WoordenlijstThai8 Flashcards Preview

Thai woordenlijst > WoordenlijstThai8 > Flashcards

Flashcards in WoordenlijstThai8 Deck (497):
1

คนหนึ่ง

die ene

2

ความสําคัญ

rol (de)

3

ทุกสิ่งทุกอยาง

overal over

4

ความเหน

mening (de)

5

เสียบ

steekt

6

โซฟา

banken

7

หลานๆ

kleinkinderen

8

ของยาย/ยา

oma's

9

ความประสงค

wil (de)

10

กฎหมาย

wet (de)

11

ที่แลว

vorige

12

การประชุม

vergadering (de)

13

เปด

ging

14

ได

kreeg

15

ขอมูล

informatie (de)

16

ใชเวลา

duurde

17

ตั๋วรถ

kaartjes

18

ราคา

kostten

19

stond

20

แผนท

kaart (de)

21

บริเวณ

omgeving (de)

22

พิมพ

printen

23

นาตลก

het grappige

24

จะตอง

zou moeten

25

เดินทาง

reizen

26

คนเจอ

ontdekte

27

สายรถเมล

busdienst (de)

28

ออกจาก

vanaf

29

ไป

rijdt

30

เวลา

tijdens

31

รถติด

spits (de)

32

ออกไป

vertrok

33

มาถึง

kwam aan

34

นานทสุด

langste

35

เคย

ooit

36

นั่งอย

zat

37

เครื่องบิน

vliegtuig (het)

38

ที่แลว

geleden

39

ไดมีความประสงค

was van plan

40

ที่โนน

daarnaartoe

41

เดินทาง

reisde

42

เต็ม

vol

43

รายการ

programma (het)

44

สงไป

gebracht

45

ธรรมชาต

natuur (de)

46

เกาะ

eilanden

47

เมือง

steden

48

เยี่ยม

bezochten

49

มาก

zeer

50

นาสนใจ

interessant

51

นั่งอย

zaten

52

เรือ

boot (de)

53

งานเลี้ยง

feest (het)

54

มากที่สุด

hartstikke

55

เลน

maakten

56

ดนตร

muziek (de)

57

ละคร

theater (het)

58

เตนระบา

dans (de)

59

ทองฟา

lucht (de)

60

เต็นท

tenten

61

ตางๆ

allerlei

62

ใจด

aardige

63

เจอ

ontmoet

64

แนนอน

absoluut

65

ลุกขึ้น

staat op

66

ไปเที่ยว

uitgaan

67

รวมกัน

met z'n allen

68

ภาพยนต

film (de)

69

เปนตน

of zo

70

นั้น

daar... in

71

draait

72

เราใจ

spannende

73

จีน

Chinese

74

กาเมระ

camera (de)

75

ไปดวย

gaat ... mee

76

รอบดึก

late

77

ฉาย

voorstelling (de)

78

ความคด

idee (het)

79

โรงภาพยนต

bioscoop (de)

80

mooi

81

ตกลงกัน

afgesproken

82

แนะนำ

stel voor

83

อิตาล

Italiaanse

84

รานอาหาร

restaurant (het)

85

ขาง

naast

86

ตกลง

akkoord

87

ดวย

het eens

88

ไป

ermee

89

สิบคน

met z'n tienen

90

คน

personen

91

จองโตะ

reserveren

92

รูสึกวา

vraag me af

93

คงจะ

waarschijnlijk

94

รายการอาหาร

kaart (de)

95

เลือก

kiezen

96

ตกลง

spreken … af

97

กอน

van tevoren

98

เมน

menu (het)

99

คิดวา

vinden

100

เนื้อ

vlees (het)

101

บอก

vertellen

102

เลือก

keuze (de)

103

จัดการ

regel

104

-

verder

105

คิดวา

lijkt

106

ดีมาก

prima

107

ประมาณเจ็ดโมงเย็น

tegen zevenen

108

จดรถ

parkeren

109

เวรกรรม

ramp

110

เบียร

bier (het)

111

ไวน

wijn (de)

112

มัน

daarvan

113

ชอบ

houdt

114

แหม

oei

115

ตัวเอง

zichzelf

116

เสีย

verliezen

117

หาร

delen door

118

จำนวน

totale

119

ราคา

bedrag (het)

120

ตอวา

bezwaar (het)

121

ไป

op naar

122

ที่หนึ่ง

ten eerste

123

โลก

wereld (de)

124

ภาคเหนือ

noord

125

ภาคใต

zuid

126

ระยะทาง

afstand

127

ภาคตะวันตก

west

128

ภาคตะวันออก

oost

129

ชายแดน

grens (de)

130

ประเทศเบลเยี่ยม

België

131

ประเทศเยอรมันน

Duitsland

132

ที่สอง

ten tweede

133

ราบเรียบ

vlak

134

ภูเขา

bergen

135

ภาคใต

zuiden (het)

136

จังหวัด

provincie (de)

137

ภูมิใจ

trots

138

โรงแรม

hotel (het)

139

ชื่อสวิตเซอรแลนด

Zwitserland

140

ที่สาม

ten derde

141

ต่ํา

laag

142

ภาค

gebieden

143

ตั้งอย

liggen

144

ภาคตะวันตก

westen (het)

145

ภาค

deel (het)

146

ระดับ

niveau (het)

147

ระดับทะเล

zeeniveau (het)

148

ครึ่ง

helft (de)

149

เขื่อนกัน

dijken

150

เขื่อน

dammen

151

รักษา

houden

152

แหง

droog

153

ภาคเหนือ

noorden (het)

154

ภาคตะวันตกเฉียงใต

zuidwesten (het)

155

ที่ส

ten vierde

156

แมน้ํา

rivieren

157

เรือ

schepen

158

แลน

varen

159

หนทาง

wegen

160

vormt

161

มหาศาล

enorm

162

อันตราย

gevaar (het)

163

ระเบิด

breken

164

เกิดขึ้น

gebeurde

165

ขึ้น

stijgt

166

ผาน

over

167

หลาย

enkele

168

กอสราง

gebouwd

169

ในที่ตางๆ

hier en daar

170

ผืน

stukjes

171

ดวยวา

doordat

172

ใหญขึ้น

groeien

173

บรษัท

bedrijven

174

ที่สุดทาย

ten slotte

175

กวาง

brede

176

สวยที่สุด

't mooiste

177

ตาม

langs

178

ชายทะเล

kust (de)

179

อยางนั้น

zoiets

180

การตรวจ

onderzoek (het)

181

ปรากฎ

blijkt

182

เกลียด

hekel (de)

183

งานบาน

huishouden (het)

184

รอยละ

procent

185

จริง

werkelijk

186

เหรอ

zo

187

ช็อปปง

aan het winkelen

188

ไมเลย

helemaal niet

189

ทํากับขาว

kook

190

ทำกาแฟ

zet koffie

191

บอกกับตัวเองวา

al zeg ik het zelf

192

ประจําวัน

dagelijkse

193

เก็บของ

opruimen

194

ตนดอกไม

planten

195

รด

geven

196

การลางจาน

afwas (de)

197

ดูดฝุน

stofzuigen

198

ซักผา

was (de)

199

อยาง

soort

200

งานการนั้น

zaken

201

จายเงิน

betaling (de)

202

จะตอง

tegen

203

แนนอน

uiteraard

204

ไดมั้ย

mogen

205

ชอบ

plezier (het)

206

งานอดิเรก

hobby (de)

207

หนัก

hard

208

เครื่องซักผา

wasmachine (de)

209

ทำงาน

werkte

210

อดีตแลว

verleden

211

เปนตน

neem

212

ไดเงิน

verdient

213

ดูแล

zorgt

214

ทำความสะอาด

maakt schoon

215

ที่ทนสมัย

modern

216

นักศึกษา

studenten

217

เปนไปไมได

onmogelijk

218

สกปรก

vies

219

หองน้ํา

badkamer (de)

220

หองสวน

toilet (het)

221

ภาระ

taken

222

ใชแลว

inderdaad

223

แบงกัน

verdeeld

224

ทำ

deden

225

ประจำ

volledige

226

งาน

baan (de)

227

ครึ่ง

halve

228

มากที่สุด

grootste

229

ผูท

degene

230

กอน

het eerst

231

ลางจาน

wassen af

232

รวดเร็ว

hard

233

ทันใดนั้น

opeens

234

ตั้งแต

sinds

235

บท

hoofdstuk (het)

236

เริ่มตนแลว

begonnen

237

เรื่อง

onderwerpen

238

กลาวถึง

behandeld

239

ในระหวาง

inmiddels

240

มากกวา

veel beter

241

การกระทำ

presentatie (de)

242

ใหคุณขึ้นอภิปราย

woord is aan jou

243

เนื้อความ

inhoud (de)

244

biedt

245

พอ

voldoende

246

วัตถ

stof (de)

247

ชี้บอก

wijzen

248

อีก

ook al weer

249

จําได

herinner je

250

เวลา

is het tijd

251

เชน

zoals

252

คอนขาง

relatief

253

ที่ไมรูจัก

onbekende

254

เลือก

kies

255

นาสนใจ

interesseert

256

ผลที่ตามมา

naar aanleiding

257

ตรวจด

bekijk

258

ใตน

hieronder

259

ทำ

volgt

260

นักเรียน

cursist (de)

261

งาย

gemakkelijk

262

งายดาย

eenvoudig

263

ระเบียบ

regels

264

ที่รวมกน

hoort (bij)

265

เตรียม

bereid voor

266

ตกลงกัน

beslis

267

กระดาษ

papier (het)

268

โชคด

succes

269

คําสั่ง

opdracht (de)

270

เมื่อเชาวานน

gisterochtend

271

วิ่ง

rennen

272

สีดํา

zwart

273

ชุด

pak (het)

274

สวยงาม

geweldige

275

ชอ

bos (de)

276

แขน

armen

277

เพื่อนรวมบาน

huisgenoot (de)

278

งานแตงงาน

trouwfeest (het)

279

ถามวา

gevraagd

280

นำ

leiden

281

มาก

een heleboel

282

แขก

gasten

283

เพลง

lied (het)

284

รอง

zingen

285

ความจำ

herinneringen

286

รับผิดชอบ

verantwoordelijk

287

หนัก

zware

288

ภาระ

taak (de)

289

รีบไป

haast (de)

290

เพราะวา

immers

291

ที่วาการอําเภอ

gemeentehuis (het)

292

สวนตอน

gedeelte (het)

293

การเทศนา

dienst

294

ตอไป

vervolgens

295

ที่สุดทาย

tot slot

296

ดีมาก

geweldig

297

สมัย

tijden

298

ทำจบ

maken af

299

หนุมๆ สาวๆ

jongeren

300

วิชาชีพ

opleiding (de)

301

การศึกษา

studie (de)

302

การสมรส

huwelijk (het)

303

ควร

hoorde

304

สังคม

samenleving (de)

305

เกิดขึ้น

komt voor

306

ถึงแมวา

hoewel

307

คนเยอะ

velen

308

ความรูสึกไมเห็นดวย

bezwaren

309

จดทะเบียน

registreren

310

เกี่ยวของ

in verband met

311

เกษยณ

pensioen (het)

312

อาจจะ

eventuele

313

ครอบครัว

huishoudens

314

การชอบมากกวา

voorkeur (de)

315

ปจจัย

factor (de)

316

มีความสุข

gelukkig

317

คูสมรส

partners

318

หยา

scheiden

319

ผูสูงอาย

ouderen

320

ภายหลัง

nadat

321

เสียชีวิต

overleden

322

ความสัมพันธ

relatie (de)

323

คนเดี่ยว

apart

324

ไมสนุก

ongezellig

325

ได

bereiken

326

คอนขาง

tamelijk

327

อาย

leeftijd (de)

328

เฉลี่ย

gemiddeld

329

เสียชีวิต

overlijden

330

สําเร็จรป

kant-en-klare

331

ดูเหมือน

schijnt

332

ไขมัน

vet

333

อวน

dik

334

เคสื่อนไหว

bewegen

335

ขา

benen

336

เพื่อใชงาน

dienen

337

หัวใจ

hart (het)

338

โอกาส

kans (de)

339

ปณเจ็บหาหลัง

rug (de)

340

ขวด

flesje (het)

341

ปาก

mond (de)

342

หูโทรศัพท

koptelefoon (de)

343

เพิ่ม

extra

344

ดัง

harde

345

oren

346

แอลกอฮอล

alcohol (de)

347

การจราจร

verkeer (het)

348

อุบัติเหต

ongelukken

349

ผลที่เกดตามมา

gevolg (het)

350

การใช

gebruik (het)

351

เพิ่มขึ้น

neemt toe

352

วัยรุน

jeugd (de)

353

สื่อมวลชน

media

354

รัฐบาล

overheid (de)

355

คำแนะนำ

raad (de)

356

มีความสุข

geniet

357

พอสมควร

met mate

358

แต

echter

359

เลือด

bloed (het)

360

ถูกตอง

hebben gelijk

361

โดยทางวิทยาศาตร

wetenschappelijk

362

พิสูจน

bewezen

363

โชคด

proost

364

สุขภาพด

gezondheid (de)

365

สูบบุหร

roken

366

ซอง

pakje (het)

367

บุหร

sigaretten

368

ใหขาย

verkocht

369

บาร

cafés

370

หาม

verboden

371

ไมยอมให

verbiedt

372

นาจะ

wellicht

373

เปน

verband (het)

374

ความสูง

lengte (de)

375

สมาคม

club (de)

376

สมาชิก

lid (het)

377

ผูหญิง

vrouwen

378

ไดรบ

ontvang

379

จดหมายแจงของสมาคม

clubblad (het)

380

ขนาด

maat (de)

381

ที่นบถือ

lieve

382

แม

mama

383

ลูกออน

baby (de)

384

ฐาน

basis (de)

385

โรงเรียนชั้นประถม

basisschool (de)

386

พาไป

breng

387

รถโรงเรียน

schoolbussen

388

heb je

389

การเลน

spel (het)

390

วาด

tekenen

391

เขียน

schrijven

392

kende

393

อักษร

letters

394

ตัวอักษร

alfabet (het)

395

ประการ

punt (het)

396

ชา

is … achter

397

คร (หญิง)

juffrouw (de)

398

เลขคณิต

rekenen

399

สนุกกวา

leuker

400

นับ

tellen

401

บวก

optellen

402

ลบ

aftrekken

403

วายน้ํา

zwemmen

404

ฟร

gratis

405

จัด

organiseert

406

สถานทรับเลี้ยงเด็ก

kinderopvang (de)

407

คริสเตียน

christelijke

408

อิสลาม

islamitische

409

เลือก

kozen

410

ไมเลือกศาสนา

openbare

411

ชอบ

naar hun zin

412

จําได

herinner me

413

โมโห

boze

414

นักเรียน

leerlingen

415

หองเรียน

klas (de)

416

เงียบ

stil

417

มิฉะนั้น

anders

418

จะ

werd

419

โมโห

boos

420

โกรธ

kwaad

421

ชุดนักเรียน

uniform (het)

422

เสรีภาพกวา

vrijer

423

การเลี้ยงด

opvoeding (de)

424

ความยากลำบาก

moeite (de)

425

ไมมีมารยาท

brutaal

426

ขอด

positief

427

รวมดวย

betrokken

428

การศึกษา

onderwijs (het)

429

บทเรียนอาน

leeslessen

430

งานประจําปของโรงเรียน

schoolfeesten

431

เชนนั้น

en dergelijke

432

ประชุมผูปกครอง

ouderavonden

433

ที่นน

waarop

434

คร (ชาย)

meester (de)

435

สงอีเมล

mailen

436

ฝากความคดถึง

groeten

437

จูบ

kus

438

แสดงความยนด

gefeliciteerd

439

มากๆ

vele

440

เสื้อคุมนอก

jas (de)

441

เก็บไว

kun kwijt

442

แลว

geworden

443

ผูหญิง

dame (de)

444

ขอโทษ

sorry

445

เอามา

meegebracht

446

อันนั้น

daar ... mee

447

ดีใจ

blij

448

อาหารวาง

hapjes

449

เครื่องดม

drankjes

450

วัตถุประสงค

bedoeling (de)

451

ยิบเอา

pakt

452

แนะนําใหรูจก

stel … voor

453

เคย

wel eens

454

งานเลี้ยง

feestje (het)

455

ดวยเหต

vanwege

456

โดยโอกาส

ter gelegenheid (van)

457

การสอบ

examen (het)

458

ขนมเคก

taart (de)

459

เครื่องดมน้ําอัดลม

fris

460

ถั่วลิสง

pinda's

461

มันฝรั่งที่หั่นเปนแผนบางๆ แลวทอด

chips

462

เตนรํา

gedanst

463

เทานั้น

slechts

464

เทา

voetjes

465

พื้น

vloer (de)

466

วันเกิดพระราชิน

Koninginnedag (de)

467

แหงชาต

nationale

468

วันหยุดราชการ

feestdag (de)

469

ใหขาย

bieden … aan

470

ผูใหญ

volwassenen

471

รวมดวย

doet … mee

472

ฉลอง

vieren

473

ความสิ้นสุด

einde (het)

474

สงครามโลก

wereldoorlog (de)

475

เพื่อเปนที่ระลึก

ter herinnering (aan)

476

ผูรับเคราะห

slachtoffers

477

สงคราม

oorlog (de)

478

งานซินเตอรคลาส

Sinterklaas

479

วงกลม

kring (de)

480

ในครอบครัว

familiekring (de)

481

ฉลอง

gevierd

482

สีขาว

witte

483

เครา

baard (de)

484

สวม

draagt

485

มา

paard (het)

486

หลังคา

daken

487

คริสตมาส

kerstmis

488

ตนไม

boom (de)

489

ดวงไฟ

lichtjes

490

บรรยากาศ

sfeer (de)

491

วันปใหม

Nieuwjaar (het)

492

กีฬาฤดูหนาว

wintersport (de)

493

สีแดง

door rood

494

กลองถายรูปของตารวจ

politiecamera (de)

495

ไฟ

licht (het)

496

บอก

wijst (op)

497

เทคนิค

technische