Verb List 5: SpS Trinn 2 Flashcards Preview

Norsk Nov - Des > Verb List 5: SpS Trinn 2 > Flashcards

Flashcards in Verb List 5: SpS Trinn 2 Deck (304):
1

can

å kunne
kan
kunne
har kunnet

2

must

å måtte

måtte
har måttet

3

shall

å skulle
skal
skulle
har skullet

4

will/want

å ville
vil
ville
har villet

5

ought to/should

å burde
bør
burde
har burdet

6

warn, caution

advare
advarer
advarte
har advart

7

accept

akseptere
aksepterer
aksepterte
har akseptert

8

recommend, suggest

anbefale
anbefaler
anbefalte
har anbefalt

9

attack

angripe
angriper
angrep
har angrepet

10

concern, regard

angå
angår
angikk
har angått

11

work

arbeide
arbeider
arbeidet
har arbeidet

12

argue, discuss

argumentere
argumenterer
argumenterte
har argumentert

13

arrange

arrangere
arrangerer
arrangerte
har arrangert

14

interrupt

avbryte
avbryter
avbrøt
har avbrutt

15

bathe

bade
bader
badet
har badet

16

shave

barbere
barberer
barberte
har barbert

17

ask, pray

be
ber
bad
har bedt

18

begin

begynne
begynner
begynte
har begynt

19

keep, retain

beholde
beholder
beholdt
har beholdt

20

confirm

bekrefte
bekrefter
bekreftet
har bekreftet

21

describe

beskrive
beskriver
beskrev
har beskrevet

22

order

bestille
bestiller
bestilte
har bestilt

23

exist, pass (an exam)

bestå
består
besto
har bestått

24

pay

betale
betaler
betalte
har betalt

25

mean

bety
betyr
betydde
har betydd

26

move

bevege (seg)
beveger
beveget
har beveget

27

mix, blend

blande
blander
blandet
har blandet

28

become, be

bli
blir
ble
har blitt

29

live

bo
bor
bodde
har bodd

30

burn

brenne
brenner
brant
har brent

31

bring

bringe
bringer
brakte
har brakt

32

use

bruke
bruker
brukte
har brukt

33

care about

bry seg
bryr seg
brydde seg
har brydd seg

34

break

bryte
bryter
brøt
har brutt

35

change

bytte
bytter
byttet
har byttet

36

carry

bære
bærer
bar
har båret

37

bend

bøye
bøyer
bøyde
har bøyd

38

form, constitute

danne
danner
dannet
har dannet

39

share, split

dele
deler
delte
har delt

40

attend, participate

delta
deltar
deltok
har deltatt

41

discuss

diskutere
diskuterer
diskuterte
har diskutert

42

go, pull

dra
drar
dro
har dratt

43

kill

drepe
dreper
drepte
har drept

44

drink

drikke
drikker
drakk
har drukket

45

operate, do

drive med
driver med
drev med
har drevet med

46

drip

dryppe
drypper
dryppet
har dryppet

47

grow

dyrke
dyrker
dyrket
har dyrket

48

own

eie
eier
eide
har eid

49

export

eksportere
eksporterer
eksporterte
har eksportert

50

change, alter, modify

endre
endrer
endret
har endret

51

improve

forbedre
forbedrer
forbedret
har forbedret

52

prepare

forberede
forbereder
forberedte
har forberedt

53

distribute

fordele
fordeler
fordelte
har fordelt

54

go on, take place

foregå
foregår
foregikk
har foregått

55

prefer

foretrekke
foretrekker
foretrakk
har foretrukket

56

negotiate

forhandle
forhandler
forhandlet
har forhandlet

57

explain

forklare
forklarer
forklarte
har forklart

58

leave

forlate
forlater
forlot
har forlatt

59

extend, prolong

forlenge forlenger forlenget har forlenget

60

understand

forstå forstår forsto har forstått

61

disappear

forsvinne forsvinner forsvant har forsvunnet

62

provide for, support

forsørge forsørger forsørget har forsørget

63

tell

fortelle forteller fortalte har fortalt

64

deserve

fortjene fortjener fortjente har fortjent

65

continue

fortsette fortsetter fortsatte har fortsatt

66

freeze

fryse fryser frøs har frosset

67

function

fungere fungerer fungerte har fungert

68

feel

føle føler følte har følt

69

follow, accompany

følge følger fulgte har fulgt

70

lead to

føre til fører til førte til har ført til

71

get, receive

få får fikk har fått

72

give

gi gir ga har gitt

73

be valid, apply to, concern

gjelde gjelder gjaldt har gjeldt

74

repeat

gjenta gjentar gjentok har gjentatt

75

yawn

gjespe gjesper gjespet har gjespet

76

do

gjøre gjør gjorde har gjort

77

look forward to

glede seg gleder seg gledet seg har gledet seg

78

forget

glemme glemmer glemte har glemt

79

approve

godkjenne godkjenner godkjente har godkjent

80

manage

greie greier greide har greid

81

grasp, catch

gripe griper grep har grepet

82

cry

gråte gråter gråt har grått

83

walk, go on foot

gå går gikk har gått

84

have

ha har hadde har hatt

85

shop

handle handler handlet har handlet

86

end up

havne havner havnet har havnet

87

pour

helle heller helte har helt

88

hang

henge henger hengte har hengt

89

pick up, get, fetch

hente henter hentet har hentet

90

imitate, mimic, copy

herme (etter) hermer hermet har hermet

91

be called

hete heter het har hett

92

claim

hevde hevder hevdet har hevdet

93

hiccup

hikke hikker hikket har hikket

94

greet

hilse hilser hilste har hilst

95

prevent

hindre hindrer hindret har hindret

96

help

hjelpe hjelper hjalp har hjulpet

97

hold, keep

holde holder holdt har holdt

98

remember

huske husker husket har husket

99

whisper

hviske hvisker hvisket har hvisket

100

hear

høre hører hørte har hørt

101

hope (for)

håpe håper håpet har håpet

102

include

inkludere inkluderer inkluderte har inkludert

103

confess

innrømme innrømmer innrømte har innrømt

104

invite

invitere inviterer inviterte har invitert

105

work

jobbe jobber jobbet har jobbet

106

throw

kaste kaster kastet har kastet

107

struggle, battle

kjempe kjemper kjempet har kjempet

108

know, feel, sense

kjenne kjenner kjente har kjent

109

buy

kjøpe kjøper kjøpte har kjøpt

110

drive

kjøre kjører kjørte har kjørt

111

complain

klage klager klaget har klaget

112

manage

klare klarer klarte har klart

113

squeeze, hug

klemme klemmer klemte har klemt

114

command

kommandere kommanderer kommanderte har kommandert

115

arrive, come

komme kommer kom har kommet

116

compete

konkurrere konkurrerer konkurrerte har konkurrert

117

contact

kontakte kontakter kontaktet har kontaktet

118

enjoy oneself

kose seg koser seg koste seg har kost seg

119

cost, sweep

koste koster kostet har kostet

120

pick a quarrel

krangle krangler kranglet har kranglet

121

demand, claim

kreve krever krevde har krevd

122

cut

kutte kutter kuttet har kuttet

123

let, allow

la lar lot har latt

124

make

lage lager laget/lagde har laget/lagd

125

pretend

late som later som lot som har latt som

126

laugh

le ler lo har ledd

127

put, place

legge legger la har lagt

128

rent, hire

leie leier leide har leid

129

play (like children)

leke leker lekte har lekt

130

read

lese leser leste har lest

131

look (for)

lete leter lette har lett

132

be alive

leve lever levde har levd

133

suffer

lide lider led har lidd

134

lie, be situated

ligge ligger lå har ligget

135

like

like liker likte har likt

136

look like

likne/ligne likner/ligner liknet/lignet har liknet/lignet

137

promise

love lover lovet har lovet

138

smell

lukte lukter luktet har luktet

139

fool, con

lure lurer lurte har lurt

140

lie, tell a lie

lyve lyver løy har løyet

141

learn

lære lærer lærte har lært

142

lift

løfte løfter løftet har løftet

143

run

løpe løper løp har løpt

144

solve

løse løser løste har løst

145

borrow

låne låner lånte har lånt

146

miss

mangle mangler manglet har manglet

147

mark, indicate

markere markerer markerte har markert

148

report

melde melder meldte har meldt

149

abuse

misbruke misbruker misbrukte har misbrukt

150

dislike

mislike misliker mislikte har mislikt

151

lose

miste mister mistet har mistet

152

counteract

motarbeide motarbeider motarbeidet har motarbeidet

153

receive

motta mottar mottok har mottatt

154

meet

møte møter møtte har møtt

155

refuse, deny

nekte nekter nektet har nektet

156

nod

nikke nikker nikket har nikket

157

arrive, reach

nå når nådde har nådd

158

refer to

omtale omtaler omtalte har omtalt

159

experience

oppleve opplever opplevde har opplevd

160

organize

organisere organiserer organiserte har organisert

161

have the energy, be able or capable

orke orker orket har orket

162

exaggerate

overdrive overdriver overdrev har overdrevet

163

assault

overfalle overfaller overfalt har overfalt

164

hand over, let have

overlate overlater overlot har overlatt

165

survive

overleve overlever overlevde har overlevd

166

spend the night

overnatte overnatter overnattet har overnattet

167

take over

overta overtar overtok har overtatt

168

pack

pakke pakker pakket har pakket

169

fit, (look after)

passe (på) passer passet har passet

170

plan

planlegge planlegger planla har planlagt

171

plant

plante planter plantet har plantet

172

place, invest, station

plassere plasserer plasserte har plassert

173

be used to (as habit,) look after, care for

pleie pleier pleide har pleid

174

pick

plukke plukker plukket har plukket

175

practice

praktisere praktiserer praktiserte har praktisert

176

talk

prate prater pratet har pratet

177

give priority to

prioritere prioriterer prioriterte har prioritert

178

try

prøve prøver prøvde har prøvd

179

clean, polish

pusse pusser pusset har pusset

180

affect, influence

påvirke påvirker påvirket har påvirket

181

reduce

redusere reduserer reduserte har redusert

182

adjust, regulate

regulere regulerer regulerte har regulert

183

run, flow

renne renner rant har rent

184

repair

reparere reparerer reparerte har reparert

185

reserve, book

reservere reserverte reserverte har reservert

186

risk

risikere risikerer risikerte har risikert

187

shake, shiver, toast

riste rister ristet har ristet

188

row

ro ror rodde har rodd

189

shout, yell

rope roper ropte har ropt

190

tidy

rydde rydder ryddet har ryddet

191

blush

rødme rødmer rødmet har rødmet

192

run away, escape

rømme rømmer rømte har rømt

193

smoke

røyke røyker røykte har røykt

194

work together

samarbeide samarbeider samarbeidet har samarbeidet

195

gather, collect

samle samler samlet har samlet

196

compare

sammenlikne / sammenligne sammenlikner / sammenligner sammenliknet / sammenlignet har sammenliknet / sammenlignet

197

miss

savne savner savnet har savnet

198

see

se ser så har sett

199

send

sende sender sendte har sendt

200

censor, grade

sensurere sensurerer sensurerte har sensurert

201

place, set

sette setter satte har satt

202

say

si sier sa har sagt

203

secure, ensure

sikre sikrer sikret har sikret

204

sit

sitte sitter satt har sittet

205

check, verify

sjekke sjekker sjekket har sjekket

206

get hold of

skaffe skaffer skaffet har skaffet

207

be ashamed (of oneself)

skamme seg skammer seg skammet seg har skammet seg

208

create, form

skape skaper skapte har skapt

209

change, switch

skifte skifter skiftet har skiftet

210

divide, divorce

skille (seg) skiller (seg) skilte (seg) har skilt (seg)

211

shine

skinne skinner skinte har skint

212

happen

skje skjer skjedde har skjedd

213

hide

skjule skjuler skjulte har skjult

214

cut, slice

skjære skjærer skar har skåret

215

understand

skjønne skjønner skjønte har skjønt

216

frighten

skremme skremmer skremte har skremt

217

scream

skrike skriker skrek har skreket

218

write

skrive skriver skrev har skrevet

219

brag, talk big

skryte skryter skrøt har skrytt

220

hurry

skynde seg skynder seg skyndte seg har skyndt seg

221

go on a diet

slanke seg slanker seg slanket seg har slanket seg

222

relax

slappe av slapper av slappet av har slappet av

223

let go, drop

slippe slipper slapp har sluppet

224

tear, wear

slite sliter slet har slitt

225

hit, beat

slå slår slo har slått

226

smile

smile smiler smilte har smilt

227

snore

snorke snorker snorket har snorket

228

turn

snu snur snudde har snudd

229

snow

snø snør snødde har snødd

230

sleep

sove sover sov har sovet

231

fall asleep

sovne sovner sovnet har sovnet

232

treat

spandere spanderer spanderte har spandert

233

save

spare sparer sparte har spart

234

play (a game)

spille spiller spilte har spilt

235

spread

spre sprer spredde har spredd

236

run

springe springer sprang har sprunget

237

ask

spørre spør spurte har spurt

238

start

starte starter startet har startet

239

spell

stave staver stavet har stavet

240

nurse, look after

stelle steller stelte har stelt

241

vote

stemme stemmer stemte har stemt

242

close, shut

stenge stenger stengte har stengt

243

stare

stirre stirrer stirret har stirret

244

steal

stjele stjeler stjal har stjålet

245

fail, iron

stryke stryker strøk har strøket

246

control, steer

styre styrer styrte har styrt

247

support

støtte støtter støttet har støttet

248

stand

stå står sto har stått

249

sigh

sukke sukker sukket har sukket

250

sew

sy syr sydde har sydd

251

think (personal opinion)

synes synes syntes har syntes

252

sing

synge synger sang har sunget

253

seek, scan

søke søker søkte har søkt

254

see to

sørge for sørger for sørget for har sørget for

255

take

ta tar tok har tatt

256

lose

tape taper tapte har tapt

257

draw

tegne tegner tegnet har tegnet

258

think

tenke tenker tenkte har tenkt

259

light, turn on

tenne tenner tente har tent

260

offer

tilby tilbyr tilbød har tilbudt

261

add

tilsette tilsetter tilsatte har tilsatt

262

peek, peep

titte titter tittet har tittet

263

earn

tjene tjener tjente har tjent

264

meet, hit

treffe treffer traff har truffet

265

train, work out

trene trener trente har trent

266

need, want

trenge trenger trengte har trengt

267

enjoy oneself, thrive

trives trives trivdes har trivdes

268

believe, think

tro tror trodde har trodd

269

comfort

trøste trøster trøstet har trøstet

270

be silly, kid

tulle
tuller
tullet
har tullet

271

force

tvinge
tvinger
tvang
har tvunget

272

dry

tørke
tørker
tørket
har tørket

273

stand, endure, tolerate

tåle
tåler
tålte
har tålt

274

avoid

unngå
unngår
unngikk
har unngått

275

constitute

utgjøre
utgjør
utgjorde
har utgjort

276

exploit, utilize

utnytte
utnytter
utnyttet
har utnyttet

277

pronounce, declare

uttale
uttaler
uttalte
har uttalt

278

express

uttrykke
uttrykker
uttrykte
har uttrykt

279

last, go on, endure

vare
varer
varte
har vart

280

vary

variere
varierer
varierte
har variert

281

agree, approve

vedta
vedtar
vedtok
har vedtatt

282

weigh

veie
veier
veide
har veid

283

awake someone

vekke
vekker
vekket
har vekket

284

choose, vote for

velge
velger
valgte
har valgt

285

turn, direct

vende
vender
vendte
har vendt

286

wait

vente
venter
ventet
har ventet

287

win

vinne
vinner
vant
har vunnet

288

show

vise
viser
viste
har vist

289

know

vite
vet
visste
har visst

290

grow

vokse
vokser
vokste
har vokst

291

evaluate, consider

vurdere
vurderer
vurderte
har vurdert

292

be

være
er
var
har vært

293

wake up

våkne
våkner
våknet
har våknet

294

ruin, destroy, break

ødelegge
ødelegger
ødela
har ødelagt

295

wish

ønske
ønsker
ønsket
har ønsket

296

practice

øve
øver
øvde
har øvd

297

establish

etablere
etablerer
etablerte
har etablert
establish

298

fall

falle
faller
falt
har falt

299

celebrate

feire
feirer
feiret
har feiret

300

finance, fund

finansiere
finansierer
finansierte
har finansiert

301

find

finne
finner
fant
har funnet

302

fly, travel by air

fly
flyr
fløy
har fløyet

303

move

flytte
flytter
flyttet
har flyttet

304

change, alter

forandre
forandrer
forandret
har forandret