Vowel Sounds Flashcards Preview

SPHY103 > Vowel Sounds > Flashcards

Flashcards in Vowel Sounds Deck (20):
1

/iː/

heed

2

/ɪ/

hid

3

/eː/

hair

4

/e/

head

5

/æ/

had

6

/ɐː/

hard

7

/ɐ/

mud

8

/oː/

store or saw

9

/ɔ/

pod

10

/ʉː/

crew or who'd

11

/ʊ/

hood

12

/ɜː/

third

13

/ə/

the

14

/æɪ/

say

15

/əʉ/

so

16

/ɑe/

high

17

/æɔ/

how

18

/oɪ/

boy

19

/ɪə/

here or ear

20

/ʊə/

cure