Velvoiteoikeus, vahingonkorvaus säännöt Flashcards Preview

Velvoiteoikeus > Velvoiteoikeus, vahingonkorvaus säännöt > Flashcards

Flashcards in Velvoiteoikeus, vahingonkorvaus säännöt Deck (30):
1

*Korvausvelvollisuus syntyy, kun (+ mikä laki)

vahinko on aiheutettu tuottamuksella. (VahL)

2

*Tahallisesta teosta määrätään (1), ellei aivan (2)

1. täysi korvaus
2. ellei aivan erityisiä syitä sovitteluun ole

3

*A(1) ja (2) vastuu on vahingonkorvauslaissa (3) kuin NT vastuu

1. Alaikäisen
2. Mieleltään Häiriintyneen
3. Lievempää
Normaali Tuottamusvastuu

4

*Alaikäisen ja mieleltään häiriintyneen teon huolimattomuutta arvioidaan sitä vasten, mitä (1) tai samanlaisesta (2) kärsivältä voidaan (3)ää.

1. saman ikäiseltä
2. psyykkisestä häiriöstä
3. edellyttää.

5

*Työntekijän (1) saa aikaan työnantajan (2)

1. tuottamus
2. vastuun

6

*Is käsittää vain ne vahingot, joissa aiheuttajana on T tai sellainen IYr, joka on ToimeksP, TL ym. huomioon ottaen R työntekijään.

Isännänvastuu
Työntekijä
Itsenäinen Yrittäjä
Toimeksiantosuhteen Pysyvyys, Työn Laatu
Rinnastettavissa

7

*Vahingon aiheuttanut työntekijä (1) korvausvelvollinen vahingonkärsijää kohtaan, jos hänen (2)

1. ei ole lainkaan
2. syykseen jää vain lievä huolimattomuus.

8

* Mikäli työtekijän vastuulle luetaan (1) korkea-asteisempi (2), työntekijän vastuu käsittää (3) samaan tapaa kuin (4) vastuusta.

1. lievää huolimattomuutta
2. huolimattomuus
3. kohtuullisen korvauksen
4. alaikäisen ja mieleltään häiriintyneen

9

*Työntekijän vastuu on työnantajan vastuuseen nähden

TOISIJAISTA

10

*Huolimattoman teon vahingonkärsijä voi siten periä (1), jos hän ei onnistu saamaan sitä (2)

1. korvauksen työntekijältä VAIN
2. työnantajalta

11

*(1) on korvausvelvollinen vain silloin, kun toimen tai tehtävän suorittamiselle sen (2) asetettavia vaatimuksia (3) noudatettu.

1. Julkisyhteisö
2. laatu ja tarkoitus huomioon ottaen kohtuudella asetettavia vaatimuksia
3. ei ole noudatettu.

12

*...laissa erotetaan vahinkolajeina...

Vahingonkorvauslaissa erotetaan vahinkolajeina henkilö-, esine- ja varallisuusvahingot.

13

*...mukaan henkilövahingon kärsineellä on oikeus korvaukseen (1) ja muista tarpeellisista..., (2), (3) sekä... ja (4)

Vahingonkorvauslain
1. tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista ja muista tarpeellisista kuluista
2. ansionmenetyksestä
3. kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta
4. pysyvästä haitasta

14

*Sairaanhoitokustannukset ja (1) hyvitetään KTMM.

1. muut kulut
kustannusten tosiasiallisen määrän mukaan

15

*Korvaus ansionmenetyksestä määrätään ottamalla lähtökohdaksi AA, jonka vahinkoa kärsinyt OIVS. Tästä vähennetään ansiotulo, jonka vahinkoa kärsinyt on VHS tai OVS tai jonka hänen AVS ottaen huomioon hänen T, K, AT, MU, I, A, ja NVeMS.

1. arvio ansiotuloista
2. olisi ilman vahinkotapahtumaa saanut. Tästä vähennetään ansiotulo, jonka vahinkoa kärsinyt on
3. vahinkotapahtumasta huolimatta saanut tai
4. olisi voinut saada, tai jonka hänen
5. arvioidaan vastaisuudessa saavan, ottaen huomioon hänen
6. työkykynsä
7. koulutuksensa
8. aikaisempi toimintansa
9. mahdollisuutensa uudelleenkouluttautumiseen
10. ikänsä
11. asumisolosuhteensa ja
12. näihin verrattavat muut seikat

16

*Ammatinvaihdostapauksessa korvausta tulon menetyksestä tuomitaan vain siltä ajalta, joka UTS ja SMEKK.

1. uuden työn saamiseen ja
2. sen mahdollisesti edellyttämään koulutukseen kuluu

17

*(1)mukaan vahinkotapahtuman johdosta S saaneen EVO on oikeus saada KEM.

1. Vahingonkorvauslain
2. SURMANSA
3. elatuksen varassa olleella
4. korvausta elatuksen menetyksestä.

18

*Elatuksen menetyksestä määrätään korvaus ottamalla huomioon, missä määrin korvaukseen oikeutettu TodOSaESSaa ja mitä hän K mukaan tarvitsee E ottaen huomioon hänen mahdollisuutensa hankkia IEAn ja MO.

1. todennäköisesti olisi saanut elatusta surmansa saaneelta
2. kohtuuden
3. elatukseensa
4. itse elatuksensa ansiotyöllä
5. muut olosuhteet.

19

*H kärsineen (2), (3) ja (4) sekä näihin rinnastettavilla H kärsineelle (6) henkilöllä on lisäksi ErSy oikeus K korvaukseen, T kuluista ja A, jotka heille aiheutuvat H kärsineen Ho.

1. Henkilövahingon kärsineen
2. vanhemmilla,
3. lapsilla ja
4. aviopuolisolla sekä näihin rinnastettavilla
5. henkilövahingon kärsineelle
6. ERITYISEN LÄHEISELLÄ HENKILÖLLÄ on lisäksi
7. ERITYISESTÄ SYYSTÄ oikeus
8. KOHTUULLISEEN korvaukseen,
9. TARPEELLISISTA KULUISTA ja
10. ANSIONMENETYKSESTÄ, jotka heille aiheutuvat
11. henkilövahingon kärsineen
12. hoitamisesta.

20

*Kiv(1) ja (2) sekä (3) määrätään korvaus ottamalla huomioon erityisesti HL ja V, sen edellyttämän HL ja K sekä HaK.

1. Kivusta ja
2. särystä sekä
3. muusta tilapäisestä haitasta määrätään korvaus ottamalla huomioon erityisesti
4. henkilövahingon laatu ja
5. vaikeusaste, sen edellyttämän
6. hoidon laatu ja
7. kestoaika sekä
8. haitan kestoaika.

21

*P(1) määrätään korvaus ottamalla huomioon henkilövahingon L ja V sekä vahinkoa kärsineen I.

1. Pysyvästä haitasta määrätään korvaus ottamalla huomioon henkilövahingon
2. laatu ja
3. vaikeusaste sekä vahinkoa kärsineen
4. ikä.

22

*(A) mukaan oikeus korvaukseen lo(B) aiheuttamasta Kär on sillä, jonka (1), jota (2), jonka (3), jonka (4) loukkauksiin verrattavalla tavalla.

A. Vahingonkorvauslain
B. loukkauksen
C. kärsimyksestä
1. vapautta, rauhaa, kunniaa tai yksityiselämää on rangaistavaksi säädetyllä teolla loukattu,
2. rangaistavaksi säädetyllä teolla on syrjitty
3. henkilökohtaista koskemattomuutta on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta vakavasti loukattu
4. ihmisarvoa on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta vakavasti loukattu muulla 1-3 kohdassa tarkoitettuihin loukkauksiin verrattavalla tavalla.

23

*Oikeus kärsimyksen perusteella suoritettavaan korvaukseen on tietyin edellytyksi myös SS henkilön (1), (2), (3) sekä näihin rinnastettavalla SS (4). Edellytyksenä on, että KuOAiT tai TH ja korvauksen tuomitseminen harkitaan K ottamalla huomioon SS ja KorVaa VäSuLä, TeL sekä MO.

A .surmansa saaneen
1. vanhemmilla
2. lapsilla
3. aviopuolisolla
4. ERITYISEN LÄHEISELLÄ HENKILÖLLÄ
kuolema on aiheutettu tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella
kohtuulliseksi, surmansa saaneen ja korvausta vaativan välisen suhteen laatu, teon laatu sekä muut olosuhteet.

24

*Esinevahinko ilmenee tyypillisesti 1,2

1. fyysisen kohteen tuhoutumisena tai
2. vioittumisena

25

*Jos esine on tuohoutunut tai kadonnut, korvataan KSijEA.

1. korjauskustannusten sijasta
2. esineen arvo

26

*Varallisuusvahingot ovat joko (1) tai (2) SeTV tai (1) tai (2) riippumattomia (3)

1. henkilö- tai
2. esinevahingoista
A. seuraavia taloudellisia vahinkoja
3. puhtaita varallisuusvahinkoja

27

(1) ja (2) seuraavat (3) ovat korva(4) samoilla edellytyksillä kuin NEH- ja E.

1. Henkilö- ja
2. esinevahingoista seuraavat
3. varallisuusvahingot ovat
4. korvauskelpoisia samoilla edellytyksillä kuin
5. niitä edeltävä
1. henkilö- ja
2. esinevahinkokin.

28

*Puhtaista varallisuusvahingoista säädetään...

vahingonkorvauslaissa erikseen.

29

* Henkilö- ja esinevahingoista irrallisia v(1) koskeva korvausvelvollisuus ei (2)lain mukaan synny pelkän T perusteella, vaan Lis käsillä tulee olla jokin (2)lain tuntemista KE.

1. varallisuusvahinkoja
2. vahingonkorvauslain
3. tuottamuksen
4. lisäksi
5. (vahingonkorvaus)lain
6. kolmesta edellytyksestä.

30

*(A) mukaan puh(B) korvataan silloin kun (1), jos (2) tai (3)

A. Vahingonkorvauslain
B. puhtaat varallisuusvahingot
1. ne on aiheutettu rikoksella
2. Jos vahinko on seurausta julkisen vallan käytöstä tai
3. korvaamiseen on ERITTÄIN PAINAVIA SYITÄ.