WoordenlijstThai1 Flashcards Preview

Thai woordenlijst > WoordenlijstThai1 > Flashcards

Flashcards in WoordenlijstThai1 Deck (385):
1

กระบวนการ

procedure

2

การบำบัดรักษา

care

3

การรักษาสุขภาพ

health care

4

การศึกษา

education

5

การสมรู้ร่วมคิด

conspiracy

6

การสร้างเรื่อง

creating a story

7

การสอบถาม

inquiry

8

การสำรวจ

survey

9

กำลังศึกษา

studying

10

เกี่ยวโยง

connect

11

แก้ไข

to correct

12

ขณะเดียวกัน

at the same time meanwhile

13

ข้อมูล

data; information

14

ข่าวกรอง

intelligence; information

15

คบคิด

to conspire

16

ความกดดัน

pressure

17

ความเข้าใจ

understanding; comprehension

18

ความคิดเห็น

idea; opinion

19

ความจูงใจ

persuasion; motivation

20

ความเชื่อถือ

trust; faith

21

ความลับ

a secret

22

ความสลับซับซ้อน

complexity

23

จงใจ

intend

24

เจ้าหน้าที่

officer; official

25

ฉีดวัคซีน

vaccinate

26

ชนกลุ่มน้อย

minority (group of people)

27

เชื้อสาย

lineage; ancestry

28

ฐานะ

status; position

29

โดยตรง

directly

30

ติดเชื้อ

[to] infect with; catch a disease

31

ทางการแพทย์

medical

32

ทางการเมือง

politcal

33

โทรศัพท์มือถือ

mobile phone

34

ธรรมชาติ

natural

35

ธุรกิจ

business; business deal

36

นักวิชาการ

scholar; academic

37

บริษัท

business

38

แบบสอบถาม

questionnaire

39

ปกปิด

to conceal; hide; cover up

40

ปฏิภาณ

wit; quickness of mind; wisdom

41

ประชากร

population

42

ประเด็น

the topic; the point at issue

43

เป็นประจำ

regularly

44

เป้าหมาย

objective; goal

45

ผสม

to mix; blend

46

ผู้ผลิต

producer; manufacturer

47

ผู้ร่วม

participant

48

พันธุวิศวกรรม

genetic engineering

49

เพียงแต่

however; rather

50

แพทย์

medical doctor; physician

51

มลพิษ

pollution

52

มหาวิทยาลัย

university

53

ยากจน

destitute, penniless, poor

54

รัฐบาล

government

55

รัฐศาสตร์

political science

56

รับประทาน

to eat

57

เรื่อง

about, concerning; account, story; problem

58

โรกมะเร็ง

cancer

59

เล่าลือ

[is] rumored; to rumor

60

วิชา

[of study] a subject; branch of study

61

วิทยาศาสตร์

science

62

ส่งผลกระทบ

to impact

63

สถาบัน

institute; instution

64

สรุป

to summerize

65

ส่วนใหญ่

majority

66

สหรัฐ

the United States

67

สอบถาม

to enquire; question

68

สาร

a chemical substance

69

แสดงให้เห็น

to demonstrate; show

70

องค์การ

agency; organization

71

องค์การอาหารและยาของสหรัฐ

the US Food and Drug Administration

72

อนามัย

health; hygiene

73

อย่างน้อย

at least

74

อาจารย์

teacher; professor

75

กรอง

to filter

76

กระทบ

to strike against or collide with

77

กระแส

flow; current

78

กระแสลม

airflow

79

การแปลง

conversion

80

การผลิต

production; manufacturing

81

การหมุน

spinning; rotation

82

ขนาด

size

83

คลื่น

wave

84

ความต้องการ

demand; need

85

ความปลอดภัย

safety

86

คิดค้น

to invent; create

87

เคลื่อนตัว

[to] move; be in movement

88

ชุมชน

community

89

ใช้ประโยชน์

utilise

90

ซัด

to throw, hurl, or cast

91

ตาราง

square; grid

92

ติดตั้ง

install; set up

93

ถาโถม

rush in; sweep

94

ทะเล

sea

95

ทั่วไป

in general; common; normal

96

ทีเดียว

quite; very

97

นักวิจัย

researcher

98

นักวิทยาศาสตร์

scientist

99

น่าจะเป็น

should be

100

น้ำจืด

fresh water

101

นำไปใช้

[to] apply; use; utilize

102

แนวชายฝั่ง

coastline

103

ใบพัด

fan blade; propeller

104

ปรับ

to adjust

105

ปริมาณ

amount; quantity

106

ปูพื้น

to cover the floor

107

แปลง

to convert

108

ผลกระทบ

effect; impact

109

ผลิต

to manufacture; to produce

110

ผ่าน

to pass; pass by; pass through

111

ผู้เชี่ยวชาญ

expert

112

พรม

carpet; rug

113

พลังงาน

energy; power

114

พัฒนา

to develop

115

พืช

plant; vegetation

116

เพียงพอ

enough; sufficient

117

ไฟฟ้า

electricity

118

มหาวิทยาลัย

university

119

มหาศาล

immense; huge

120

มั่นใจ

confident

121

เมือง

city; town

122

แม่น้ำ

river

123

ไม่หยุดหย่อน

continuously; without stopping

124

รองรับ

support

125

ระดับ

grade; level

126

ระบบนิเวศวิทยา

ecosystem

127

แรง

[of science or physics] a force, a power, an energy

128

แรงกดดัน

force; pressure

129

ลักษณะ

characteristic; form; attribute

130

เลี่ยง

to avoid; evade

131

วิจัย

research

132

วิศวกรรมเครื่องกล

mechanical engineering

133

ศักยภาพ

ability; capability; capacity; aptitude

134

สกัด

to distill; extract

135

สมาชิก

member

136

สร้าง

to create; to build

137

สัตว์

animal

138

สามารถ

can; be able to

139

สิ่งแวดล้อม

environment

140

แสดงให้เห็น

[to] demonstrate; show

141

หนุน

to support; to back up

142

หลัง

classifier for houses

143

แหล่ง

source; location

144

ออกแบบ

[to] design

145

อาศัยอยู่

[to] live

146

อุปกรณ์ใต้น้ำ

underwater equipment or device

147

กระทันหัน

[to be] sudden; abrupt

148

กระแส

[electricity] current

149

การเชื่อมโยง

linking

150

การตอบสนอง

response

151

การทดลอง

experiment; test

152

การบันทึก

recording

153

การแปลง

conversion

154

การรับรู้

recognition; awareness; perception

155

การเรียนรู้

learning

156

กิจกรรม

activity

157

ข้อมูล

data; information

158

คล้ายๆ

[is] similar (to)

159

ความตาย

death

160

ความทรงจำ

memory

161

ความรู้สึก

a feeling; emotion

162

ความเสี่ยง

risk

163

จำนวน

amount; quantity

164

เฉียด

to approach; near; be almost

165

เต้น

[to] beat; pulsate

166

ทางประสาทสัมผัส

sensory

167

ทางวิทยาศาสตร์

scientific

168

นักประสาทวิทยา

neurologist; neuroscientist

169

นักวิจัย

researcher

170

เนื่องจาก

due to

171

ในฐานะ

in the position of

172

บันทึก

to record

173

ปกติ

normal

174

ประสบการณ์

experience

175

ประสาท

nerve

176

ปาฏิหาริย์

miracle

177

เปลือกสมอง

cortex

178

ผู้ป่วย

patient; sufferer; sick person

179

ผู้สื่อข่าว

reporter; journalist

180

ไฟฟ้า

electricity; electrical

181

ภาพหลอน

hallucination; illusion

182

ภาวะ

condition; state

183

มหาวิทยาลัย

university

184

มองว่า

[to] think

185

มองเห็น

see

186

ยาชา

anesthesia

187

รอดชีวิต

to survive

188

ลักษณะ

characteristic; attribute

189

เลี้ยง

to feed; nourish

190

ศาสนา

religion

191

สภาพ

state; condition

192

สมอง

brain

193

สัญญาณไฟฟ้า

electrical signal

194

หนูทดลอง

lab rat

195

หลักฐาน

evidence; proof

196

หัวใจวาย

heart failure

197

เหนือธรรมชาติ

supernatural

198

อธิบาย

explain

199

ออกแบบ

[to] design

200

อาการ

(medical) condition; symptom

201

อารมณ์

mood; feeling

202

อุปกรณ์

equipment

203

กรณี

incident; case

204

กรอบ

frame; border

205

การบำบัด

therapy; treatment

206

กำจัด

to get rid of

207

เกินเหตุ

without reason; too much

208

ความดันโลหิต

blood pressure

209

จดจ่อ

to concentrate; to focus

210

จิตแพทย์

psychiatrist

211

จิตวิญญาณ

spirit; disposition

212

ชัดเจน

clear; easy to comprehend

213

ซึมเศร้า

[is] depressed; depressing

214

ดั้งเดิม

[is] original; first; traditional

215

ตอบสนอง

satisfy; fulfill [the needs of]; respond

216

ทดลอง

experiment

217

ทะลุปรุโปร่ง

completely; clearly

218

ทำสมาธิ

to meditate

219

บำบัด

to cure; to heal

220

ปฏิกริยา

reaction

221

ประสาทวิทยา

neurology

222

ปริญญาเอก

doctorate

223

ผสมผสาน

to combine; integrate

224

ผู้ก่อตั้ง

founder

225

พุทธศาสนา

Buddhism

226

ภาวะ

condition; state

227

มองข้าม

disregard ; ignore

228

มะเร็งเต้านม

breast cancer

229

มีสติ

[is] conscious

230

ยกตัวอย่าง

for example; for instance; to illustrate

231

ยั่งยืน

[is] lasting

232

เรื้อรัง

chronic

233

ศาสตร์

science

234

สำนักงานใหญ่

headquarters

235

เหนื่อยล้า

worn out; exhausted

236

อารยธรรม

civilization

237

การไหล

flow

238

ขีด

100 grams

239

คนเมือง

city people

240

ค่าใช้จ่าย

costs; expenses

241

โครงการ

a project; program

242

ชม

to admire, enjoy by viewing

243

ชอบใจ

[to be] pleased ; satisfied

244

ชุมชน

community

245

ดังกล่าว

previously mentioned

246

ดาดฟ้า

deck; rooftop

247

ตั้งราคา

to set or fix a price

248

ตามธรรมชาติ

natural; naturally

249

ตึก

building

250

แถว

area

251

ธรรมชาติ

nature ; natural

252

ธุรกิจ

business; business deal

253

แทน

to subsitute; replace; instead

254

นิยม

[is] popular; [is] fond of

255

เนื้อสัตว์

meat

256

นำเสนอ

to present; submit; offer; propose

257

บริษัท

company; firm

258

ประกอบ

[to] be a component ; be an ingredient

259

ประเภท

type; kind

260

ประโยชน์

useful; beneficial

261

ปลูก

[to] grow ; plant ; cultivate

262

ผลิตภัณฑ์

product; merchandise

263

ผู้จัดการ

manager

264

ผู้บริโภค

consumer

265

ผู้บริหาร

executive; administrator

266

ผู้ประดิษฐ์

inventor; creator

267

พลังงาน

energy; power

268

พัฒนา

to develop

269

พันธุ์

species ; lineage ; breed

270

พื้นที่

area

271

รับประทาน

to eat

272

รายได้

income

273

รุ่นใหม่

new model; new age

274

ลูกค้า

customer

275

วิธี

way ; method

276

เวียน

[to] circle ; revolve ; go around

277

ศศินทร์

Sasin, the prestigious Thai business school

278

สด

fresh

279

สรรพคุณ

properties; characteristics

280

สร้าง

to build; construct

281

สวน

garden; farm

282

ส่วนประกอบ

component

283

ส่วนใหญ่

majority

284

สังคม

society

285

แสง

light; ray of light

286

แสงแดด

sunlight ; sunshine

287

เห

[to] turn ; swerve

288

แหล่ง

source

289

องค์การ

organization; agency

290

อย่างไรก็ตาม

however

291

อุปกรณ์

equipment

292

กระดาน

board

293

กระทั่ง

up to; until

294

ก้าวร้าว

to be aggressive; make an offensive

295

กำหนด

establish

296

เกลียดชัง

to hate

297

ข้อบังคับ

rule; regulation

298

ข้อเสนอ

suggestion

299

ครูประจำชั้น

class teacher; class instructor

300

ฉาก

scene

301

ด่าทอ

to swear; to verbally abuse

302

ตะโกน

call out loudly; cry out

303

ตั้งแง่

contend ; dispute

304

ทะเลาะ

to argue

305

แนะแนว

direct; guide

306

ผุด

to come up

307

ฝึกสอน

to teach

308

ฝึกอบรม

to train

309

มุ่ง

to intend; set at goal of

310

รังแก

to bully

311

รัฐบาลกลาง

federal government

312

รับมือ

to cope with

313

ร่างกฎหมาย

a bill (legislative)

314

ร่างกาย

body

315

รุม

flock; mob

316

แรงกดดัน

force; pressure

317

ล้อเลียน

to ridicule

318

ละเอียดอ่อน

delicate; fragile

319

เล็งเห็น

to forsee; to surmise

320

เลียน

to copy; to emulate

321

วาจา

remarks; statements

322

วุฒิสภา

the Senate

323

ศิลป์

arts

324

แสดงความคิดเห็น

to give one's opinion

325

หนุน

to support

326

แหย่

provoke; tease

327

เอกชน

private

328

การเงิน

finance

329

การใช้จ่าย

spending

330

การตั้ง

[the activity of] setting up; beginning

331

การเริ่มต้น

initial period; beginning

332

การว่าจ้าง

hiring; employing

333

การส่งเสริม

encouraging; promoting

334

กำหนด

to schedule; set

335

กุศล

charity; merit

336

เก็บหอมรอมริบ

to save little by little

337

ของขวัญ

present; gift

338

ข้าวของ

things; possessions

339

ขึ้นอยู่กับ

to depend on

340

ความจำเป็น

need; necessity

341

ความผิดพลาด

mistake

342

ความรับผิดชอบ

responsibility; obligation

343

ค่าใช้จ่าย

expenses

344

งบประมาณ

budget

345

งอกเงย

increase; grow

346

เงินต้น

principle; capital

347

เงินพิเศษ

allowance; fringe benefit

348

จ้าง

to hire; employ

349

จำนวน

amount

350

จำพวก

species; type; group

351

ใจอ่อน

weak of spirit; soft

352

ดอกเบี้ย

interest (paid on a loan)

353

ตามใจชอบ

as you like

354

ทีละน้อย

a little at a time

355

ธุรกิจ

business

356

นอกเหนือจาก

besides; except; aside from

357

บทเรียน

lesson

358

บริการ

service

359

บริจาค

to donate

360

บัญชี

list; account

361

ปกติ

normal; usual

362

ประจำ

[is] regular, routine; fixed

363

ประเภท

type; kind

364

เป้า

purpose; objective

365

ไปหมด

entirely; all

366

ผู้เชี่ยวชาญ

expert

367

ฝาก

to deposit; to bring as a gift

368

พิจารณา

to consider; to examine

369

เยาว์วัย

youth; childhood

370

รวดเร็ว

fast; quick

371

รูปแบบ

type; feature

372

ลงทุน

to invest

373

วัยรุ่น

teenager

374

วางแผน

to plan

375

สัปดาห์

week

376

สามารถ

can; be able to

377

แสดงความคิดเห็น

to comment; opine

378

หน

time; occasion

379

หมดไป

to disappear; to go away

380

องค์การ

organization; agency

381

อย่างไรก็ดี

however; any way

382

ออม

to save; conserve

383

ออมทรัพย์

savings

384

อุปกรณ์

equipment

385

โอกาส

chance; opportunity