Week 1 - Hoorcollege Flashcards Preview

G&S aangepast > Week 1 - Hoorcollege > Flashcards

Flashcards in Week 1 - Hoorcollege Deck (10)
Loading flashcards...
1

Wat kan je zeggen over de inner en outer context?

De inner context zijn de karakteristieken van de organisatie.
Dit gaat over de organisatie zelf.

De outer context gaat over de social environment, cultuur, technologie, politiek, wetgeving. De outer context beïnvloedt de inner context.

(ZIE AFBEELDING)

2

Noem voorbeelden binnen de outer context.

International agreements, budget cuts, staff shortage, sociale verwachtingen, technologische innovatie etc.

Huidig voorbeeld: De brexit. Heeft gevolgen voor zorgorganisaties. Namelijk de beschikbaarheid van medicijnen en CE mark apporval voor medische apparatuur. => Wij importeren bijv medicijnen uit Engeland. Voor 50 medicijnen is er nog geen oplossing. CE keurmerk grootste probleem => Ze worden gegeven door een organisatie, maar er is nu onzekerheid als die stempel uit wordt gegeven door een organisatie uit Engeland. Is dit nog geldig nadat ze uit de EU zijn gestapt? Kan je een pacemaker met een Engels CE keurmerk nog wel gebruiken?

3

Wat kan je zeggen over de drie levels waarop binnen governance en strategy wordt ingezoomd?

Macro niveau: zorgsystemen - Zorgbeleid, rol van patiënten en burgers, perspectief op zorg en gezondheid, rol van professionals en patiëntvereningingen.

Meso niveau: zorgorganisaties -  Zorgbeleid heeft invloed op de dagelijkse gang van zaken binnen zorgorganisaties, de rol van managers, professionals, patiënten, municapalities (gemeentes), sociale zorg etc.

Micro niveau: dagelijkse interactie tussen individuen - Tussen professionals en patiënten/zorgafnemers, tussen professionals en managers.

4

Welke soorten problemen zijn er?

-Unstructured wicked problems: Geen overeenstemming how to get there en wat nodig is en wat we willen bereiken.

-Structured problems: Overeenstemming over de uitkomst en hoe daar te komen.

Moderately structured problems; discussie over geschikte middelen - Overeenkomst over de normen en waarden, maar niet hoe daar te komen.

Moderately structured problems; discussie etische acceptabiliteit van doelen - We weten wat nodig is, maar hebben geen overeenstemming over de normen en waarden.

5

Waar hangt het vanaf hoe je een probleem classificeert?

-Zijn we het eens over wat de uitkomst kan zijn?
-Weten we hoe we op die gewenste uitkomst komen?

6

Wat is governance?

Het centrale element hierbij is sturen.

Vroeger: was het er een centrale plek van sturen (downing street nr 10, het torentje, witte huis). Assumptie is dat daar de grote beslissingen worden genomen en verspreid onder het land.

Tegenwoordig is dat niet meer zo. Rhodes beschrijft het: verantwoordelijkheid gaat meer naar de europese unie, publieke en private instanties, gemeentes, markt, gemeenschap.

7

Wat is strategie?

Strategie bevat 2 centrale elementen:
-De richting die je opgaat
-Stellen van bepaalde doelen

8

Noem een voorbeeld van een verkeerde strategie:

Kodak; hele grote speler bij de analoge camera’s. Zij besloten dat digitale camera’s onzin waren en zijn uiteindelijk faiiliet gegaan.

9

Wat kan je zeggen over wicked problems?

-Gebrek aan kennis; er is onzekerheid van wat werkt. (bv waar zijn mensen beter af, thuis of in een verzorgingshuis? )

-Onenigheid over waarden; wat is juist? (bv kwetsbare ouderen die thuiswonen, wie zijn verantwoordelijk? / Mogen we van familieleden verwachten dat zij zorg dragen voor hen? / Wat is goede zorg?)

10

De task workforce healthcare komt met mogelijke oplossingen voor staff shortage; welke?

-Preventie (goede voeding, health check up etc. Dan eindigen ze minder snel op de spoedafdeling)

-Vervangen van zorg (meer van mantelzorgers vragen)

-E-health (e-consults, zorg robots etc.)

-Taakherverdeling / nieuwe professionele rollen (verpleegkundigen die taken van dokters overnemen)

-Regionalisatie van ouderenzorg