaţiile la locul de muncă
(nedatorate comportamentului opoziţion ist sau incapacităţii de a
înţelege instrucţiunile);
(e) adesea are dificultăţi în organizarea sarcinilor şi activităţilor;
(f) adesea evită, are aversiune, nu este dispus să se angajeze în sarcini
care necesită un efort mental susţinut (cum ar fi efectuarea temel or
în clasă sau acasă);
(g) adesea pierde lucruri necesare pentru diverse sarcini sau activităţi (de
ex., jucării, teme pentru acasă, creioane, cărţi, instrumente);
(h) adesea este uşor de distras de stimuli irelevanţi; (i)
adesea este uituc referitor la activ ităţile cotidiene;
(2) şase (sau mai multe) dintre următoarele simptome de hiperactivitate -impul-
sivitate au persistat timp de cel puţin 6 luni într -un grad care este
dezadaptativ şi în contradicţie cu nivelul de dezvoltare:
Hiperactivitatea
(a) adesea se joacă cu mâinile sau sau cu picioarele sau se foieşte pe loc,
(b)adesea îşi lasă locul în clasă sau în alte situaţii în care este de dorit să
rămână aşezat;
(c) adesea aleargă în jur sau se caţără excesiv de mult, în situaţii în care acest
lucru este inadecvat (la adolescenţi sau la adulţi poate fi limitat la
sentimentul subiectiv de nelinişte);
(d) adesea are dificultăţi în a se juca sau în a se angaja în activităţi distractive
în linişte;
(e) adesea este „în continuă mişcare" sau acţionează ca si cum „ar fi împins
de un motor";
(f) adesea vorbeşte excesiv de mult;
Impulsivitatea
(g)adesea „trânteşte" ră spunsuri înainte ca întrebările să fi fost complet
formulate,
(h)adesea are dificultăţi în a -si aştepta rândul, (i) adesea întrerupe sau
deranjează pe altn (de ex , intervine în conversaţiile
sau jocurile altora)
B Unele simptome de matentie sau de htperac tivitate-impulsivitate care au
cauzat deteriorarea erau prezente înainte de etatea de 7 ani
C. O anumită deteriorare dm cauza simptomelor este prezentă în două sau mai
multe situaţii (de ex , la scoală [sau la serviciu] si acasă)
D Trebuie să fie clară pro ba deteriorăm semnificative clinic în funcţionarea
socială, şcolară sau profesională
E Simptomele nu survin exclusiv în cursul unei tulburări de dezvoltare
pervasive, al schizofreniei ori al altei tulburări psihotice si nu sunt explicate
mai bine de altă t ulburare mentală (de ex, de o tulburare afect ivă,
anxioasă, disociativă sau de personalitate)
A se codifica pe bază de tip
314.01 Tulburare hiperactivitate/deficit de atenţie, tip combinat - dacă
ambele criterii A1 si A2 sunt satisfăcute pentru ultimele 6 l uni
314.0 Tulburare hiperactivitate/deficit de atenţie, tip predominant
de inatentie dacă criteriul A1 este satisfăcut, iar criteriul A2 nu,
pentru ultimele 6 luni
314.1 Tulburare hiperactivitate/deficit de atenţie, tip predominant
de hiperactivitate-impulsivitate daca criteriul A2 este satisfăcut, iar
criteriul A1 nu este satisfăcut pentru ultimele 6 luni
Notă de codificare Pentru indivizii (în special pentru adolescenţi si adulţi) care
în mod curent au simptome care nu mai satisfac în întregime criteriile, trebu ie
specificat „în remisiune parţială"

14

Tulburarea de Conduită

Criteriile de diagnostic pentru Tulburarea de Conduită
A. Un pattern repetitiv si persistent de comportament în care drepturile
fundamentale ale altora ori normele sau regulile sociale corespunzătoare
etăţii sunt violate, manifestat prin prezenţa a trei (sau a mai multe) dintre
următoarele criterii în ultimele 12 lu ni, cu cel puţin un criteriu prezent în
ultimele 6 luni:
Agresiune faţă de oameni si animale
(1) adesea tiranizează, ameninţă sau intimidează pe alţii;
(2 iniţiază adesea bătăi;
(3) a făcut uz de o armă care poate cauza o vătămare corporală serioasă
altora (de ex., băţ, cărămidă, sticlă spartă, cuţit, armă de foc)
(4) a fost crud fizic cu alţi oameni,
(5) a fost crud fizic cu animalele,
(6) a furat cu confruntare cu victima (de ex, banditism, furt din poşete,
estorcare, atac cu mâna armată),
(7) a forţat pe cineva la activitate sexuală,
Distrugerea proprietăţii
(8) s-a angajat deliberat în incendieri cu intenţia de a cauza un prejudiciu serios,
(9) a distrus deliberat proprietatea alto ra (altfel decât prin incendiere)
Fraudă sau furt
(10) a intrat prin efracţie în casa, dependinţele sau autoturismul cuiva,
(11) minte adesea pentru a obţine bunuri sau favoruri ori pentru a evita
anumite obligaţii (adică, „escrochează" pe alţii),
(12) a furat lucruri de valoare mare fără confruntare cu victima (de ex, furt
din magazine, dar fără efracţie, plastografie),
Violări serioase ale regulilor
(13) adesea lipseşte de acasă noaptea în dispreţul interdicţiei părinţilor,
începând înainte de etatea de 13 ani,
(14) a fugit de acasă (noaptea) de cel puţin două ori în timp ce locuieşte în
casa părintească sau a substitutului parental (sau odată, fără a reveni
acasă o lungă perioadă de timp),
(15) chiuleşte adesea de la scoală, începând înainte de etatea 13 am
B Perturbarea în comportament cauzează o deteriorare semnificativă clinic în
funcţionarea socială, şcolară sau profesională
C Dacă individul este în etate de 18 am sau mai mult, nu sunt satisfăcute
criteriile pentru tulburarea de personalitate antisocială
De codificat pe baza etătn la debut
312.81 Tulburare de conduită , tip cu debut în copilărie: debutul a cel puţin
un criteriu caracteristic tulburăm de conduită înainte de etatea de 10 am,
312.82 Tulburare de conduită, tip cu debut în adolescentă: absenta oricărui
criteriu caracteristic tulburăm de conduită înainte de etatea de 10 ani,
312.89 Tulburare de conduită, debut nespecificat: etatea la debut nu este
cunoscută
De specificat severitatea
Uşoară puţine, dacă nu chiar nici un fel de probleme de conduită în exces
în raport cu cele cerute pentr u a pune diagnnsticul, iar problemele de
conduită cauzează numai un prejudiciu minor altora,
Moderată: numărul problemelor de conduită si efectul asupra altora,
intermediar între „uşoară" si „severa",
Severă multe probleme de conduita în exces în raport c u cele cerute pentru
a pune diagnosticul ori problemele de conduită cauzează un prejudiciu
considerabil altora

15

313.81 Tulburarea Opozi ţionismul Provocator

Criteriile de diagnostic pentru
313.81 Opoziţionismul Provocator
A. Un pattern de comportament negativist, ostil şi provocator care durează cel
puţin 6 luni, în timpul cărora sunt prezente patru (sau mai multe) dintre
următoarele:
(1) adesea îşi pierde cumpătul;
(2) adesea se ceartă cu adulţii;
(3) adesea sfidează sau refuză în mod activ să se conformeze cererilor sau
regulilor adulţilor;
(4) adesea enervează în mod deliberat pe alţii;
(5) adesea blamează pe alţii pentru propriile sale erori sau purtare rea;
(6) adesea este susceptibil ori uşor de enervat de către alţii;
(7) adesea este coleros şi plin de resentimente;
(8) adesea este ranchiunos şi vindicativ.
Notă: Un criteriu se consideră satisfăcut, numai dacă comportamentul
survine mai frecvent decât se observă de regulă la indivizii de etate şi nivel
de dezvoltare comparabile.
B. Perturbarea în comportament cauzează o deteriorare semnificativă clinic în
funcţionarea socială, şcolară si profesională.
C. Comportamentele nu survin exclusiv în cursul evoluţiei unei tulburări psiho
tice sau afective.
D. Nu sunt satisfăcute criteri ile pentru tulburarea de conduită, şi dacă individul
este în etate de 18 ani sau mai mult, nu sunt satisfăcute criteriile pentru
tulburarea de personalitate antisocială.

16

Tulburările de Alimentare si de Comporta ment
Alimentar ale Perioadei de Sugar sau Micii Copilării
307.52 Pica

Criteriile de diagnostic pentru 307.52 Pica
A Mâncatul persistent de substanţe nonnutritive o perioada de cel puţin o lună
B Mâncatul de substanţe nonnutrit ive este inadecvat nivelului de dezvoltare
C Comportamentul alimentar nu este o parte a unei practici sancţionate cultural
D Dacă comportamentul alimentar survine exclusiv în cursul altei tulburări mentale
(de ex, retardarea mentală , tulburarea de dezvolt are pervasivă , schizofrenia)
acesta este suficient de sever pentru a justifica o atenţie clinică separată

17

307.53 Ruminaţia

Criteriile de diagnostic pentru 307.53 Ruminaţie
A. Regurgitarea şi remestecarea repetată a alimentelor o perioadă de cel puţin
o lună, urmând unei perioade de funcţionare normală.
B. Comportamentul nu se datorează unei condiţii gastrointestinale sau altei
condiţii medicale generale asociate (de ex., reflux esofagian).
C. Comportamentul nu survine exclusiv în cursul anorexie! nervoase ori al
bulimiei nervoase. Dacă simptomele survin exclusiv în cursul retardării
mentale sau al tulburării de dezvoltare pervasivă , ele sunt suficient de
severe pentru a justifica o atenţie c linică separată .

18

307.59 Tulburarea de Alimentare a Perioadei de
Sugar si a Micii Copilării

Criteriile de diagnostic pentru 307.59 Tulburarea
de Alimentare a Perioadei de Sugar sau a Micii Copilării
A. Perturbare de alimentare manifestată prin incapacitatea persistentă de a
mânca adecvat, cu incapacitatea semnificativă de a lua în greutate ori cu
pierdere ponderală semnificativă în decurs de cel puţin o lună.
B. Perturbarea nu se datorează unei condiţii gastrointestinale sau altei condiţii
medicale generale asociate (de ex., reflux esofagian).
C. Perturbarea nu este explicată mai bine de o altă tulburare m entală (de ex.,
ruminaţia) ori de lipsa de alimente adecvate.
D. Debutul survine înainte de etatea de 6 ani.

19

Ticurile
307.23 Tulburarea Tourette

Criteriile de diagnostic pentru 307.23 Tulburarea Tourette
A. Atât ticuri motorii multiple, cât si unul sau mai multe ticuri vocale au fost
prezente la un moment dat în cursul maladiei, deşi nu în mod necesar
concomitent. (Un tic este o mişcare motorie ori o vocalizare bruscă, r apidă,
recurentă, nonritmică, stereotipă).
B. Ticurile survin de mai multe ori pe zi (de regulă în accese), aproape în fiecare
zi sau intermitent, de-a ungul unei perioade de mai mult de 1 an, iar în
cursul acestei perioade nu a existat niciodată o perioad ă fără ticuri de mai
mult de 3 luni consecutive.
C. Debutul are loc înainte de etatea de 18 ani.
D. Perturbarea nu se datorează efectelor fiziologice directe ale unei substanţe
(de ex., stimulante) ori unei condiţii medicale generale (de ex., maladia
Huntington ori encefalita postvirală).

20

307.22 Ticul Vocal sau Motor Cronic

Criteriile de diagnostic pentru 307.22
Ticul Vocal sau Motor Cronic
A. Ticuri vocale sau motorii unice sau multiple (adică, vocalizări sau mişcări
motorii stereotipe, bruşte, rapide, recurente, nonritmice), dar nu ambele, au
fost prezente la un moment dat în ncursul maladiei.
B. Ticurile survin de mai multe ori pe zi, aproape în fiecare zi sau intermitent o
perioadă de mai mult de un an, iar în cursul acestei peri oade nu a existat nici
o dată o perioadă fără ticuri mai lungă de trei luni consecutive.
C. Debutul are loc înainte de etatea de 18 ani.
D. Perturbarea nu se datorează efectelor fiziologice directe ale unei substanţe
(de ex., stimulante) sau unei condiţii medicale generale (de ex., maladia
Huntington sau encefalita postvirală).
E. Nu au fost satisfăcute niciodată criteriile pentru tulburarea Tourette:

21

307.21 Ticul Tranzitor

Criteriile de diagnostic pentru 307.21 Ticul Tranzitor
A Ticuri vocale sau/si motorii unice sau multiple (adică , vocalizări sau mişcări
motorii stereotipa, bruşte, rapide, recurente, nonritmice)
B Ticurile survin de mai multe ori pe zi , aproape în fiecare zi, timp de cel puţin
patru săptămâni, dar nu pentru mai mult de 12 luni consecutive
C Debutul survine înainte de etatea de 18 ani
D Perturbarea nu se datorează efectelor fiziologice directe ale unei substanţe
(de ex, stimulante) sau unei condiţii medicale generale (de ex, maladia
Huntmgton ori encefalita postvirală)
E Nu au fost niciodată satisfăcute criteriile pentru tulburarea Tourette sau
ticul motor sau vocal cronic
De specificat dacă
Episod unic sau recurent

22

Tulburările de Eliminare
Encoprezisul

Criteriile de diagnostic pentru Encoprezis
A. Eliminarea repetată de fecale în locuri inadecvate (de ex., în pantaloni ori
pe jos), fie că este involuntară sau intenţională.
B. Un astfel de eveniment cel puţin odată pe lună, timp de cel puţin 3 luni.
C. Etatea cronologică este de cel puţ in 4 ani (sau nivelul de dezvoltare
echivalent).
D. Comportamentul nu se datorează exclusiv efectelor fizilogice directe ale
unei substanţe (de ex., laxativelor) ori unei condiţii medicale generale,
exceptând cazul unui mecanism care implică constipaţia.
A se codifica după cum urmează:
787.6 Cu constipaţie si incontinenţă prin preaplin
307.6 Fără constipaţie si incontinenţă prin preaplin

23

307.6 Enurezisul (nedatorat unei
condiţii medicale generale)

Criteriile de diagnostic pentru 307.6 Enurezis
A. Emisiune repetată de urină în pat sau în pantaloni (fie involuntar, fie
intenţionat). ,
B. Comportamentul este semnificativ clinic, manifestându-se printr-o frecvenţă
de două ori pe săptămâna, timp de cel puţin 3 luni consecutive, ori prin
prezenţa unei detrese sau deteriorări semnificative clinic în domeniul social,
şcolar (profesional) ori în alte domenii im portante de funcţionare.
C. Etatea cronologică este de cel puţin 5 ani (sau nivelul de dezvoltare
echivalent).
D. Comportamentul nu se datorează exclusiv efectului fiziologic direct al unei
substanţe, (de ex., un diuretic) ori unei condiţii medicale genera le (de ex.,
diabet, spina bifida, epilepsie).
De specificat tipul:
Exclusiv nocturn
Exclusiv diurn
Nocturn si diurn

24

Alte Tulburări ale Perioadei de Sugar, Copilăriei
sau Adolescenţei
309.21 Anxietatea de Separare

Criteriile de diagnostic pentru
309.21 Anxietatea de Separare
A. Anxietate excesivă si inadecvată evolutiv referitoare la separarea de casă sau
de cei de care individul este ataş at, evidenţiată prin trei (sau mai multe) din
următoarele:
(1)detresă excesivă recurentă când survine sau este anticipată separarea de
casă sau de persoanele de ataşament major;
(2) teamă excesivă si persistentă în legătură cu pierderea sau posibila
vătămare care s-ar putea întâmpla persoanelor de ataşament major;
(3) teama excesivă şi persistentă că un eveniment nefericit va duce la separarea
de o persoană de ataşament major (de ex., a fi pierdut ori a fi răpit);
(4) opoziţie sau refuz persistent de a merge la ş coală sau în altă parte din
cauza fricii de separare;
(5) teamă sau opoziţie excesivă şi persistentă la a rămâne acasă, singur sau fără
persoanele de ataşament major, ori în alte situaţii, fără adulţi importanţi;
(6) opoziţie sau refuz persistent de a merge la cul care, fără să fie alături o
persoană de ataşament major ori de a adormi departe de casă;
(7) coşmaruri repetate implicând tema separării;
(8) acuzarea repetată de simptome somatice (cum ar fi de durerile de cap,
durerile de stomac, greaţa sau voma) când survine sa u este anticipată
separarea de persoanele de ataşament major.
B. Durata perturbării este de cel puţin 4 săptămâni.
C. Debutul are loc înainte de etatea de 18 ani.
D. Perturbarea cauzează o detresă sau deteriorare semnificativă clinic în
funcţionarea socială, şcolară (profesională) sau în alte domenii de
funcţionare importante.
E. Perturbarea nu survine exclusiv în cursul unei tulburări de dezvoltare
pervasivă, al schizofreniei ori al altei tulburări psihotice şi, la adolescenţi şi
la adulţi, nu este justificată mai bine de panica cu agorafobie.
De specificat dacă:
Debut precoce: dacă debutul survine înainte de etatea de 6 ani.

25

313.23 Mutismul Selectiv
(anterior, Mutismul Electiv)

Criteriile de diagnostic pentru 313.23 Mutismul Selectiv
A. Incapacitate considerabilă de a vorbi în anumite situaţii sociale (în care
există expectaţia de a vorbi, de ex., la s coală) în dispreţul faptului că insul
vorbeşte în alte situaţii.
B. Perturbarea interferează cu performanta educaţională sau profesională ori
cu comunicarea socială.
C. Durata perturbării este de cel puţin 1 lună (dar nu limitată la prima lună de
şcoală).
D. Incapacitatea de a vorbi nu se datorează l ipsei de cunoaştere ori de
acomodare cu limba vorbită cerută în situaţia socială.
E. Perturbarea nu este explicată mai bine de o tulburare de comunicare (de
ex., balbismul) si nu survine exclusiv în cursul unei tulburări de dezvoltare
pervasivă, schizofreniei ori al altei tulburări psihotice.

26

313.89 Tulburarea Reactivă de Ataşament a
Perioadei de Sugar sau a Micii Copilării

Criteriile de diagnostic pentru 313.89 Tulburarea Reactivă
de Ataşament a Perioadei de Sugar sau a Micii Copilării
A. Relaţionare socială marcat perturbată si inadecvată evolutiv în cele mai
multe contexte, începând înainte de etatea de 5 ani, manifestată, fie prin
(1), fie prin (2):
(1) incapacitate persistentă de a iniţia sau de a răspunde într -o manieră
adecvată evolutiv la cele mai multe interacţiuni sociale, manifestată prin
răspunsuri excesiv de inhibate, hipervigilente ori extrem de ambivalenţe
şi contradictorii (de ex., copilul poate răspunde infirmierilor printr -o
mixtură de apropiere, evitare şi rezistenţă l a consolare, ori poate
manifesta o vigilenţă rece);
(2) ataşam'ente difuze manifestate prin sociabilitate indiscriminativă cu
incapacitate marcată de a manifesta atasamente selective adecvate (de
ex., familiaritate excesivă cu rudele străine sau lipsă d e selectivitate în
alegerea persoanelor de ataşament).
B. Perturbarea de la criteriul A nu este explicată exclusiv prin întârziere în dez
voltare (ca în retardarea mentală) şi nu satisface criteriile pentru o tulburare
de dezvoltare pervasivă.
C. îngrijire patogenică evidenţiată prin cel puţin unul din următoarele:
(1) desconsiderare persistentă a necesităţilor emoţionale fundamentale ale
copilului pentru consolare, stimulare şi afecţiune;
(2) desconsiderare persistentă a necesităţilor corporale fundamentale ale
copilului;
(3) schimbări repetate ale îngrijitorului principal care previn formarea de
atasamente stabile (de ex., schimbarea frecventă de cămin).
D. Există prezumţia că îngrijirea de la criteriul C este responsabilă de compor
tamentul perturbat de la criteriul A (de ex., perturbările de la criteriul A
sunt consecinţa îngrijirii patogenice de la criteriul C).
De specificat tipul:
Tip inhibat: dacă în tabloul clinic predomină criteriul A1 Tip
dezinhibat: dacă în tabloul clinic predomină criteriul A2

27

307.3 Tulburarea de Mişcare Stereotipă
(anterior Tulburarea Stereotipie/Habitudine

Criteriile de diagnostic pentru
307.3 Tulburarea de Mişcare Stereotipă
A. Comportament motor repetitiv, aparent direcţional şi nonfuncţional (de
ex., strângerea sau fluturatul mâinilor, legănarea corpului, lovitul cu capul,
apucarea obiectelor cu gura, muşcăturile autoprovocate, pişcarea tegu
mentelor sau a orificiilor corpului, lovirea propriului corp).
B. Comportamentul interferează considerabil cu activităţile normale ori duce
la vătămări corporale autoprovocate care necesită tratament medical (sau
ar duce la o vătămare, dacă nu s -au luat măsuri preventive).
C. Dacă este prezentă retardarea mentală, comportamentul stereotip sau
autovulnerant este de suficient de sever pentru a deveni ţinta tratamen
tului.
D. Comportamentul nu este explicat mai bine de o compulsie (ca în tulburarea
obsesivocompulsivă), de un tic (ca în tic), de o stereotipie, care este parte a
unei tulburări de dezvoltare pervasivă , ori de smulgerea părului (ca în
tricotilomanie).
E. Comportamentul nu se datorează efectelor fiziologice directe ale unei
substanţe ori unei condiţii medicale generale.
F. Comportamentul persistă 4 săptămâni sau mai mult.
De specificat dacă:
Cu comportament autovulnerant: dacă comportamentul duce la o vătămare
corporală care necesită un tratament specific (ori care ar putea duce la o
vătămare corporală, dacă nu se iau măsuri de protecţie).