Week 3 college 6 Flashcards Preview

Fusies & Overnames > Week 3 college 6 > Flashcards

Flashcards in Week 3 college 6 Deck (22):
1

Wat zijn relevante omstandigheden die invloed hebben op de manier hoe een transactie verloopt?

- Onderhandelingspositie.

- Soort overname vb. gaat het om een aandelentransactie
of een activa/passiva transactie.

- Aard onderneming

- Beschikbare tijd en geld: als een onderneming snel
verkocht moet worden.

- Belang van de transactie.

- Kennis, ervaring en expertise partijen en deskundigen.

2

Wat is een geheimhoudingsovereenkomst?

Dit is een overeenkomst die erin voorziet dat bedrijfsgevoelige informatie stil gehouden wordt, dit is in het belang van de verkoper. Voor de koper is het belang dat de mogelijke koop en de interesse van de koper stil wordt gehouden.

Deze overeenkomst wordt ook wel non-disclosure agreement genoemd (NDA).

3

Wat is een letter of intent?

Hierin worden afspraken gemaakt als gevolg van de eerste onderhandelingen. De hoofdlijnen van de gemaakte afspraken worden op die manier vastgelegd. Ook staat hier vaak voorwaarden in voor het doen van een due diligence onderzoek. Deze intentieovereenkomst komt vaak in de procedure als er serieuze interesse is, maar is overigens niet verplicht.

4

Waarom zijn de documenten in de voorfase van belang?

- Het verdere proces inzake de onderhandelingen.

- De inhoud van de transactiedocumenten na de voorfase.

5

Welke twee vormen van een geheimhoudingsovereenkomst zijn er?

- Een geheimhoudingsovereenkomst bij een controlled auction: de verkoper neemt het initiatief tot verkoop van de onderneming. De koper krijgt de geheimhoudingsplicht dan opgelegd, hij kan hier niet over onderhandelen.

- Een geheimhoudingsovereenkomst bij bilaterale verkoopprocessen: hierbij wordt er wel onderhandeld over de inhoud van de geheimhoudingsovereenkomst. Hierbij is het meer gebalanceerd en wederkerig.

6

Wat zijn voorbeelden van onderwerpen die worden besproken in de geheimhoudingsovereenkomst?

- Welke informatie vertrouwelijk is, niet alles wat je weet
hoeft onder de overeenkomst te vallen.

- Wie mag de vertrouwelijke informatie gebruiken.

- Op welke wijze mag de informatie gebruikt worden.

- De wijze van teruggave en vernietiging van
vertrouwelijke informatie indien de transactie niet
door gaat.

- Het verbod voor kopers om afnemers. leveranciers
en/of werknemers te benaderen,

- De duur of lengte van de overeenkomst.

- Boetebeding art. 6:91 e.v. BW.

- Rechtskeuze en forumkeuze.

7

Welke informatie is vertrouwelijk op grond van de geheimhoudingsovereenkomst?

Dit hangt er vanaf hoe dit wordt gedefinieerd in de overeenkomst als gevolg van vb. de onderhandelingen. Ook de bewijspositie wordt vastgelegd zodat hier geen discussie over zal ontstaan. Het is daarom van belang dat de geheimhoudinsovereenkomst geen vage bepalingen bevat.

8

Hoe ziet het met de schending bij een non-disclosure agreement?

Indien de schending plaatsvindt gedurende de looptijd van de ovk dan is sprake van wanprestatie.

Indien de schending plaatsvindt na de looptijd dan is sprake van een onrechtmatige daad.

9

Hoe wordt de hoogte van de te vergoeden schade bij overtreding van een non-disclosure agreement vastgesteld?

Dit gebeurd in een opgenomen boetebeding in de ovk (o.g.v. art. 6:91 e.v. BW).

10

Wat zijn andere benamingen voor de letter of intent?

- Heads of agreement
- Memorandum of understanding
- Termsheet
- Points of reference

11

Wat zijn belangrijke onderwerpen die worden vastgelegd in een letter of intent?

- Het object van de transactie (wat ga je kopen)?

- De koopprijs (in 1x betalen of vb. een earn-out regeling) en aannames waarop deze prijs is gewaardeerd.

- De effectieve datum: het moment waarop het economische risico overgaat. Dit is vaak een ander moment dan de Signing.

- Afspraken over het due diligence onderzoek (afbakening).

- Afspraken over de hoofdlijnen van de garanties en vrijwarringen.

- Welke partij het initiatief neemt voor de koopovereenkomst.

- Wat de gevolgen zijn van het afbreken van de onderhandelingen.

12

Wat is de Signing?

Dit is het moment dat de koopovereenkomst wordt gesloten, hieruit volgen verplichtingen waaronder de levering.

13

Wat is Gun Jumping?

Dit is van belang voor de machtsconcentratie en dit mag nooit plaatsvinden voor je toestemming hebt van de NMA. Aandeelhoudersrechten mogen nog niet worden uitgevoerd. Het risico is dat de aandelenwaarde toch nog zakt.

14

Ben je per definitie gebonden aan de letter of intent?

Dit is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval. Hierbij is de tekst van de overeenkomst en de bedoeling van partijen bepalend. Relevante factoren hierbij zijn:

- mate van gedetailleerdheid

- taalgebruik (wollig of concreet)

- opgenomen voorwaarden

- zijn er uitvoerige onderhandelingen geweest

- de gedragingen van partijen

Deze factoren bepalen of de bepalingen in de overeenkomst taalkundig uitgelegd dienen te worden (Haviltex).

15

Wat is bepaald in het Haviltex-arrest?

Hierin is bepaald dat wanneer het gaat om de uitleg van overeenkomsten, de taalkundige uitleg van de overeenkomst leidend is.

16

Wat is bepaald in de arresten Meyer Europe/Pont Meyer en Derksen/Homburg?

Hierin is bepaald dat het van belang is of de overeenkomst tot stand is gekomen met behulp van professionele partijen.

17

Wat is bepaald in de Lundiform/Mexx uitspraak?

Hierin is bepaald dat het totstandkomen van een overeenkomst met behulp van professionele partijen van invloed kan zijn, maar niet doorslaggevend is. Haviltex blijft leading.

18

Waarom is het van belang hoeveel werknemers er zijn binnen een onderneming?

Bij een onderneming met 50 werknemers of meer dient een Ondernemingsraad aanwezig te zijn. De onderneming dient hierbij ook de SER fusiegedragsregels in acht te nemen.

19

Wat is bepaald in het Regiopolitie/Hovax-arrest?

Op basis van deze uitspraak zou je kunnen beoordelen of sprake is van een overeenkomst. Dit is van belang in de pre-contractuele fase bij het afbreken van de onderhandelingen. Hierbij kan worden gekeken naar welke punten essentieel zijn voor de onderhandelingen en of daarover al overeenstemming is. Indien dergelijke belangrijke punten nog niet rond zijn dan kun je niet volhouden dat je tot een deal bent gekomen. Het afbreken van de onderhandelingen is dan eerder toegestaan.

(Uiteraard kunnen er in de LOI bepalingen worden opgenomen die regelen wanneer afbreken wel en niet mag.)

20

Wat is bepaald in het CBB/JPO arrest?

In beginsel is ieder van de onderhandelende partijen vrij om de onderhandelingen af te breken, tenzij:

dit op grond van 'gerechtvaardigd vertrouwen' van de wederpartij in het tot stand komen van de overeenkomst of in verband met andere omstandigheden van het geval 'onaanvaardbaar' is.

(Dergelijke situaties kunnen worden voorkomen door bepaling die dit regelen op te nemen in het contract.)

21

Wat houdt positief contractsbelang in?

Dit heeft te maken met de te vergoeden schade indien de onderhandelingen worden afgebroken. Bij het positief contractbelang moet de schade vergoed worden op die wijze dat de men in de situatie komt alsof de deal door zou zijn gegaan.

22

Wat houdt het negatief contractsbelang in?

Dit heeft te maken met de te vergoeden schade indien de onderhandelingen worden afgebroken. Hierbij moet de schade vergoed worden op die wijze dat men in de situatie komt zoals deze voor de deal was.