Uppgifter: Växternas uppbyggnad och levnadssätt Flashcards Preview

Biologi 2 > Uppgifter: Växternas uppbyggnad och levnadssätt > Flashcards

Flashcards in Uppgifter: Växternas uppbyggnad och levnadssätt Deck (18):
1

Vilka tre organeller finns bara hos växtceller, samt vilken funktion har dessa?

 • Vakuol - vätskefylld blåsa, innehåller gift, färgämne mm.
 • Kloroplast – innehåller klorofyll, här sker fotosyntesen.
 • Cellvägg – extra skydd utåt, ger stabiltet.

2

Vilka tre typer av organ har växter?

Stam, rot och blad

3

Vilka uppgifter har växtens organ?

 • Rot – fäste i marken, samt tar upp vatten och oorganiska ämnen från marken.
 • Stam – håller växten uppe, samt transport.
 • Blad – här sker den huvudsakliga fotosyntesen, fångar upp solljus.

4

Vilka tre huvudtyper av vävnad finns det hos växter?

Grundvävnad, ledningsvävnad och hudvävnad (epidermis)

5

Vad skiljer xylem och floem åt i vad de transporterar?

 • Xylem transporterar vatten och oorganiska ämnen.
 • Floem transporterar organiska ämnen.

6

Vad är meristem och var finns den?

 • Tillväxtzonen
 • Finns i rotspetsen och kambiet

7

Hur är cellväggen uppbyggd, och vad är plasmodesmer?

 • Cellväggen är uppbyggd av cellulosa, och där finns även lignin.
 • Plasmodsmer är porer i cellväggen så att cellerna kan vara i förbindelse med varandra.

8

Hur kan växter föröka sig?

 • Könligt – den nya individen har en kombination av föräldrarnas anlag
 • Könlös – den nya individen är en klon

9

Vad är skillnaden på annuella och perenna växter?

Annuella växter är ettåriga, medan perenner är fleråriga.

10

Varför kan ett träd inte bli hur gammalt som helst?

Till slut orkar inte stammen hålla upp kronan längre.

11

Vilka växter har ingen bestämd livslängd?

Örtartade perenner (typ påsklilja)

12

Vad är skillnaden mellan haploida och diploida celler?

 

 • Haploida – enkel kromosomuppsättning
 • Diploida – dubbel kromosomuppsättning

13

Beskriv mossornas livscykel!

Gröna ”mossan” är haploid. Spermier från en hanplanta befruktar en honplanta. En diploid sporofyt växer upp. I den bildas haploida sporer (via meios) som sedan gror till en protonema som ger upphov till ny mossa.

14

Vilken del på ormbunken är haploid respektive diploid?

 

 • Haploid – sporerna och protallium
 • Diplod – själva ormbunken

15

Vad kännetecknar gömfröiga växter?

De har diploida frön som är gömda i någon form av frukt.

16

Var sker meiosen hos gömfröiga växter?

Både i ståndaren där pollenkorn bildas, och i pistillens fruktämne där äggen bildas.

17

Vad skillnaden mellan pollinering och fröspridning?

 • Pollinering är när pollen från ståndaren fastnar på pistillens märke, och sedan befruktar de äggen i fruktämnet och frö bildas.
 • Vid fröspridning sprids diploida frön.

18

Hur går befruktningen till, från att pollenkornet fastnar på pistillens märke, tills att ägget är befruktat och frö bildas?

Pollenkornen bildas på ståndarknappen och hamnar sedan på pistillens märke. Då växer det ner en pollenslangtill fruktämnet i pistillen. I denna slang kommer två spermierna att åka ner och dubbelbefrukta. Både ägget (grodden)och det som ska bli frövitan (näringen) befruktas.