Week 1 college 2 Flashcards Preview

Fusies & Overnames > Week 1 college 2 > Flashcards

Flashcards in Week 1 college 2 Deck (46):
1

Welke omstandigheden spelen een rol bij de verschillende fasen in een fusie en overname procedure?

- Onderhandelingspositie
- Soort overname
- Aard van de onderneming
- Beschikbare tijd en geld
- Belang (in ruime zin) van de transactie
- Kennis, ervaring en expertise partijen en deskundigen

2

Wat is een Drag along clausule?

Dit wordt ook wel het 'meesleeprecht' genoemd en dit is een verplichting voor de minderheidsaandeelhouder om hun aandelen te verkopen aan een door de meerderheidsaandeelhouder geselecteerde koper of aan te bieden, tegen dezelfde voorwaarde als die van de meerderheidsaandeelhouder.

3

Wat is een Tag along clausule?

Dit is de verplichting voor de verkopende meerderheidsaandeelhouder om bij de verkoop van haar aandelen te bedingen dat de overige aandeelhouders hun aandelen tegen dezelfde prijs en voorwaarden kunnen verkopen.

4

Wat is een private equity fonds?

Dit wordt ook wel een investeringsmaatschappij genoemd. Hierbij gaat het om een actief bekeerd collectief investeringsvehikel dat voornamelijk investeert door middel van buy-outs in aandelen die niet ter beurze zijn genoteerd, niet openbaar worden verhandeld, of welke niet langer openbaar zullen worden verhandeld na de overname door middel van een public-to-private transactie.

5

Wat zijn cumulatief preferente aandelen?

Je krijgt een vast percentage van de nominale waarde van de winst en je gaat voor op de normale aandeelhouder. Je kan nooit meer krijgen dan dit vaste percentage. Ook is er sprake van een inhaaleffect: als het in een jaar niet uitgekeerd kan worden, dan gaat het over naar het volgende jaar.

6

Welke soorten fusies zijn er?

1. Bedrijfsfusie: activa en passiva-transactiva
2. Juridische fusie
3. Openbaar bod

7

Wat is Goodwill?

Dit is de meerwaarde van het bedrijf in samenhang met de activa en passiva. Dit met oog op de in de toekomst verwachte voordelen vb. door merknaam en kennis.

8

Waar staat Buy en Build voor?

Dit het doel van een private equity fond. Zij willen ervoor zorgen dat er een bepaalde groei wordt verwezenlijkt.

9

Wat gebeurd er in de voorfase van een transactie?

Dit is het moment waarop men gaat verkennen en met elkaar gaat praten. Er wordt een corporate finance afviseur ingeschakeld en vaak wordt hierbij een geheimhoudingsovereenkomst (NDA: non-disclosure agreement) getekend in het belang van de verkoper die niet wil dat prijsgevoelige informatie op straat komt en zowel interne als externe partijen onrustig worden. Vaak wordt ook een boetebeding opgenomen en een exclusiviteitsclausule (eerst samen proberen eruit te komen).

10

Wat wordt geregeld in de Plas/Valburg uitspraak?

Dit arrest gaat over de onderhandelingen en de pre-contractuele schade. In deze uitspraak zijn 3 fases onderscheiden om te beoordelen wanneer men schadevergoedingsplichtig als gevolg van het afbreken van onderhandelingen.

11

Wat is een Letter of Intent (LOI)?

Hierin worden basale afspraken vastgelegd. Het is nog geen contract, maar er worden wel belangrijke zaken in afgesproken die de verdere onderhandeling makkelijker maken. Ook de structuur van de transactie wordt hierin vaak opgenomen.

Belangrijk is dat wordt uitgekeken met de uitgebreidheid van de LOI, want wanneer teveel wordt vastgelegd dan kan het zijn dat het document zo op een contract gaat lijken dat het wel bindend kan zijn. Ook kan afgesproken worden dat de LOI non-binding is, maar wanneer het teveel op een contract lijkt is het toch bindend.

12

Wat is een break up fee?

Dit is een overeen gekomen boete die betaald moet worden indien de transactie wordt gestopt en er dus sprake is van afgebroken onderhandelen. Deze kan je opnemen in de letter of intent.

13

Waarom is de prijs niet gelijk aan de waarde?

Je kunt meer betalen of bieden dan het waard is op papier. Door een bepaald groei potentie dat je ziet kan het zijn dan je bereid bent meer te betalen. Objectieve en subjectieve oordelen spelen een rol hierbij.

De waarde van de onderneming zegt niks over wat men bereid is te betalen.

14

Wat zijn redenen die ervoor kunnen zorgen dat de prijs niet gelijk is aan de waarde van het target?

1. Synergievoordelen: door het samenvoegen van de onderdelen kunnen er veel voordelen ontstaan vb. door kostenbesparing. Dit kunnen redenen zijn dat men bereid is meer te betalen.

2. Toekomstverwachting/hoop

3. Lagere werkelijke waarde dan de koers vb. door activistische aandeelhouder.

15

Wat is de reden voor het doen van een due diligence onderzoek?

Dit wordt gedaan om de risico's in te kunnen schatten. Hoe je onderzoekt is hierbij afhankelijk van wat voor bedrijf het is. Vaak wordt hierbij gewerkt met een vragenlijst. Zaken waar je naar kan kijken zijn:

- Jaarrekeningen en toelichting (juridisch van belang voor aansprakelijkheid)
- Verzekeringen
- Arbeid: werknemers etc
- Cultuur binnen de onderneming: dit is alleen lastig te onderzoeken
- Milieu en vergunningen

16

Wat is een change of control bepaling?

Dit is een clausule in de overeenkomst inzake de eigendom en de zeggenschap. Wanneer deze over gaat op een ander dan is de wederpartij gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen vb. een huurovereenkomst met een change of control bepaling. Indien de onderneming overgaat mag de verhuurder de overeenkomst opzeggen. Dit is niet wenselijk als koper dus hier moet goed op gelet worden.

17

Wat is een disclosure letter?

Dit komt in een later stadium van de transactie, wanneer de contracten worden opgesteld, en heeft betrekking op de garanties. De disclosure letter wordt uitgezonderd van de garanties. Hierbij wordt aangegeven dat zaken zijn gegarandeerd, maar dat bepaalde dingen hiervan zijn uitgezonderd. Als koper kun je dan geen beroep doen op deze zaken.

Vb. Ik zie dat er procedures aanhangig zijn terwijl je zei dat dit er niet was en jij als verkoper bent dus aansprakelijk. Als verkoper kan je dan verwijzen naar de disclosure letter waarin je dit hebt uitgesloten en de procedure hebt aangegeven.

18

Wat wordt bepaald in het Hoog Catherijne arrest?

In deze casus was er een uitgebreid onderzoek gedaan door de koper. Later bleken er twee vorderingen te zijn die niet op de balans stonden. De koper stelt de verkoper aansprakelijk, maar deze beroept zich op het DD-onderzoek. In het rapport stond namelijk dat er twee off-balance financieringen zijn. De verkoper kon bewijzen dat de koper ervan op de hoogte was (had kunnen zijn) en dus achteraf geen beroep kon doen op deze vorderingen.

Sindsdien wordt uitgebreid in contracten opgenomen wat er wordt gedaan met de informatie uit het DD-onderzoek. Koper wil hierbij vaak een bepaling waarin staat dat deze altijd kan claimen ongeacht wat er in het DD rapport staat. Als verkoper wil je dit juist niet en wil je dat het dit wel meespeelt.

19

Wat wordt bepaald in Poot/ABP?

Als aandeelhouder kan je geen beroep doen op het ontstaan van schade door een inbreuk op een garantie of vrijwaring. De schade die hierdoor ontstaat is schade voor de vennootschap en is voor de aandeelhouder slechts afgeleide schade. Deze kan je niet claimen.

20

Wat kun je in de overeenkomst opnemen om te voorkomen dat je verkoper onder een claim uitkomt op grond van de garanties of vrijwaringen?

Het opnemen van ontbindende voorwaarden. Indien er een claim binnenkomt binnen een bepaalde tijd dan wordt de koop ontbonden. Je spreekt dus een termijn af waarin de verkoper aansprakelijk blijft.

21

Wat zijn opschortende voorwaarden in een koopovereenkomst?

Bepaald wordt dat bepaalde zaken eerst geregeld moeten worden voordat de overeenkomst van kracht zal zijn op de overeen gekomen manier. Eerst moet je dit en dit op orde brengen en dan is de ovk van kracht.

22

Wat is een locked box bepaling?

Het kan zijn dat Singing en Closing niet op dezelfde datum liggen (gebruikelijk) en er wordt dan afgesproken dat de prijs en alles in de vennootschap, ongeacht ontwikkelingen in de tussentijd, hetzelfde zal blijven in de periode tussen Signing en Closing.

23

Hoe wordt de voorfase ook wel genoemd?

Pre-contractuele fase.

24

Welke zaken worden geregeld in een LOI?

- Exclusiviteit

- Structuur van de transactie

- Koopprijs/wijze van berekening

- Voorbehouden en opschortende voorwaarden (vb. goedkeuring RvC, financiering, advies OR)

- Due diligence

- Tijdspad

- Gevolgen afbreken onderhandelingen (break up fee)

- Vertrouwelijkheid (NDA)

- Wel of niet bindendheid van de LOI

- Geschillenregeling

25

Wat is het doel van de pre-contactuele fase?

- Nadelige gevolgen vermijden

- Bij langdurige / moeilijke onderhandelingen een 'roadmap'

- Procedurele aspecten vastleggen

- Gevolgen van afbreken onderhandelingen regelen

- Fundering bouwen voor transactie

26

Wat is de effectieve datum?

Dit is de datum waarop het economische risico van de verkoper op de koper overgaat. Juridisch blijft de onderneming dus nog van de verkoper.

27

Waar betekent conditions precedent?

Het gaat hierbij om aan welke - beperkte - voorwaarden voor closing moet worden voldaan om tot levering te komen.

28

Wat is het oogmerk van een activa/passiva transactie?

De overgang van economische activiteiten. Voorbeeld hiervan is machines, voorraden, debiteuren, IE-rechten, contracten met afnemers en leveranciers.

29

Op grond waarvan dient goedkeuring gegeven te worden voor een activa/passiva transactie en door wie?

Het bestuur dient te beslissen tot de transactie en de AVA dient hier vervolgens goedkeuring voor te geven. Dit op grond van art. 2:107a BW.

Bij een structuur vennootschap moet de RvC dit doen. Het kan ook voorkomen dat de RvC vrijwillig is ingesteld en ook dan dient de RvC goedkeuring te geven. Dit op grond van art. 2:164 BW

30

Wat valt niet onder het bereik van art. 2:107a BW (de AVA hoeft dan dus geen goedkeuring te verlenen) en waaruit is dit gebleken?

Het gaat hierbij om een bestuursbesluit dat zodanig ingrijpend is dat daardoor de identiteit of het karakter van de vennootschap of onderneming en de aard van het aandeelhouderschap veranderen. Dit blijkt uit het ABN Amro arrest.

(ABN Amro wilde dochter LaSalle verkopen zonder goedkeuring AVA).

31

Wat wordt geregeld in Boek 7?

Bijzondere overeenkomsten, dus ook koop (in het geval van een transactie van belang). Daarbij is ook Boek 6 van belang en Boek 3 (voor de verplichting tot levering).

32

Wat is bijzonder aan de levering in de activa en passiva transactie?

Iedere activa of passiva moet apart geleverd worden. De levering is geregeld in art. 3:84 e.v. BW.

Apart wordt geregeld:
- vastgoed (art. 3:89 BW)
- voorraden (art. 3:90 Bw)
- machines (art. 3:90 BW)
- debiteuren (art. 3:94 BW)

33

Welke bijzondere zaken worden nog meer in de wet geregeld wanneer het gaat om de levering.

- Levering van passiva: leningen, schuldoverneming art. 6:155 BW.

- Rechtsverhouding met derden:
(i) Wederkerige overeenkomsten (huur, afnemers, leveranciers) contractsoverneming art. 6:159 BW
(ii) Werknemers: bij overgang onderneming art. 7:663 BW.

- Restcategorie:
- Vergunningen (aan object, activiteit of subject)
- IE-rechten

34

Wat zijn de voordelen van een activa en passiva transactie?

- Fiscale motieven

- Cherry picking (vermijden van schulden en aansprakelijkheid)

35

Wat zijn de nadelen van een activa en passiva transactie?

- De levering, allemaal aparte leveringshandelingen dus dit is veel werk.

- Tijdrovend, vaak medewerking van derden noodzakelijk.

36

Waar zijn de leveringshandelingen voor een aandelentransactie geregeld?

In Boek 2, de levering van aandelen art. 2:196a BW. Hierbij is een notariële akte vereist.

37

Waar staat APA voor?

Asset purchase agreement

38

Waar staat SPA voor?

Share purchase agreement

39

Is de levering van de aandelen in een aandelentransactie rond na levering op grond van art. 2:196 BW?

Ja en nee, de levering werkt van rechtswege tegenover de vennootschap, maar deze moet de levering wel erkennen en betekenen voordat de rechten uitgeoefend kunnen worden.

40

Wat zijn de voordelen van een aandelen transactie?

- Het is praktisch want gaat uitsluitend om de levering van aandelen.

- Target is makkelijk verkoopbaar: uit en inplaatsbaar in een vennootschapsstructuur

- Fiscale motieven: fiscale eenheid, deelnemersvrijstelling.

41

Wat is het nadeel van een aandelentransactie?

Alles wat in de huls van de vennootschap zit neem je over, dus ook alle lijken in de kast (geen cherry picking).

42

Waar is de juridische fusie geregeld?

Art. 2:309 BW.

43

Wat is het voordeel van een juridische fusie?

- Vermogens overgang onder algemene titel (art. 2:309 BW)

- Bij verdwijnende BV alleen besluit AVA vereist, wel zijn art. 2:317 lid 3 en 2:330 lid 1 BW)

44

Wat is het nadeel van een juridische fusie?

- De verkrijger haalt risico's van de verdwijner direct in de vennootschap (bij aandelen transactie niet)

- Aandelenruil zonder premie (intrinsieke waarde + rentabiliteit)

- Slechts 10% bijbetaling in contanten

- Verdwijner heeft soms goede externe en interne structuur

- Veel formaliteiten die tijd kosten (acc. onderzoek, inzage stukken, verzet crediteuren)

- Mogelijk change of control bepalingen

45

Wat zijn kenmerken van de juridische fusie?

- Alleen rechtspersonen met zelfde rechtsvorm kunnen fuseren (art. 2:310 BW)

- NV en BV = zelfde rechtsvorm volgens art. 2:310 lid 3 BW.

- Verdwijnende vennootschappen houden op te bestaan.

- Aandeelhouders verdwijnende vennootschap worden aandeelhouders verkrijgende vennootschap.

46

Welke arresten gaan over de Grensoverschrijdende fusie (GOF)?

- Sevic

- Cartesio

- Vale

Gaan allemaal over de weigering van een lidstaat tot inschrijving van de vennootschap, afkomstig uit een andere lidstaat.