Utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar Flashcards Preview

Psykiatri > Utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar > Flashcards

Flashcards in Utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar Deck (23):
0

Fökorta utvecklinsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar.

Ukf

1

Hur många av vuxenpsykiatrins pat har adhd?

20%

2

Hur skiljer sig DAMP från adhd?

Som adhd med tillägg av develepmental coordination disorder.

3

Vilka kriterier ingår i adhd?

Uppmärksamhetsstörning
Hyperaktivitet/impulsivitet
Före 7/12 åå - dvs det ska finnas en varaktighet
Funktionsnedsättningen ska visa sig i två områden av personens liv - skola, hemma, fritidsaktivitet

4

Vad innebär uppmärksamhetsstörning?

Svårt att slutföra detaljer i ett projekt
Svårt att få ordning på uppgifter som kräver organisation
Svårt att minnas tidsbokningar
Skjuter upp uppgifter som kräver tankeverksamhet

5

Vad innebär hyperaktivitet?

Känsla av rastlöshet
Svårt att koppla av på fritiden
Svårt att hålla händer o fötter stilla.
Känner sig överaktiv - olustig känsla
Pratar för mkt

6

Riskfaktorer för adhd?

Genetik
Prematuritet
Toxisk påverkan under grav - alkohol, rökning, droger

7

Strukturella förändringar vid adhd?

Mindre hjärnvolym - både hjärnbark o vit substans
Nedsatt funktion i frontallob o prefrontalt
Sämre tillgång till dopamin

8

Hur många barn som har adhd har det som vuxna?

50%

9

Samtidiga psykiatriska diagnoser vid adhd?

Ångest - vanligast
Depression - näst vanligast
Bipolär sjd
Trotssyndrom-barn, uppförandestörning-tonår, antisocial personlighetsstörning-vuxen - ökar risken för kriminalitet.

10

Hur påverkar begåvningsnivån diagnosticeringen av adhd?

Högbegåvade underdiagnosticeras
Lågbegåvade överdiagnosticeras.

11

Utredning av adhd?

Gå igenom journaler
Anamnes - ändå från skolåldern, måste funnits i barndomen, anhöriga
DIVA -
Neuropsykologisk utr - den exekutiva funktionen

12

Beh av adhd?

Själva utredningen - bekräftar, ger insikt
Diagnosen - ger pat ett sammanhang
Samtalsstöd - självförtroende, sociala färdigheter
Miljöåtgärder - externalisera dvs knep för att motverka sina svagheter.
Beh ett missbruk
Lkm - centralstimulantia, ev ssri, bupropion, strattera

13

Vilken farmakologisk beh av adhd är bäst?

Centralstimulantia. Bättre på barn än vuxna.

14

Vilka centralstimulantia finns vid beh av adhd?

Amfetamin - alltid licenspreparat
Metylfenidat

15

Kontraindikation till centralstimulantia?

Tidigare psykos
Högt blodtryck
Kardiovaskulär sjd
Glaukom

16

Hur definieras asd?

Begränsad förmåga till ömsesidig social interaktion
Begränsad social kommunikation
Begränsningar i social fantasi - svårt för förändring.
Funnits sedan innan 3 åå, signifikant funktionshinder
Beror ej på något annat

17

Skillnad mellan Asperger o autism?

Autism - sämre språkutveckling, tidigare upptäckt, lägre begåvning.
Asperger - normal begåvning, välutvecklat språk men underutvecklad kommunikation, upptäcks senare.

18

Tillägssproblem vid asd?

Perceptionsstörningar - upplever normala ljud smärtsamma, beröring, temperatur, smärta
Sömnstörningar
Uppmärksamhetsstörning - på irrelevanta saker
Inlärningsproblem

19

Bakgrunder till asd?

Brist i mentalisering - förstå vad andra tänker o tycker, känner.
Brist i central koherens - förmåga att se sammanhang, bearbeta info o kontext. Asd börjar med detaljer, förlorar helhet
Brist i exekutiva funktioner - arbetsminne, skifta uppmärksamhet, flexibilitet, planering

20

Utredning av asd?

Bakgrundsinformation
Beteendebedömning
Utvecklingsanamnes - letar efter genomgripande mönster enligt triad.
Neuropsykiatrisk bedömning - ofta varierande nivå.

21

Beh av asd?

Finns ingen bot.
Viktigast m kunskap om funktionshindret
Pedagogik - explicit lärande
Diagnos
Sysselsättning

22

Vilken medicin kan användas till asd?

Risperidon i mkt små doser.