Week 4 college 8 Flashcards Preview

Fusies & Overnames > Week 4 college 8 > Flashcards

Flashcards in Week 4 college 8 Deck (21):
1

Wat is het verschil tussen een aandelenfusie en een bedrijfsfusie en een juridische fusie?

- De juridische fusie is een fusie onder algemene titel (overgang)

- De aandelenfusie en bedrijfsfusie is onder bijzondere titel (overdracht)

- Bij de juridische fusie blijft de verkoper (mede)eigenaar.

2

Hoe heet de overeenkomst die wordt opgesteld bij een aandelenfusie?

Share Purchase Agreement

3

Hoe heet de overeenkomst die wordt opgesteld bij een bedrijfsfusie?

Asset Purchase Agreement

4

Hoe heet de overeenkomst die wordt opgesteld bij een juridische fusie?

Shareholders Agreement

5

Hoe verloopt een juridische fusie?

- Rechtshandeling van twee of meer rechtspersonen met dezelfde rechtsvorm.

- Verkrijgende rechtspersoon blijft bestaan of wordt opgericht bij fusie, overige houden op te bestaan.

- Procedurele stappen:
(I) voorstel + toelichting
(II) deponeren ten kantore vennootschap +
handelsregister
(III) verzetmogelijkheid
(IIII) besluit AVA, notariële akte en totstandkoming

6

Wat is de definitie van een aandelentransactie?

De transactie waarbij alle of in ieder geval een meerderheid van de aandelen in het kapitaal van een NV of een BV worden overgenomen door een andere partij die meestal ook de vorm van een NV, BV of buitenlandse rechtspersoon heeft. Het gaat echt om een meerderheid, want bij een minderheid praat je sneller over deelneming of participatie

7

Wat wordt in de considerans van de SPA geregeld?

Hierin wordt het doel van de transactie omschreven, het doel dat partijen hebben met de transactie. Dit kan handig zijn om de bedoeling van partijen duidelijk op papier te hebben zodat hier geen discussie over zal ontstaan. Indien wel discussie ontstaat dan geldt Haviltex en rust op jou de bewijslast.

8

Draait het bij een earn out regeling om een terugbetalingsverplichting of een uitgestelde betalingsverplichting?

Een uitgestelde betalingsverplichting.

9

Wat kan worden gezegd over art. 7:17 lid 5 BW wanneer we te maken hebben met een transactie?

Het gaat hierbij om de non-conformiteit en het niet kunnen beroepen om het non-conform zijn van een product indien de koper hier bekend mee had kunnen zijn. Bij het sluiten van de overeenkomst is het aan te raden als koper om deze bepaling uit te sluiten. Doe je dit niet, dan kan geen beroep worden gedaan op een non-conformiteit.

10

Waar is de klachtplicht in de wet geregeld?

- art. 6:89 BW = de algemene klachtplicht

- art. 7:23 BW = de bijzondere klachtplicht

Beide regelingen bepalen dat niet meer geklaagd kan worden indien een bepaalde (overeengekomen) termijn is overschreden. Vaak worden beide regelingen uitgesloten in de koopovereenkomst.

11

Wat is een entire agreement clause?

Dit is een clausule wordt opgenomen in de overeenkomst en die bepaald dat alles wat in de overeenkomst opgenomen is, geldend is. Andere eerder gemaakte afspraken zijn niet meer van toepassing. Enkel wat op grond van deze overeenkomst is afgesproken.

12

Wat houdt deadlock in?

Een deadlock is een situatie waar een bepaalde actie is vastgelopen op wederzijdse uitsluiting. Partijen komen er dus niet uit.

13

Op welke manier vindt overdracht onder bijzondere titel plaats?

Dit gebeurd op grond van art. 3:84 BW:

- levering
- geldige titel
- beschikkingsbevoegdheid

Koop is een bijzondere overeenkomst en is geregeld in art. 7:1 BW. Het gaat hierbij om de wil van twee partijen (art. 3:33 BW). Schriftelijkheid is hierbij niet vereist.

14

Wat is het verschil tussen overdracht onder bijzondere en onder algemene titel?

De wet maakt onderscheid in verkrijging van goederen onder algemene en bijzondere titel. Waar verkrijging onder bijzondere titel een specifieke verplichting tot overdracht meebrengt, is bij verkrijging onder algemene titel in principe sprake van een rechtsfeit dat vanzelf leidt tot de overdracht. Het meest voorkomende geval van verkrijging onder algemene titel is verkrijging door erfopvolging.

Men verkrijgt goederen onder algemene titel door erfopvolging, door boedelmenging, door fusie (als bedoeld in artikel 2:309 BW), door splitsing als bedoeld in artikel 2:334a BW, alsmede door de goedkeuring van een overdrachtsplan als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht.

15

Wat blijkt uit de Haviltex uitspraak?

De uitsluitend taalkundige uitleg is niet voldoende om een overeenkomst te interpreteren. Ook de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepaling mochten toekennen is van belang. Van belang kan hierbij zijn in welke maatschappelijk kring partijen behoren en welke rechtskennis van partijen verwacht mag worden.

--> Partijbedoeling afleiden uit alle omstandigheden van het geval, gewaardeerd naar hetgeen de redelijkheid en billijkheid meebrengen.

16

Wat blijkt uit het Meyer/Pontmeyer arrest?

De taalkundige uitleg is doorslaggevend bij de uitleg overname contracten. Hierbij zijn de volgende omstandigheden van belang:

- aard van de transactie

- omvang en gedetailleerdheid van het contract

- wijze van totstandkoming van het contract

- entire agreement clause

- professionele partijen of hulp van adviseur

17

Wat blijkt uit het Lundiform/Mexx arrest?

De omstandigheden van het geval kunnen meebrengen dat een andere betekenis dan de taalkundige uitleg van bepalingen kan worden gehanteerd. Hierbij zijn alle omstandigheden van het geval van belang. Bij overname contracten wordt in beginsel veel gewicht toegekend aan de taalkundige uitleg maar de overige omstandigheden kunnen andere dan de taalkundige uitleg rechtvaardigen.

Komt dus overeen met hetgeen is bepaald in Meyer/Pontmeyer.

18

Wat zijn de voordelen van een SPA (aandelen) transactie?

- alleen de levering van aandelen

- alles in 1x

- target makkelijk te plaatsen in nieuwe structuur

- going concern

- fiscale voordelen (fiscale eenheid)

19

Wat zijn de voordelen van een APA (activa/passiva) transactie?

- cherry picking

- fiscale voordelen

20

Wat zijn de nadelen van een SPA transactie?

- Alles in 1x dus ook de nadelen en (onbekende) gebreken.

21

Wat zijn de nadelen van een APA transactie?

- Veel leveringshandelingen

- Medewerking van derden nodig

- Overgang van onderneming (art. 7:633