Układ moczowy Flashcards Preview

Histologia > Układ moczowy > Flashcards

Flashcards in Układ moczowy Deck (60):
1

Z jakich części składa się nerka?

-kora
-rdzeń

2

Co wchodzi w skład kory nerki?

-labirynt
-promienie rdzenne

3

Jakie wyróżniamy części rdzenia nerki?

-rdzeń zewnętrzny (podzielony na pas zewnętrzny i wewnętrzny)
-rdzeń wewnętrzny

4

Jak zbudowana jest nerka?

Nerka zbudowana jest z gęsto ułożonych nabłonkowych rurek - kanalików nerkowych. Ich regularny układ powoduje zróżnicowanie miąższu nerki na obszary kory i rdzenia. Przestrzenie międzykanalikowe zajmuje tkanka łączna z gęstą siecią naczyń krwionośnych (głównie włosowatych).

5

Co wchodzi w skład kanalików nerkowych?

-nefrony (nierozgałęzione, mają kolejne odcinki różniące się budową histologiczną i funkcją)
-cewki zbiorcze (rozgałęzione, do jednej cewki uchodzi kilka nefronów) które otwierają się na szczytach brodawek nerkowych i gdzie mocz przedostaje się do dróg wyprowadzających

6

Jakie wyróżniamy typy nefronów?

-nefrony korowe
-nefrony przyrdzeniowe

7

Jakie wyróżniamy odcinki nefronu?

1. ciałko nerkowe
2. kanalik proksymalny
-część kręta
-część prosta
3. kanalik pośredni (część cienka pętli Henlego)
4. kanalik dystalny
-część prosta
-część kręta

8

Co to jest pętla Henlego?

proste odcinki nefronu

wyróżniamy pętle:
-długie
-krótkie

9

Co wchodzi w skład ciałka nerkowego?

-kłebuszek nerkowy (pętle naczyń włosowatych, pomiędzy nimi komórki mezangialne)

-torebka Bowmana (blaszka zewnętrzna, blaszka wewnętrzna zbudowana z podocytów)

10

Z czego zbudowana jest torebka Bownama?

-blaszka zewnętrzna
-blaszka wewnętrzna zbudowana z podocytów

11

Z czego zbudowany jest kłębuszek nerkowy?

-pętle naczyń włosowatych
-pomiędzy nimi komórki mezangialne

12

Jakie bieguny wyróżniamy w ciałku nerkowym?

-biegun naczyniowy
-biegun moczowy

13

Co wchodzi w skład bieguna naczyniowego ciałka nerkowego?

-tętniczka doprowadzająca
-tętniczka wyprowadzająca

14

W co przechodzi biegun moczowy ciałka nerkowego?

w kanalik proksymalny

15

Jaka jest funkcja ciałka nerkowego?

ultrafiltracja, czyli filtracja osocza krwi do przestrzeni torebki Bowmana

16

Z czego składa się bariera filtracyjna ciałka nerkowego?

1. śródbłonek
2. błona podstawna (dwie zespolone blaszki podstawne)
3. szczeliny filtracyjne pomiędzy wypustkami podocytów

17

Jakie są funkcje poszczególnych warstw bariery filtracyjnej ciałka nerkowego?

1. śródbłonek (z okienkami bez przeponek) zatrzymuje krwinki

2. błona podstawna (dwie zespolone blaszki podstawne) sieciowy układ białek i liczne ujemnie naładowane grupy w proteoglikanach zwalniają cząsteczki duże i z ładunkiem elektrycznym

3. szczeliny filtracyjne pomiędzy wypustkami podocytów przesłonięte przeponkami z białka nefryny zatrzymują cząsteczki > 70 kDa

18

Jakie składniki osocza przechodzą przez barierę filtracyjną ciałka nerkowego?

Wszystkie z wyjątkiem dużych białek.

19

Co dzieje się z błoną podstawną z uwięzionymi cząsteczkami (w ciałku nerkowym)?

Jest ona stale odnawiana: fagocytowana przez komórki mezangialne oraz produkowana przez śródbłonek i podocyty.

20

Jakie są funkcje komórek mezangialnych?

-fagicytują błone podstawną
-produkują czynniki wspomagające regenerację ciałek nerkowych
-mają własności kurczliwe

21

Jakie są funkcje kanalika proksymalnego?

-resorpcja wody (70-80%)
-resorpcja jonów (Na+, Cl-), glukozy, aminokwasów poprzez transportery błonowe
-resorpcja białek poprzez endocytozę i trawienie w lizosomach (resorbowane substancje przekazywane są do pobliskich naczyń kapilarnych)
-resorpcja niektórych metabolitów leków i trucizn
-wydzielanie niektórych substancji (kwas moczowy, kreatynina, pewne leki) do światła kanalika

22

Komórka kanalika proksymalnego:

-brzeżek szczoteczkowy
-boczne i przypodstawne fałdy cytoplazmatyczne
-prążkowanie przypodstawne
-liczne organelle

23

Jaki nabłonek występuje w kanaliku proksymalnym nefronu?

nabłonek sześcienny

24

Jaki nabłonek występuje w kanaliku pośrednim nefronu?

płaskie komórki ubogie w organelle

25

Przepuszczalność części zstępującej kanalika pośredniego:

-nieprzepuszczalna dla jonów
-przepuszczalna dla wody

26

Przepuszczalność części wstępującej kanalika pośredniego:

-nieprzepuszczalna dla wody

27

Jaka jest funkcja kanalika pośredniego?

udział w procesie zagęszczania moczu

28

Jaki nabłonek występuje w kanaliku dystalnym nefronu?

nabłonek sześcienny

29

Komórki kanalika dystalnego:

-nieliczne mikrokosmki
-jądro zlokalizowane przyszczytowo
-prążkowanie przypodstawne
-strefy zamykające

30

Jakie są funkcje kanalika dystalnego?

-resorpcja Na+ (pod wpływem aldosteronu) i Cl-
-wydzielanie K+ i H+ (zakwaszanie moczu)
-udział w procesie zagęszczania moczu

31

Jaki hormon powoduje resorpcję jonów Na+ w kanaliku dystalnym?

Aldosteron

32

Jakie odcinki wyróżniamy w cewce zbiorczej?

-korowy
-rdzenny
-brodawkowy

33

Jaki nabłonek występuje w cewce zbiorczej?

od sześciennego do walcowatego

34

Jakie komórki występują w cewce zbiorczej?

-jasne (przypodstawne wpuklenia błony komórkowej)
-ciemne (tylko w odcinku korowym - liczne mitochondria)

35

Jaka jest funkcja cewek zbiorczych?

-ostatecznie zagęszczenie moczu (akwaporyny - kanały wodne w błonie komórkowej regulowane przez poziom ADH)
-transport jonów

36

Jaki hormon powoduje regulowanie ilości akwaporyn w nabłonku cewek zbiorczych?

ADH - (im go wiecej tym wiecej akwaporyn wbudowanych do tych nabłonków ceweczki)

37

Zagęszczanie moczu:

Zagęszczanie* moczu jest wynikiem współpracy:
-pętli Henlego
-cewek zbiorczych
-pobliskich naczyń włosowatych

Różne odcinki pętli Henlego charakteryzują się odmienną:
-zdolnością do transportu jonów (transportery jonowe)
-przepuszczalnością dla wody (strefy zamykające)

Wytwarza to gradient osmotyczny w przestrzeniach między-kanalikowych wzrastający od obwodu nerki do brodawek nerkowych.

Wysokie ciśnienie osmotyczne "wysysa" wodę z końcowych odcinków cewek zbiorczych, co powoduje ostateczne zagęszczenie moczu.

*zagęSZCZANIE moczu, hehehe

38

Jakie części nefronu znajdują się w labiryncie kory nerki?

-ciałka nerkowe
-kanaliki proksymalne (części kręte)
-kanaliki dystalne (części kręte)

39

Jakie części nefronu znajdują się w promieniach rdzennych kory nerki?

-kanaliki proksymalne (części proste)
-kanaliki dystalne (części proste)
-cewki zbiorcze

40

Które części nefronu znajdują się w rdzeniu zewnętrznym - pasie zewnętrznym?

-kanaliki proksymalne
-kanaliki dystalne
-cewki zbiorcze

41

Które części nefronu znajdują się w rdzeniu zewnętrznym - pasie wewnętrznym?

-kanaliki pośrednie
-kanaliki dystalne
-cewki zbiorcze

42

Które części nefronu znajdują się w rdzeniu wewnętrznym?

-kanaliki pośrednie (długich pętli Henlego)
-cewki zbiorcze

43

Przebieg krwi w nerce:

†ętnice międzypłatowe

tętnice łukowate

tętnice promieniste

tętniczki doprowadzające

kapilary kłębuszka

tętniczki wyprowadzające

kapilary okołokanalikowe

żyły promieniste

żyły łukowate

żyły międzypłatowe

44

Komórki ziarniste (przykłębuszkowe) w aparacie przykłębuszkowym - budowa i funkcje:

-zmodyfikowane komórki mięśniowe gładkie tętniczki doprowadzającej
-produkują i wydzielają reninę

45

Komórki plamki gęstej w aparacie przykłębuszkowym - budowa i funkcje:

-zmodyfikowane komórki kanalika dystalnego
-monitorują przepływ moczu i stężenie Na+ i Cl-

46

Jaka jest funkcja komórek mezangium przykłębuszkowego

pośredniczenie w wymianie sygnałów między komórkami plamki gęstej i ziarnistymi (neksusy)

47

Jaka jest funkcja aparatu przykłębuszkowego?

regulacja ciśnienia krwi (od którego zależy prawidłowa ultrafiltracja

48

Układ renina-angiotensyna-aldosteron:

plamka gęsta: spadek przepływu moczu i zaburzenia jonowe
↓ ATP
komórki ziarniste: wydzielanie reniny


Angiotensynogen
↓renina
Angiotenstyna I
↓konwertaza (ACE)
Angiotensyna II

wydzielanie aldosteronu przez korę nadnerczy* + skurcz naczyń krwionośnych
↓*
resorpcja Na+ i H2O w kanalikach dystalnych

wzrost ciśnienia krwi

49

Jak zbudowana jest tkanka śródmiąższowa nerki?

→delikatna tkanka łączna:
-fibroblasty
-makrofagi
-komórki śródmiąższowe (tylko w rdzeniu)
→naczynia włosowate

50

Jaka jest funkcja tkanki śródmiąższowej?

Wytwarzanie erytropoetyny

51

Komórki śródmiąższowe rdzenia nerki:

-specyficzny rodzaj miofibroblastów
-wydłużone, zawierają krople lipiowe
-układają się w "drabinę"
-kurcząc się regulują przepływ krwi
-produkują medyllipinę (poszerza naczynia) i prostaglandyny

52

Kielichy i miedniczki nerkowe (budowa):

→błona śluzowa
-nabłonek przejściowy dróg moczowych (urotelium)
-cienka blaszka właściwa
→cienka warstwa mięsniówki gładkiej

53

Moczowód (budowa):

→błona śluzowa
-nabłonek przejściowy dróg moczowych (urotelium)
-blaszka właściwa (bez gruczołów)
→błona mięsniowa (podłużna-okrężna-podłużna)
→warstwa włóknista

54

Pęcherz moczowy (budowa):

→błona śluzowa
-nabłonek przejściowy dróg moczowych (urotelium)
-blaszka właściwa
→błona podśluzowa
→gruba warstwa mięśniowa
→warstwa włóknista lub surowicza

55

Co to jest nabłonek przejściowy dróg moczowych (urotelium)?

wielowarstwowy z komórkami baldaszkowatymi na powierzchni połączonymi strefami zamykającymi

56

Jakie są funkcje urotelium?

-ochrona ściany dróg moczowych
-bariera osmotyczna
-adaptacja do zmieniającej się powierzchni

57

Co znajduje się na szczytowej błonie komórkowej komórek baldaszkowatych w urotelium?

sztywne białkowe płytki zbudowane z uroplakiny, połączaone "zawiasowymi" obszarami normalnej błony. Błona jest nieprzepuszczalna dla wody i jonów, tworząc (wraz ze strefami zamykającymi) bariere osmotyczną

58

Adaptacja ściany pęcherza moczowego do zmiennej pojemności:

1. wygładzanie fałdów błony śluzowej i reorientacja pęczków mięśniowych
2. rozciągniecie urotelium (zmniejszenie liczby warstw i spłaszczenie komórek baldaszkowatych)
3. zwiększenie powierzchni szczytowej błony komórkowej komórek baldaszkowatych przez jej "wygładzenie" i wbudowanie dodatkowych płytek

59

Cewka moczowa żeńska:

-nabłonek przejściowy →walcowaty →wielowarstwowy płaski
-blaszka właściwa z gruczołami Littre'a (małe gruczoły śluzowe)
-warstwa mięsniowa (m. gładkie, zwieracz z mięśni szkieletowych)

60

Cewka moczowa męska:

odcinki: sterczowy, błoniasty, gąbczasty
-nabłonek przejściowy → wielowarstwowy walcowaty →wielowarstwowy płaski
-blaszka właściwa z gruczołami Littre'a
-w odcinku gąbczastym otoczona przez ciało gąbczaste prącia