Ultimos Flashcards Preview

Filosofia > Ultimos > Flashcards

Flashcards in Ultimos Deck (30):
1

Que es la paraula estètica?

És un neologisme del segle XVIII que prové de la paraula aisthesis que en grec vol dir sensació o percepció.

2

Durant la I.lustració que s’enten per estètica?

És la branca de l’epistemologia que estudia les sensacions.

3

Quins dos tipus de bellesa hi ha?

Està la bellesa natural que és la creada per la naturalesa i que ja es ve donada. I l’altre és la bellesa artificial que es creada pels humans i que depen de la bellsa natural.

4

Què és el concepte de mimesi?

Diu que l’art és una còpia de la naturalesa.

5

Quins canvis va haver durant el Renaixement i l’Humanisme?

Durant el Renaixement es va passar d’un paradigme geocèntric a un heliocèntric. I duran l’Humanisme es va passar a l’esser humà com a centre de tot.

6

Qui és el geni?

És la persona especial que és capaç de connectar-nos amb qualcom trascendent.

7

Que és l’art per l’art?

És una udea propia del segle XIX que deia que l’objete artístic és enteramnet autònom i no ha de respondre a cap utilitat més enllà d’ell.

8

Que és la raó?

És una facultat humana que ens permet raonar.Enraonam quan feim servir el pensament seguint una sèrie de regles o principis que ens serveixen per inferir una sèrie de dades a partir d’altres.

9

Qué és l’epistemologia?

És la branca de la filosofia que s’ocupa d’analitzar en que consisteix el coneixement, quin es el seu origen, com es pot obtenir i els seus limits.

10

Què es la rao teórica?

Esta inclinat cap el coneixamententès com a recerca de la veritat en l’actualitat.

11

Què és la raó pràctica?

Està inclinada cap a la recerca de l’accio correcta en l’ambit de les relacions interpersonals i socials.

12

Què és una opinió?

És una apreciació subjetiva de la qual ni esteim segurs ni la podem provar davant d’altres.

13

Què és el saber?

És una creença de la qual estem segura, però que, a més, podem provar.

14

Què és un judici?

Es una construcció lingüística en la que afirmam o negam un fet. És una forma de coneixement més complexe que un concepte.

15

Què és el coneixement?

Informació que un subjecte poseeix d’un objecte. És el sinònim del verb saber.

16

Que defensava el racionalisme? Qui ho era?

El racionalisme no nega allò sensible però donava més importància a les idees innates i al coneixement racional. I podem relacionar a Descartes.

17

Que defensa l’empirisme? Qui ho fa?

Negava les idees innates i possva tot l’accent en l’experiència sensible. Destaca David Hume.

18

Què va defensar Aristótil?

Va defensar que el coneixement sensible i intel.ligible eren complementaris. Per ell el coneixement necesariament partia de la informació sensible, sense que existeixin en cap cas idees o conceptes innats.

19

Què diu la veritat com a correspondència?

Diu que un judici seria vertader quan descriu i s’ajusta als fets, quan es correspon amb ells; i seria fals en cas contrari.

20

Què defensa el perspectivisme?

Defensa que no hi ha una veritat independent del subjecte i que la veritat serà fruit d’una determinada perspectiva, punt de vista o interpretació de la realitat.

21

Quines són lea veritats de fet?

Són aquelles que han de ser comprovades necessàriament d’una manera empírica, mitjançant l’experiència.

22

Què és el dogmatisme?

És la posició que defensa que podem copsar el coneixement completament cert, és a dir, que allò que consideram cert ti drà una certesa absoluta.

23

Què és el realisme?

És una actitud davant la veritat que consisteix en l’afirmació que existeix una realitat objectiva independent sel subjecte i susceptible de ser coneguda.

24

Què és l’escepticisme?

És l’actitud segons la qual és impossible per a l’enteniment humà copsar veritats humanes.

25

Què és la moral? D’on prové la paraula? Quin significat té?

La moral deriva de la paraula mos en llatí que significa costums. És el codi de normes que regulen l’acció individual i col.lectiva que es considera correcta.

26

Què són els hàbits?

Són certes tendències a actuar d’una manera determinada davant de situacions similars.

27

Què és una norma moral?

És una regla que estableix com hem d’actuar per adequar-nos al que pensem que és preferible en una situació determinada.

28

Què és una teoria ètica?

és una teoria filosòfica que intenta fonamentar la moral; és a dir, justificar-ne la validesa i la legitimitat.

29

Què és l’utilitarisme? Que defensa?

L’utilitarisme és una teoria ètica molt propera a l’eudemonisme i a l’hedonisme.Defensa que la finalitat humana és la felicitat o plaer. Per això, per als utilitaristes, les accions i normes han de ser jutjades d’acord amb el principi d’utilitat o de màxima felicitat.

30

Què diu l’imperatiu categòric de Kant?

Kant: '’actua de manera que la teva acció pugui convertir-se en norma universal''