Week 5 college 9 Flashcards Preview

Fusies & Overnames > Week 5 college 9 > Flashcards

Flashcards in Week 5 college 9 Deck (15):
1

Wat is een 'boiler plate clausule'?

Dit zijn standaardbepalingen in een overeenkomst (vb. over vertrouwelijkheid en non-concurrentie).

2

Welke omstandigheden zijn van invloed op het verloop van een transactie?

- Onderhandelingspositie

- Soort overname

- Aard van de transactie

- Beschikbare tijd en geld

- Belang van de transactie

- Kennis, ervaring en expertise van partijen en deskundigen

3

Wat is het voordeel van levering onder bijzondere titel?

Het gaat van rechtswege over bij het passeren van de notariële akte, alles gaat in 1x over, hoeft niet per activa. Er zijn ook geen aparte leveringsvereisten in tegenstelling tot de algemene titel.

4

Op grond waarvan worden aandelen geleverd?

Art. 2:196 BW, vereiste hierbij is dat sprake is van een notariële akte. De levering is hiermee rond en werkt van rechtswege tegenover de vennootschap. Echter, de rechten verbonden aan het aandeel kunnen pas worden uitgeoefend nadat:

- de vennootschap de levering heeft erkend.

- de akte van levering aan de vennootschap is betekend.

In de praktijk zal de notaris in de akte van levering de levering laten erkennen door de vennootschap.

5

Wat is het oogmerk bij een activa/passiva transactie?

De overgang van de economische activiteiten.

6

Op welke manier vindt de activa/passiva transactie plaats?

- Goedkeuring van de aandeelhouders is vereist (art. 2:107a BW). Het ontbreken hiervan tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid niet aan.

- Toestemming van de RvC indien deze er is.

7

Voor welke besluiten dienen de aandeelhouders toestemming te geven?

Dit blijkt uit ABN AMRO/La Salle: indien geen sprake is van een wijziging die de identiteit van de onderneming veranderd is er geen toestemming nodig.

--> Gaat dus om de identiteit van de vennootschap.

8

Welke bijzondere leveringsverplichtingen zijn er o.g.v. wanneer het gaat om een a/p transactie?

- Passiva (leningen): art. 6:155 BW, schuldoverneming. Het gaat hierbij om een contractsoverneming, het gaat hierbij niet alleen om goedkeuren maar ook om meewerken.

- Rechtsverhouding met derden (huur, afnemers, leveranciers), contractsoverneming art. 6:159 BW.

- Werknemers: art. 7:663 BW.

- Restcategorie, vb IE-rechten.

9

Wat is principle negotiation?

Dit is een methode ontwikkeld op Harvard en deze bestaat uit 4 pijlers om principieel te onderhandelen:

1. MensenL scheidt de mensen van het probleem. Het is zakelijk dus het hoeft niet persoonlijk te worden waardoor ruzie ontstaat.

2. Belangen: focus op belangen, niet op posities. Wat is het belang, waarom willen partijen het?

3. Oplossingen: denken in oplossingen.

4. Objectieve criteria: baseer het resultaat op objectieve normen (vb. het doen van een onderzoek).

Ook kan gedacht worden aan wat het wegloopalternatief is: welke alternatieven heb je om je anders op te kunnen stellen in de onderhandelingen?

10

Op welke manieren kan de koopsom betaald worden?

1. Mix: cash en aandelen bij closing

2. Mix: cash in termijnen - geldlening. Variant is de preferente aandelen, als er winst is krijg je zoveel procent. Geldlening is een achtergestelde vordering dus dit is niet gewenst. Wel kun je deze tot het eigen vermogen rekenen waardoor de solvabiliteit hoger wordt.

3. Mix: cash in termijnen - aandelen in termijnen

4. Earn out: gedeelte van de koopsom wordt niet voldaan. Bestuurder kan het verdienen als de resultaten naar verwachting zijn. Hij krijgt dan de vergoeding.

5. Bonus/Malus: meer dan plus de koopsom is er niet, dan krijg je min op de koopsom.

11

Noem 3 functies van garanties.

- Risicoverdeling: verkoper weet iets wat koper niet weet.

- Verkleinen waardeverschillen: het kan zorgen voor een betere prijs.

- Informatieverschillen verkleinen: kans op transactie vergroten: koper krijgt meer inzicht in wat hij gaat kopen.

12

Wat zijn de factoren die meewegen bij de beoordeling van de interpretatie van garanties of vrijwaringen in een koopovereenkomst?

Deze blijken uit Meyer/Pontmeyer en DSM/FOX:

- aard van de transactie

- omvang en gedetailleerdheid van het contract

- wijze van totstandkoming van het contract

13

Wat is bepaald in de Poot/ABP uitspraak?

Indien de aandelen minder waar worden door een inbreuk op een garantie dan kun je als aandeelhouder geen beroep doen op de schade die je hierdoor leidt. Dit is afgeleide schade.

14

Welke beperkingen kunnen er op een garantie zijn?

1. Disclosure: 'onthulling' je vult de wetenschap van de koper in en daarmee beperkt je de garantie, tenzij ik heb verteld. Je disclosed bepaalde informatie zodat een ander hier geen beroep meer op kan doen.

2. De minimus regel: dit is een drempel voor het kunnen indien van een claim, pas vanaf ... bedrag kan een claim ingediend worden.

3. Cap: een maximale aansprakelijkheid (vb. max 15% van de koopsom).

4. Basket: het opgetelde van een bepaald aantal claims zodat hierop aanspraak kan worden gedaan.

5. Onderzoeksplicht van de koper (Hoog Catherijne: uitvoerig dd wat is gedaan door de koper).
--> Antiparadoxclausule: hoe meer je onderzoekt, hoe sneller je de koper niet meer aansprakelijk kan stellen: je wordt dus eigenlijk benadeeld wanneer je veel onderzoek hebt gedaan.

6. Naar beste weten van de koper

7. Overmacht: art. 6:75 BW.

15

Wat is het verschil tussen garanties en vrijwaringen?

- Vrijwaring wordt gebruikt als je iets al weet, je onderkent het specifieke risico (bekendheid).

- Vrijwaring vereist geen tekortschieten, de koper kan direct vorderen.

- Geen beperking op een vrijwaring. Je weet wat er kan gebeuren, maar je weet niet of het ook daadwerkelijk zal gebeuren.

- Disclosure doet niet af aan de vrijwaring, het gaat immers om een voorzien evenement.

- Verval en klachttermijn verschilt

- Fiscale en accountancy verschillen