Verotus ja tulojärjestelmän rakenne Flashcards Preview

Tuloslaskenta ja verotus > Verotus ja tulojärjestelmän rakenne > Flashcards

Flashcards in Verotus ja tulojärjestelmän rakenne Deck (28):
1

Mitkä ovat verotuksen tavoitteet?

1. Fiskaaliset (kuinka paljon hyötyä valtiolle)
2. Tulonjako
3. Ohjaava (kasvu-,suhdanne-, alue- ja elinkeinopoliittiset tavoitteet)

2

Mitkä on veropohjat Suomessa?

1. Tulot
2. Kulutus
3. Omaisuuden siirtäminen
4. Työnantajilta ja työntekijöiltä kerättävät veroluonteiset sosiaaliturvaan liittyvät maksut

3

Ketkä ovat rajoitetusti verovelvollisia?

1. Luonnollinen henkilö, joka ei asu Suomessa.
2, Ulkomainen yhteisö

4

Miten rajoitetusti verovelvolliset suorittavat veroa Suomessa?

He suorittavat vain Suomesta saaduista ansio- ja pääomatuloista.

5

Kuinka kauan liiketoimintaa harjoittavaa kuolinpesää verotetaan erillisenä verovelvollisena? Mitäs sen jälkeen?

Kuolinvuoden jälkeen kolme vuotta. Sen jälkeen elinkeinoyhtymänä.

6

Mitä on verotuksen näkökulmasta pääomatuloja?

1. Omaisuuden tuotto
2. Omaisuuden luovutuksesta saatu voitto
3. Muu tulo, jota varallisuuden katsotaan kerryttäneen

7

Milloin tulot aineettomista oikeuksista verotetaan ansiotulona?

1. Jos tulo perustuu verovelvollisen omaan toimintaan
2. Aineettoman oikeuden luovutus( käyttökorvaus ja luovutushinta)
3. Aineeton oikeus on lahjoitettu verovelvolliselle>>> ansiotuloa ovat käyttökorvaus ja luovutushinta

8

Milloin tulot aineettomista oikeuksista verotetaan pääomatulona?

1. Aineeton oikeus on saatu perintönä tai testamentilla
2. Aineeton oikeus on hankittu vastiketta vastaan.

9

Mikä on puhdas pääomatulo?

Veronalaiset pääomatulot vähennettynä tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot

10

Mikä on pääomatulolajin alijäämä?

Pääomatuloihin kohdistuvat menot ylittävät pääomatulojen määrän

11

Mikä on alijäämähyvitys?

Pääomatulon tuloveroprosentin mukainen osuus verovuonna syntyneestä pääomalajin alijäämästä

12

Paljonko on alijäämähyvityksen enimmäismäärä?

1400€

13

Miten lapset vaikuttaa alijäämähyvitykseen?

Ensimmäinen korottaa 400€ maksimia ja seuraavat toiset 400 eli 800 € lisää yhteensä

14

Miten ensiasunto vaikuttaa alijäämään?

TVL 131 ”1. mom. tarkoitettua tulovero-% mukaista prosenttiosuutta (30%) po-tulolajin alijäämästä on korotettava kahdella prosenttiyksiköllä siltä osin kun alijäämä on muodostunut ensiasunnon hankintaan otetun asuntovelan korosta. ”

15

Miten yksityisen elinkeinoharjoittajan osinkoja verotetaan?

30% verotonta ja 70 veronalaista pääomaveroituksessa

16

Mitä on nettovarallisuus?

Veronalaiset varat- veronalaiset velat

17

Miten määritetään pääomatulon laskentaperuste?

Verovuotta edeltäneen verovuoden päättyessä ollutta nettovarallisuutta. Lisäksi lasketapohjaan lasketaan myös verovuoden päättymistä edeltäneiden 12 kk maksettujen ennakkopidätyksen alaisten palkkojen määrä

18

Kuinka paljon pörssiyhtiön jakamista osingoista on verovapaata luonnolliselle henkilölle ?

15 prosenttia

19

Paljonko pörssiyhtiö joutuu maksamaan osingoista veroja?

Ei mitään

20

Miten listaamattoman yhtiön osinkoa verotetaan luonnollisen yhtiön osalta?

Osingosta 25% veronalaista pääomatuloa siihen määrään, joka on 8% osakkeen matemaattisesta arvosta, enintään kuitenkin 150000€. Tämän euromäärän ylittävältä osalta 85% veronalaista pääomatuloa. 8% ylittävältä osalta 75% on veronalaista ansiotuloa.

21

Miten lasketaan osakkeen matemaattinen arvo?

Verovuotta edeltävän tk. nettovarallisuus jaettuna osakkeiden lukumäärä

22

Miten velat arvostetaan nettovarallisuudessa?

Nimellisarvoon

23

Mihin käyttöomaisuuteen kuuluva kiinteistö ja osakkeet arvostetaan?

Vertailuarvoon (ent. verotusarvoon), jos se on poistamatonta hankintamenoa korkeampi.

24

Miten poistamaton hankintameno määritellään?

Menojäänös miinus poistoero.

25

Milloin osakaslaina luetaan osakkaan pääomatuloksi?

Luetaan pääomatuloksi, mikäli lainaa ei ole maksettu takaisin verovuoden aikana.

26

Mikä ehto pitää ottaa huomioon kun mietitään osakaslainan verollisuutta?

Osakaslainat on verollisia vain jos lainan saaja tai tämän perheenjäsen omistaa suoraan tai välillisesti vähintään 10% yhtiön osakkeista tai äänimäärästä.

27

Miten verorasitus ei välttämättä jää lopulliseksi?

Verovelvolllinen voi vähentää takaisin maksamansa lainan pääomatuloistaan, jos laina maksetaan viimeistään viidentenä verovuonna lainan nostamisen jälkeen.

28

Milloin yhtiö on jakanut peiteltyä osinkoa?

Jos yhtiö on jakanut rahanarvoista etuusta, jonka oy antaa osakkaansa tai tämän omaisen hyväksi osakkuusaseman perusteella. Rahanarvoinen etuus perustuu yleensä olennaisesti poikkeavaan hinnoitteluun tai vastikkeettomuuteen.