Week 8 Flashcards Preview

Strafprocesrecht > Week 8 > Flashcards

Flashcards in Week 8 Deck (17):
1

vonnis

- cruciale beslissingen 358
- beslissingen moeten worden gemotiveerd 359
+explicatie functie
+controle functie: houdbaarheid en duidelijkheid van uitleg

2

beslissingen 358 sv

- vragen 349 met negatieve antwoorden
- vragen 350
- uitdrukkelijk voorgedragen verweer (lichte stelplicht)
+ 4 vragen 348
+ 2/3e vraag 350
+ 1/4e vraag 350 heeft al motiveringsplicht bij vonnis

3

motivering 359 sv

- lid 2: 1e volzin algemene motiveringsplicht 349 (1), 358 (2/3)
- lid 2: 2e volzin beslissing omtrent uitdrukkelijk onderbouwd standpunt bij afwijking gemotiveerd worden (zware stelplicht)
- lid 3: extra motiveringseis aan 1e vraag 350
- lid 4/7: extra motiverigseis aan 4e vraag 350

4

hennepkwekerij

-uos heeft zware stelplicht (met argumenten ondersteund en voorzien van ondubbelzinnige conclusie)
-ovj: 348/350 sv
-raadsman: 1/4e vraag 350
-in het bijzonder de redenen: nadere motivering muv wanneer bewijsconstructie al voldoende motivering bevat/uit ottz kan blijken dat verweer geen stand zal houden/ rechter wijkt wezenlijk niet af van het verweer
-daartoe redengevende feiten/omstandigheden: bewijsmiddelen zorgen ervoor dat rechter tot overtuiging komt in wezen en vorm

5

verkort vonnis/ kopstaartvonnis

ondanks dat rechter ambtshalve moet motiveren is het bijna regel geworden dat de wettige bewijsmiddelen enkel worden opgenomen in het vonnis als de verdachte in hoger beroep gaat

6

meer en vaart-verweer

- verdachte legt op basis van bestaande bewijsmiddelen een alternatieve scenario voor die de rechter moet weerleggen
- tenzij: bewijsmiddelen de alternatieve scenario uitsluiten en deze alt. scen. onaannemelijk is/zo onwrs is dat het geen uitdr weerlegging behoeft
- zijn uos ex 359 maat hebben geen zware stelplicht. de rechter moet er dus wel expliciet op in gaan maar verdachte hoeft standpunt niet uitdrukkelijk te onderbouwen

7

steunbewijs bewijsminimum

- hoofdregel = 1 getuige geen getuige 342
- maar met voldoende steunbewijs kan een getuigenverklaring voldoende zijn zolang een verband bestaat tussen de twee
- gezichtspunten borgers
+ ander bewijsmateriaal hoeft de betrokkenheid van de verdachte niet aan te tonen
+ voldoende steun moet gevonden worden in het bewijsmateriaal buiten de getuigenverklaring om
+ voor bewijs delictshandeling moet min 2 bewijsmiddelen zijn
- extra motiveringsplicht rechter

8

meer en vaartverweer, verdachte geeft alternatieve scenario voor de moord van zijn vrouw. rechter gaat na of gebeurtenissen vd verdachte zo onwrs is dat deze niet dmv bewijsmiddelen weerlegd hoeven te worden. echter ontbreken de bewijsmiddelen om de verklaring van de verdachte te weerleggen. vrijspraak

alternatieve scenario

9

alternatieve scenario met bewijsmiddelen geldt als uos maar met lichte stelplicht. 3 gevallen wnr weerlegging niet is vereist: wanneer het uit de bewijsmiddelen al blijkt dat scenario niet mogelijk is, wnr scenario niet aannemelijk is, zo onwrs is dat er geen weerlegging nodig is

meer en vaartverweer

10

uitdrukkelijk onderbouwd standpunt heeft zware stelplicht. ovj alle vragen. raadsman 1/4e vraag 350 (de rest kan via 358 uvv)

hennepkwekerij

11

bedreiging slachtoffer met mes. hoofdregel 1 getuige geen getuige maar in dit geval voldoende steunbewijs doordat mes was gevonden, verdachte aangaf dat die wist waar slachtoffer woonde en slachtoffer was bang tijdens verhoor. aanvullende gezichtspunten borgers: ander bewijs hoeft te betrokkenheid vd verdachte niet volledig te bewijzen/buiten getuigenverklaring moet er voldoende steunbewijs zijn/min 2 bewijsmiddelen om delictshandeling te bewijzen

steunbewijs en bewijsminimum

12

naast verklaring slachtoffer waren de verklaringen van de getuigen allemaal van dezelfde bron (van horen en zeggen/gedragsverklaring). niet voldaan aan bewijsminimum want 1 getuige geen getuige

ontucht in borne

13

naast verklaring getuige sms bewijs en verklaring van moeder. dit is voldoende steunbewijs om bewijsminimum te voldoen

tandartsassistentie

14

steunbewijs van de buurman stelde de betrokkenheid van de verdachte niet vast maar wel dat er iets was gebeurd. dit is voldoende bewijs om de getuigenverklaring te ondersteunen want is een eigen waarneming

schop in de buik

15

rechter neemt het te bewijzen feit ogv bewijs andere soortgelijke feiten dat zijn gepleegd. bewijs eerste feit mag namelijk afgeleid worden uit de overeenkomst met andere feiten: zelfde mo en tijd en plaats

schakelbewijs en bewijsminimum

16

dakdekkersverweer

-licht stelplicht maar wel uos
-wanneer kwalificatievraag en bewijsvraag in 1x wordt beantwoord omdat het in 1e vraag 350 is opgenomen (vrijspraak/ovar kwestie)

17

3 criteria steunbewijs (blacklist)

-geen zelfde bron
-geen emoties/gedragsverklaring (subjectief)
-geen gissingen
steunbewijs moet objectief en discriminerende waarde hebben