Umqondofana Flashcards Preview

IsiZulu > Umqondofana > Flashcards

Flashcards in Umqondofana Deck (35):
1

Dayisa

Thengisa

2

Khala

Lila

3

Intokozo

Injabulo

4

Umfundi

Isitshudeni

5

Momotheka

Mamatheka

6

Udadewethu

Usisi

7

-ya

hamba

8

ima

mana

9

ingane

umntwana

10

Uthisha

Umfundisi

11

Ibhanoyi

Indizamshini

12

Xoxa

Khuluma

13

Unfowethu

Ubhuti

14

Incwadi

Ibhuku

15

Ugogo

Isalukazi

16

Umkhulu

Ikhehla

17

Uthisha omkhulu

Uthishanhloko

18

Ingxoxo

Indiana

19

Ixoxo

Iselesele

20

Unesi

Umhlengikazi

21

Inhlanzi

Ufishi

22

Iculo

Ingoma

23

Ipeni

Usiba

24

Ingxoxo

Indaba

25

Isikhebhe

Umkhumbi

26

Umuthi

Isihlahla

27

Ilanga

Usuku

28

Isonto

Iviki

29

Amehlo

Amaqaphelo

30

Isithombe

Umfanekiso

31

Okhokho

Amadlozi

32

Ikamelo

Ilawo

33

Isihlahla

Umuthi

34

Ibunzi

Isipongo

35

Khininda

Xoxela