Wruting Rules Flashcards Preview

Chinese > Wruting Rules > Flashcards

Flashcards in Wruting Rules Deck (13):
0

I

1

In

Yin

2

Ing

Ying

3

U

Wu

4

Uen

Wen

5

Ü

Yu

6

Üan

Yuan

7

J / Q + Ü =

Ju
Qu
Xu

8

Iou

You

9

Uei

Wei

10

Ün

Yun

11

Ian

Yan

12

iang

Yang