Układ naczyniowy Flashcards Preview

Histologia > Układ naczyniowy > Flashcards

Flashcards in Układ naczyniowy Deck (57):
1

Jak wygląda krążenie krwi?

→ serce → duże tętnice(sprężyste) → średnie i małe tętnice(mięśniowe) → tętniczki(arteriole) → naczynia przedwłosowate(prekapilaty) → naczynia włosowate(kapilary) → naczynia pozawłosowate(postkapilary) → żyłki(wenule) → średnie i małe żyły → duże żyły → serce →

2

Jakie są składowe ściany naczynia krwionośnego?

1. śródbłonek (nabłonek jednowarstwowy płaski)

2. komórki mięśniowe gładkie

3. elementy tkanki łącznej:

-włókna kolagenowe i srebrochłonne

-włókna/blaszki sprężyste

-komórki tkanki łącznej

3

Z czego wywodzą się komórki śródbłonkowe?

Z mezenchymy

4

Czy komórki śródbłonkowe wytwarzają blaszkę podstawną?

Tak

5

Co charakteryzuje komórki śródbłonkowe?

-są spłaszczone

-zawierają liczne pęcherzyki pinocytotyczne

-zawierają ciałka Weibel-Palade'a, które zawierają czynnik von Willebranda

-połączenia międzykomórkowe

6

Jakie są funkcje komórek śródbłonkowych?

1. wytworzenie gładkiej wewnętrznej powierzchni naczynia, umożliwiającej prawidłowy przepływ krwi

2. kontrola transportu substancji pomiędzy krwią, a tkankami

3. kontrola migracji komórek z krwi do tkanek

4. produkcja składników istoty międzykomórkowej i substancji biologicznie czynnych

5. przemiany niektórych substancji krążących we krwi

6. udział w procesie angiogenezy

7. endocytoza patogenów i szczątków rozpadłych komórek krążących we krwi (ale tylko niektóre komórki śródbłonkowe - np. w wątrobie)

7

Jakie substancje swobodnie dyfundują przez błonę komórkową śródbłonka?

-gazy

-małe cząsteczki hydrofobowe

8

Jakie substancje wymagają transporterów, aby 'przejść' przez błonę śródbłonka?

-jony

-glukoza

-substancje proste

9

Jak substancje wysokocząsteczkowe są transportowane przez błonę śródbłonka?

Poprzez transcytozę (endocytoza + egzocytoza)

10

Przez co może odbywać się transport wysokocząsteczkowych cząsteczek w śródbłonku?

-kanały pinocytotyczne

-okienka

-szczeliny międzykomórkowe

11

Jakie są kolejne etapy migracji leukocytów naczyniach krwionośnych?

1. marginacja

2. toczenie (cukier leukocyta łączy się z selektynami śródbłonka)

3. adhezja (integryna leukocyta łączy się z białkiem ICAM-1 śródbłonka)

4. diapedeza

12

Jakie substancje produkują komórki śródbłonkowe?

1. składniki substancji międzykomórkowej

2. substancje wpływające na proces krzepnięcia krwi

3. substancje regulujące napięcie ściany naczyniowej

4. czynniki wzrostowe

13

Jakie składniki substancji międzykomórkowej są produkowane przez śródbłonek?

-kolageny

-laminina

-proteoglikany

14

Jakie substancje wpływające na proces krzepnięcia krwi są produkowane przez śródbłonek?

-czynnik von Willebranda

-aktywator plazminogenu

-czynnik aktywujący płytki krwi

-prostacyklina (PGI2)

15

Jakie substancje regulujące napięcie ściany naczyniowej wytwarza śródbłonek?

-endoteliny

-tlenek azotu (NO)

16

Jakie czynniki wzrostowe produkuje śródbłonek?

-VEGF (vascular endothelial growth factor)

17

Gdzie powstają progenitorowe komórki śródbłonka?

W szpiku kostnym (z mezenchymatycznych KM)

18

Co robią komórki progenitorowe śródbłonka?

Krążą we krwi. Osadzają się w miejscach uszkodzeń śródbłonka lub rejonach niedokrwienia i naprawiają uszkodzony śródbłonek lub tworzą nowe kapilary. W badaniach przedklinicznych po transplantacji tych komórek uzyskano obiecujące wyniki w leczeniu zawału serca, zawału mózgu i chorób naczyń obwodowych.

19

Z czym jest związana liczba komórek progenitorowych śródbłonka we krwi?

Jest ujemnie skorelowana z:

-wiekiem

-czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego

-nasileniem miażdżycy

20

Elementy składowe ściany naczyń włosowatych to:

-śródbłonek

-blaszka podstawna

-perycyty

21

Cechy perycytów:

-mają wypustki otaczające kapilary

-produkują blaszkę podstawną

-mają własności kurczliwe

-mogą się przekształcać w różne typy komórek (fibroblasty, chondroblasty, osteoblasty, adipocyty, komórki mięśniowe gładkie)

 

Uważa się je za specyficzną formę mezenchymatycznych komórek macierzystych.

22

Jakie wyróżniamy typy naczyń włosowatych?

-o ścianie ciągłej

-o ścianie okienkowej

-o ścianie nieciągłej (zatokowe)

23

Jakie cechy ma kapilara o ścianie ciągłej?

-ciągły śródbłonek

-ciągła blaszka podstawna

-obecne perycyty

-selektywna przepuszczalność

Występują powszechnie (np. mięśnie, płuca, mózg)

24

Jakie cechy ma kapilara o ścianie okienkowej?

-posiada śródbłonek z otworkami (fenestracjami)

-okienka przesłonięte białkowymi przeponkami

-ciągła blaszka podstawna

-obecne perycyty

-ułatwiona przepuszczalność

Występują w jelitach, nerkach i gruczołach dokrewnych

25

Jakie cechy ma kapilara o ścianie nieciągłej (naczynia zatokowe)?

-duże otwory w śródbłonku, lub szerokie szczeliny

-blaszka podstawna nieciągła lub nieobecna

-brak perycytów

-swobodny transport substancji i ułatwiona migracja komórek

Występują w wątrobie, śledzionie i szpiku kostnym.

26

Co to jest angiogeneza?

Jest to tworzenie nowych naczyń włosowatych.

Ma istotną rolę w procesach regeneracji, naprawy i przebudowy tkanek. (zachodzi pod wpływem: VEGF, bFGF, PDGF, PD-ECGF, TGF)

27

Jak przebiega angiogeneza?

1. produkcja czynników wzrostowych

2. wydzielanie do krwi

3. przyłączanie ich do receptorów śródbłonka

4. aktywacja śródbłonka

5. proliferacja śródbłonka

6. migracja śródbłonka

7. tworzenie "kiełka"

8. tworzenie rurki

9. tworzenie pętli

10. stabilizacja ściany naczynia

28

Po co hamuje się angiogenezę w rosnących guzach nowotworowych?

Aby "zagłodzić" nowotwór.

29

Cechy prekapilar to:

zewnętrznie występujące komórki mięśniowe gładkie o układzie okrężnym

30

Cechy postkapilar to:

-zewnętrzna warstwa perycytów

-główne miejsce działania czynników prozapalnych (wzrost przepuszczalności)

-preferencyjne miejsce migracji leukocytów do krwi

31

Za pomocą czego regulowany jest przepływ krwi przez łożysko?

Za pomocą zwieraczy przedwłosowatych

32

Jakie są anastomozy tętniczo-żylne?

1. proste (standardowe)

-krótkie

-odcinek tętniczy, regulacyjny, żylny

2. kłębki tętnicze

-gruba mięśniówka (komórki epitelioidalne)

-bardzo liczne zakończenia nerwowe

33

Z jakich warstw składają się naczynia krwionośne (oprócz kapilar)?

1. warstwa wewnętrzna (intima)

2. warstwa środkowa (media)

3. warstwa zewnętrzna (przydanka)

34

Z czego jest zbudowana intima naczyń krwionośnych?

-śródbłonek

-warstwa tkanki łącznej

35

Z czego zbudowana jest media naczyń krwionośnych?

Zawsze zawiera komórki mięśniowe gładkie ułożone okrężni, które odpowiadają za regulację światła naczynia i przepływu krwi.

36

Z czego zbudowana jest przydanka naczyń krwionośnych?

Głównie z włókien kolagenowych. Odpowiada za przytwierdzenie naczynia do otoczenia.

37

Jakie są sposoby regulacji kurczliwości komórek mięśniowych gładkich ściany naczyniowej?

1. autonomiczne włókna nerwowe (wazomotoryczne) w przydance i medii

2. hormony i inne substancje biologicznie czynne obecne we krwi

3. substancje wydzielane przez komórki śródbłonkowe

38

Co to jest vasa vasorum?

Jest to sieć naczyniowa w dużych naczyniach występująca w przydance i zewnętrznej części medii. Jej zadanie to ich odżywianie dalszych.

39

Jaka jest najgrubsza warstwa w tętnicach?

media

40

Jaka jest najgdubsza warstwa w żyłach?

przydanka

41

Jak zbudowane są tętniczki (arteriole)?

- 1-3 warstw komórek mięśniowych

- tworzy się wewnętrzna blaszka sprężysta

- tworzy się przydanka

- znaczna możliwość regulacji światła (arteriole w największym stopniu przyczyniają się do tzw. obwodowego oporu naczyniowego)

42

Co może powodować zwiększone napięcie i przerost mięśniówki gładkiej w tętniczkach i małych tętnicach/

Podwyższenie ciśnienia krwi w celu utrzymania jej prawidłowego przepływu. W konsekwencji prowadzi to do choroby nadciśnieniowej.

43

Jakie są typy tętnic?

1. mięśniowe

2. sprężyste

44

Jak zbudowane są tętnice typu mięśniowego i jaka jest ich funkcja?

-blaszka sprężysta wewnętrzna i zewnętrzna

-media: zwarty okrężny układ komórek mięśniowych gładkich

Funkcja: regulacja przepływu krwi.

Występują w dużych, średnich i małych tętnicach.

45

Jak zbudowane są tętnice typu sprężystego i jaka jest ich funkcja?

-blaszka sprężysta wewnętrzna

-media: naprzemienne warstwy: blaszki sprężyste i komórki mięśniowe

Funkcja: redukcja różnicy między skurczowym, a rozkurczowym ciśnieniem krwi.

Występują tylko w największych tętnicach.

46

Co to jest miażdżyca i gdzie ten proces zachodzi?

Miażdżyca jest to proces toczący się w intimie tętnic. Makrofagi i migrujące z medii komórki mięśniowe gładkie gromadzą lipidy (kom. piankowate), wzrasta ilość włókien kolagenowych. Przy zaawansowanym procesie powstają ogniska mineralizacji. Prowadzi do pogrubienia ściany naczynia, uszkodzenia śródbłonka, powstawania zakrzepów i w ostateczności do zamknięcia światła naczynia.

47

Czy w żyłach wyraźna jest warstwowość budowy?

Nie za bardzo :(

48

Co cechuje żyły opony twardej i żyły beleczkowe śledziony?

Nie mają własnej ściany. Są wyścielonymi śródbłonkiem kanałami przebiegającymi w tkance łącznej.

49

Co cechuje duże żyły (żyła próżna, żyła wrotna)?

Mają w przydance liczne podłużnie ułożone pęczki komórek mięśniowych gładkich - zwiększa to sztywność ich ściany.

50

Co cechuje żyły kończyn dolnych?

Wszystkie mają zastawki (cienkie fałdy intimy). Żyły powierzchownie mają grubą, mocno umięśnioną ścianę.

51

Jaka jest rola kłębków szyjnych i aortalnych?

Ichniejsze komórki kłębkowe monitorują poziom O2, CO2 oraz pH i przez włókna nerwowe przesyłają sygnały do ośrodka oddechowego w O.U.N.

52

Jak zbudowane są kłębki szyjne i aortalne?

Są bogato unaczynione. Zbudowane z komórek dwóch typów: -komórek kłębkowych (receptorycznych) z ziarnistościami. Dochodzą do nich zakończenia nerwowe -komórki osłonkowe - zmodyfikowane komórki Schwanna

53

Gdzie znajdują się kłębki szyjne i aortalne?

W tkance łącznej przy tętnicy szyjnej i łuku aorty.

54

Co to jest zatoka szyjna i jaka jest jej funkcja?

Jest to rozszerzony odcinek tętnicy szyjnej wewnętrznej.

-gruba przydanka z licznymi włóknami i zakończeniami nerwowymi

-zakończenia nerwowe reagują na rozciąganie się ściany, monitorując ciśnienie krwi (baroreceptory)

-sygnały nerwowe przesyłane są do ośrodków naczynioruchowych rdzenia przedłużonego

55

Z jakich warstw zbudowane jest ściana serca?

1. wsierdzie (endocardium)

2. śródsierdzie (myocardium)

3. nasierdzie (epicardium)

Warstwy te odpowiadają trzem głównym warstwom ściany naczyń.

56

Co to są zastawki serca?

Są to pokryte śródbłonkiem fałdy wsierdzia o warstwowej budowie łącznotkankowego zrębu.

57

Jak zbudowane jest nasierdzie i jaka jest jego funkcja??

Jest pokryte nabłonkiem jednowarstwowym płaskim - międzybłonkiem (wyścielającym wszystkie jamy ciała).

-pochodzenie mezenchymatyczne

-podobny do śródbłonka

-wydziela fosfolipidy i białka

-kontroluje transport substancji do płynu osierdziowego

-po aktywacji wydziela cytokiny