Vocabulary 7 Flashcards Preview

Chinese Lessons > Vocabulary 7 > Flashcards

Flashcards in Vocabulary 7 Deck (106):
1

kitchen

chú fáng

2

kitchen implements

chú jù

3

ceiling

tiān huā bǎn

4

broken

huài

5

furniture

jiā jù

6

heavy

zhòng

7

microwave oven

wēi bō lú

8

gas

méi qì

9

to move; move home

bān; bān jiā

10

dorm room

sù shè

11

cut/stop power

duàn diàn

12

chair

yǐ zi

13

sofa, couch

shā fā

14

wardrobe

yī guì

15

clothes

yī fu

16

mosquito

wén zi

17

fly (animal)

cāng ying

18

cockroach

zhāng láng

19

used to (...do something); used to live

céng jīng; céng jīng zhù zài

20

kill

shā

21

insect

hài chóng

22

poison

dú yào

23

spray

pēn

24

bat; batman

biān fú; biān fú xiá

25

ficticious

xū nǐ

26

god

shàng dì

27

war

zhàn zhēng

28

star wars

xīng qiú zhàn zhēng

29

fight

dǎ jià

30

pyramid

jīn zì tǎ

31

quiet, calm

ān jìng

32

noisy

chǎo nào

33

noun

míng cí

34

adjective

xíng róng cí

35

verb

dòng cí

36

chalk

fěn bǐ

37

serious

yán zhòng

38

disease

bìng

39

violin; violinist; play violin

xiǎo tí qín; xiǎo tí qín shǒu; la xiǎo tí qín

40

menu

cài dān

41

seas, ocean

hǎi

42

fresh

xiān

43

seafood

hǎi xiān

44

crab

xiè

45

shrimp, prawn

xiā

46

lobster

lóng xiā

47

salmon

sān wén yú

48

duck

49

lamb

xiǎo yáng

50

12 chinese animals

shí èr shēng xiào

51

horse

52

rabbit

53

snake

shé

54

tiger

55

sheep

yáng

56

mouse

shǔ

57

hóu zi

monkey

58

i belong to the tiger

wǒ shǔ hǔ

59

winner

yíng jiā

60

court

fǎ guān

61

judge

fǎ guān

62

justice

zhèng yì

63

death penalty

sǐ xíng

64

crime

fàn zuì

65

business contract

hé tong

66

sign (name)

qiān

67

negotiate, negotiation

tán pàn

68

immigration

yí mín

69

prison

jiān yù

70

jailbreak (ios)

yuè yù

71

interview

miàn shì

72

concert

yīn yuè huì

73

piano; play piano

gāng qín; tan gāng qín

74

out of practice, rusty, unfamiliar with

shēng shū

75

skill

shú liàn

76

thats (the reason) why

nà jiù shi... (de yuán yīn)

77

all day long

zhěng tiān

78

cater to (someones needs/wants)

yíng hé

79

economy; economics; economist

jīng jì; jīng jì xué; jīng jì xué jiā

80

theory

lǐ lùn

81

gravity

zhòng lì

82

evolution

jìn huà

83

Big Ben

dà bèn zhōng

84

queen

nǚ wáng

85

king

guó wáng

86

emperor

huáng dì

87

prince

wáng zǐ

88

princess

gōng zhǔ

89

river

90

River Thames

tài wù shì hé

91

Prime Minister

shǒu xiàng

92

tennis

wǎng qiú

93

basketball

lán qiú

94

golf

gāo ěr fū

95

show you... (something)

zhǎn shì gěi nǐ

96

athletics

tián jìng

97

olympics

ào yùn huì

98

its ok

hái bù cuò

99

sprint

kuài pǎo

100

jog

màn pǎo

101

sad, feel sorry

nán guò

102

arrived, reached

dào dá

103

security guard

bǎo ān

104

stay

dāi

105

capital city

shǒu dū

106

hometown

jiā xiāng