VC - Neurologi Flashcards Preview

Individ och Hälsa HT 2013 > VC - Neurologi > Flashcards

Flashcards in VC - Neurologi Deck (30):
1

Nänn fyra modaliteter som hjärnan användar för att "hålla balansen":

* Syn
* Proprioception
* Båggångarna i örat - otolitorganen
* Tryckreceptorer i fotsulan

2

Vad bör ingå i ett status vid utredning av yrsel (bortsett specifika tester)

* Neurologstatus - fokus på cerebellum, sensivilitet/vibration, nystagmus och ögonmotorik
* Hjärta/Kärl - Frekvens, arytmi? Blåsljud? Blodtryck, ortostatiskt prov, ev EKG
* Palpation av nackmuskulator
* Öronstatus - Otit, perforation, hörsel

3

Vilka specifika tester bör ingå i en utredning av akut yrsel?

* Head Impulse test
* Nystagmus - bedömning av ev. nystagmus
* Test of Scew
* Dix-Hallpikes

4

Nämn fem saker man bör efterfråga i status vid utredning av yrsel?

* Hur började det, progress?
* Utlösande faktorer
* Duration
* Förbättrande/Försämrande faktorer
* Andra neurologiska symptom
* Medicinering
* Andra sjukdomar - migrän
* Alkoholvanor
* Hörselnedsättning

5

Vilken är den vanligaste typen av yrsel?

Benign Paroxysmal Positionell Vertigo (BPPV). 20% av alla personer med yrsel.

6

Vad är orsaken till BPPV och hur behandlar man det?

* Otoliter (kristaller) i otolitorganen (båggångarna) som lossnar och ger felaktig positionell signalering till hjärnan.
* Diagnostiseras med DIx-Hallpikes manöver
* Behandlas därefter med Epleys manöver

7

Nämn fyra godartade yrseldiagnoser:

* BPPV
* Fobisk postural yrsel
* Vestibularisneurit
* Mb Ménière

8

Vad är fobisk postural yrsel och hur behandlar man det?

* Vanligt yrseltillstånd
* Yrsel och ostadighetskänsla när patienten går. Kommer ofta i samband med övrig somatisk eller psykisk sjuklighet och koppling till agorafobi och panikångest.
* Uteslutande av andra allvarliga orsaker till yrsel och ordentlig anamnes.
* Behandlas med vestibulära rörelseövningar, fysisk träning. Vissa studier har visat på god effekt av SSRI.

9

Vad är vestibularisneurit och vad inger misstanke om denna sjukdomen?

* Inflammation i vestibularisnerven, troligtvis p.g.a en reaktivering av en latent Herpes Simplexinfektion.
* Horizontellt slående nystagmus
* Patologisk impulstest, nystagmus mot den friska sidan
* Akut påkommen, sitter i konstant men förbättras successivt under några dagar

10

Hur behandlar man en vestibularisneurit?

* Högdos steroider: 60mg/dygn i fem dygn och därefter nedtrappning i fem dygn
* Antiemetika (primperan iv) i svårare fall
* Vestibulära rörselseövningar så fort patienten klarar av dessa
* Sjukskrivning 1-2 veckor.

11

Vestibularisneurit kan vara svår att skilja från lillhjärnsinfarkt anamnestiskt och symptommässigt. Vad i status/undersökning är en typisk skillnad och varför?

Head-impulsetest är normalt p.g.a intakt vestibulo-cochleär reflex.

12

Nämn tre typiska symptom vid Mb. Ménière:

* Plöstliga attackar av vertigo (går på kuddar)
* Ensidig hörselnedsättning, öronsus och tryckkänsla
* Attackerna sitter i 1-2 timmar
* Vanligare hos äldre personer

13

Nämn två kardiella orsaker till yrsel?

* Hypotoni: cerebral cirkulation sviktar vid artiellt tryck under 60-80 mmHg
* Taky/Brady-arytmi

14

Vad är presbyastasi?

Yrsel hos äldre. Ofta p.g.a successiv försämring av alla ingående delar i balansapparten hos den åldrande människan.

15

Vad innebär "multisensoriell svikt" och dess inverkan på yrsel hos äldre?

Alla de modaliteter (proprioception, syn, känsel i fötter och otolitorganen) åldras och blir sämre vilket gör att hjärnan har svårare att tolka intrycken och har svårare att hålla balansen vilket därigenom ofta uttrycks som "yrsel" hos äldre.

16

Hur skall man behandla multisensoriell svikt hos äldre?

* Motion och rörelseträning. Måste aktivera receptorerna för att hålla dem igång.
* Se över medicinlistan
* Motverka hypotoni och ortostatism
* Synhjälpemedel, bra skor andra hjälpmedel.

17

Vad är prevalensen för huvudvärk hos män respektive kvinnor?

ca 90 % för kvinnor
ca 75 % för män

18

Vad bör ingå i status vid diagnostik av huvudvärk?

* Allmäntillstånd - feber etc
* Blocktryck
* Lokaliserad ömhet - tinningar, nacke, muskulatur
* Neurologstatus
* Nackstelhet - provocerande rörelser
* Lab: CRP, SR, El-status, kreatinin
* Psykiskt status

19

Nämn fyra alarmsymptom vid huvudvärksanamnes

* Urakut debut - subarach
* Feber, påverkat allmäntillstånd, nackstyvhet - meningit
* Kramanfall, svimning, fokalneurologi, kräkningar - Cerebral/Cerebrovaskulär sjukdom
* Nytillkommen huvudvärk efter 50 års ålder. Uppdrivning tinningar, hög SR - Jättecellsartrit

20

Nämn fyra faktorer som kan orsaka spänningshuvudvärk:

* Dålig arbetsställning
* Dålig belysning/synfel
* Stress/Oro/Ångest
* Sömnproblem
* Hals/Nackskada

21

Nämn fyra olika behandlingar för spänningshuvudvärk:

* Livsstilsförändringar
* Läkemedelsbehandling - försök begränsa mängd
* Avspänning - fysioterapi
* KBT
* Akupunktur/TNS

22

Beskriv en typisk migränanamnes

* Kan börja med aura
* Ensidig kraft huvudvärk, växlar sida mellan attacker
* Blir ljud- och ljuskänslig
* Utvecklas under minuter-timme och sitter i timmar upp till något dygn.
* Hereditet för migrän

23

Hur många procent med migrän har aura och vad är vanligtvis symptomen?

20% har aura. Oftast synfenomen i form av ljusblixtar, punkter eller sick-sacklinjer.

24

Nämn två saker som ökar risken för hjärninfarkt i samband med migrän?

* Rökning
* P-piller
Mycket låg risk men dessa bör undvikas för folk med migrän.

25

Vad är definitionen av status migränosus respektivt kronisk migrän

* Status migränosus: migränattack som pågår mer än 72 timmar
* Kronisk migrän: mer än 15 migränattacker på en månad.

26

Vad är första, icke-farmakologiska stegen vid behandling av migrän?

1 Undvika migränframkallande faktorer
2 Vila, sömn, mörker, tystnad (Regelbundenhet i livet)

27

Hur ser den farmakologiska behandlingsstegen ut vid migrän?

1. Receptfria analgetika/NSAID
2. NSAID (naproxen, diklofenak)
3. Tillägg av metoklopramid vid illamående
4. Triptaner. Generiskt sumatriptan lika god effekt som övriga triptaner
5. Kombination av dessa

28

Vad finns det för vanlig profylaktisk farmakologisk behandling vid migrän?

Betablockare
* Propanolol 80-160 mg
* Metoprolol 50-200 mg
Pizotifen (licenspreparat)

29

Nämn två kontraindikationer mot behandling med sumatriptaner?

* Känd koronarsjukdom/cerebrovaskulär sjukdom
* Hypertoni

30

När kan man överväga profylaktisk behandling mot migrän?

Vid 3 eller fler svåra migränanfall per månad