Tutor Lesson 29 Flashcards Preview

Haitian Creole > Tutor Lesson 29 > Flashcards

Flashcards in Tutor Lesson 29 Deck (34):
0

Ban mwen itilize pa mwen an

Let me use mine

1

Ban mwen itilize makè mwen an

Let me use my own marker

2

Ou ou te ka di

Or you can say

3

Mwen mèt pran dlo pou ou?

May I get some water for you?

4

What could you say?

Kisa te ka ou di?
ou Kisa ou te ka di?

5

An Ayite, le`w baye gen moun ki panse ou grangou

In Haiti, when you yawn, there are people who think you are hungry

6

Gen yon bagay ki manke nan fraz la

There is something missing in the sentence

7

Li pa panse bri a ap deranje nou

He does not think the noise is disturbing us

8

Tounen paj la

Turn the page

9

Tounen paj kaye a

Turn the page of the notebook

10

Tounen paj liv la

The page of the book

11

I want to take this time to apologize

Mwen vle pran tan sa pou mwen ekskizem

12

Degobye

Burp

13

Mwen vle pran tan sa poum di ke mwen regrèt

I want to take this time to say I am sorry

14

Gode sa sanble pi gwo

That cup seems bigger

15

Sanble ou fatige

Seems like you are tired

16

Mwen pral di yon lòt fraz

I am going to say another sentence

17

It seems you are sad when Suzan is gone

Sanble ou tris lè Suzan pa la

18

Fè yon fraz ak sanble

Make a sentence with sanble

19

Sanble kreyòl la difisil jodi a

It seems like Creole is difficult today

20

Defwa mwen santim tris, e defwa mwen santim ontijan kontan

Sometimes I feel sad, and sometimes I feel a little happy

21

Lè li pa la, mwen gen plis tan pou mwen

When she is gone, I have a little time for me

22

Pa di li sa mwen di ou a non

Do not tell her what I told you

23

Pa pran sa non

Don't take that

24

Non

Negative imperative used at end of sentence

25

Pa ale la non!

Don't go there!

26

Pa di Suzan sa non!

Don't tell Suzan that!

27

Pa gen pwoblèm si ou di sa

There is a problem if you say that

28

If she knows that I say that

Si li konnen mwen di sa

29

Kisa li ap fè?

What will she do?

30

Li ap tris

She will be sad

31

Pa fè Suzan tris

Don't make Suzan sad

32

Komàn ou santi ou lè Suzan tris?

How do you feel when Suzan is sad?

33

Rete yon minit

There is one minute

Decks in Haitian Creole Class (91):