Växternas levnadssätt Flashcards Preview

Biologi 2 > Växternas levnadssätt > Flashcards

Flashcards in Växternas levnadssätt Deck (26):
1

På vilka två sätt kan växter föröka sig?

Könligt (sexuellt), och könlöst (asexuellt)

2

Vilket förökningssätt har använts om avkomman är en kombination av föräldrarna?

Könlig

3

Vilket förökningssätt har använts om avkomman är en genetisk kopia?

Könlös

4

Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med könlig förökning?

+ Stor genetisk variation
+ Kan lättare stå emot miljöförändringar
- Måste hitta en partner
- Går inte att förutspå hur avkomman kommer se ut

5

Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med könlös förökning?

+ Går att förutspå hur avkomman kommer se ut
+ Behöver inte hitta en partner
- Väldigt känslig mot miljöförändringar

6

Ge exempel på könlös förökning.

Delning, sporer, vegetativ förökning (rotskott och revor), avknoppning, fragmentering

7

Vad är avknoppning?

Könlöst förökningssätt där ny individ växer fram på moderplantan

8

Vad är fragmentering?

Könlöst förökningssätt. "Delning" hos flercelliga organismer.

9

Hur delas växter in efter ålder?

* Ettåriga (annuella)
* Tvååriga
* Fleråriga (perenna)

10

Vad innebär det att en växt är annuell?

Den är ettårig, och inom detta år går den från att vara ett frö till en växt som sedan blommar, sätter frö, och dör.

11

Vad innebär det att en växt är tvåårig?

Den lever två år. Under första året gör den ett energilager och år två blommar den, sätter frö, och dör.

12

Ge exempel på en tvåårig växt.

Morötter! Det vi äter är energilagret från år ett.

13

Vad innebär det att en växt är perenn?

Den är flerårig. Den övervintrar som rot eller stam och får nya skott varje år.

14

Hur länge kan perenna växter leva?

Tills stammen inte kan bära upp kronan längre.

15

Vad betyder haploid?

Enkel kromosomuppsättning

16

Vad betyder diploid?

Dubbel kromosomuppsättning

17

Vad är meios?

Reduktionsdelning, alltså delning av könsceller.

18

Vilka tre kategorier delas växter in i?

* Mossor
* Kryptogamer (ormbunksväxter)
* Fanerogamer (fröväxter)

19

Varför måste mossor bo i fuktiga klimat?

För de har ingen rot eller stam. Utan fuktighet kan inte befruktning ske.

20

Hur ser mossornas livscykel ut?

Haploida hanmossplantor befruktar honmossplantor och en diploid sporofyt växer upp på honplantan. Uppe på sporofyten sker meios. Haploida sporer bildas i meiosen, och dessa sprids med hjälp av den fuktiga luften, och bildar nya haploida han- och honplantor.

21

Hur ser ormbunkarnas livscykel ut?

Ormbunksplantan är diploid, men på undersidan av bladen finns det haploida sporer. Dessa sprids och hamnar i marken, där de bildar protallium (haploid). Befruktning sker i protallium, vilket sedan växer och blir en ny diploid ormbunksplanta.

22

Vilka delar i mossans livcykel är haploida respektive diploida?

Plantan: n
Sporofyt: 2n
Sporer: n

23

Vilka delar i ormbunkens livscykel är haploida respektive diploida?

Ormbunksplantan: 2n
Sporer: n
Protallium: n

24

Vad är protallium?

En haploid mellanfas mellan spor och ormbunksplanta.

25

Hur sker befruktning hos fröväxter?

Pollenkorn från ståndarknapparna (haploida) fastnar på pistillens märke. Detta pollenkorn bildar en pollenslang ner i pistillen, och längst nere i pistillen sker dubbel befruktning. Det bildas ett frö (2n) som innehåller en ny individ, och ett energipaket (frövita, 3n).

26

Vilken sorts växt har ingen bestämd livslängd? Varför?

Örtartade perenner. De övervintrar som en lök eller jordstam medan skotten över jorden dör, och bildas nya på våren.