生词 X - Z Flashcards Preview

9. HSK 5 > 生词 X - Z > Flashcards

Flashcards in 生词 X - Z Deck (181):
1

细节

xì jié

(detail, particulars)

2

戏剧

xì jù

(drama, play, theater)

3

吸收

xī shōu

(absorb, to soak up)

4

系统

xì tǒng

(system)

5

xià

(frighten, scare)

6

下载

xià zài

(download)

7

现金

xiàn jīn

(cash)

8

显然

xiǎn rán

(clear, evident)

9

现实

xiàn shí

(reality, actuality)

10

显示

xiǎn shì

(show, display)

11

现象

xiàn xiàng

(appearance, phenomenon)

12

相处

xiāng chǔ

(get along with each other)

13

相当

xiāng dāng

(equivalent to, apropriate)

14

相对

xiāng duì

(face each other)

15

相关

xiāng guān

(correlation)

16

橡皮

xiàng pí

(rubber, eraser)

17

象棋

xiàng qí

(Chinese chess)

18

享受

xiǎng shòu

(enjoyment, pleasure)

19

相似

xiāng sì

(resemble, to be similar)

20

想象

xiǎng xiàng

(imagination)

21

象征

xiàng zhēng

(symbol)

22

小吃

xiǎo chī

(snack)

23

消费

xiāo fèi

(consumption)

24

消化

xiāo huà

(digestion)

25

效率

xiào lǜ

(efficiency)

26

小麦

xiǎo mài

(wheat)

27

消失

xiāo shī

(sales)

28

销售

xiāo shòu

(sales)

29

小偷

xiǎo tōu

(thief)

30

xiē

(rest)

31

协调

xié tiáo

(coordinate)

32

信号

xìn hào

(signal)

33

心理

xīn lǐ

(psychology, mentality)

34

欣赏

xīn shǎng

(enjoy, appreciate)

35

信息

xìn xī

(information, news)

36

心脏

xīn zàng

(heart)

37

形成

xíng chéng

(to form, take shape)

38

行动

xíng dòng

(action, operation)

39

幸亏

xìng kuī

(furtunately, luckily)

40

形容

xíng róng

(description)

41

形势

xíng shì

(situation, circumstances)

42

形式

xíng shì

(form, shape)

43

行为

xíng wéi

(action, behaviour)

44

形象

xíng xiàng

(image, appearance)

45

幸运

xìng yùn

(luck, fortune)

46

性质

xìng zhì

(nature, character)

47

形状

xíng zhuàng

(form, shape)

48

xiōng

(chest)

49

兄弟

xiōng dì

(brothers)

50

修改

xiū gǎi

(modification)

51

休闲

xiū xián

(leisure)

52

叙述

xù shù

(narration)

53

虚心

xū xīn

(modest)

54

宣布

xuān bù

(declare, announce)

55

选举

xuǎn jǔ

(election)

56

学期

xué qī

(term semester)

57

学术

xué shù

(learning, science)

58

学问

xué wen

(knowledge)

59

训练

xùn liàn

(training)

60

迅速

xùn sù

(rapid, quick)

61

询问

xún wèn

(inquire)

62

寻找

xún zhǎo

(seek, look for)

63

延长

yán cháng

(prolong, to extend)

64

宴会

yàn huì

(banquet, feast)

65

严肃

yán sù

(solemn, serious)

66

样式

yàng shì

(type, style)

67

阳台

yáng tá

(balcony)

68

yáo

(shake, sway)

69

yǎo

(bite)

70

要是

yào shi

(if, in case)

71(night)

72

液体

yè tǐ

(liquid)

73

业务

yè wù

(business)

74

移动

yí dòng

(movement)

75

遗憾

yí hàn

(regret)

76

议论

yì lùn

(discussion)

77

疑问

yí wèn

(question, doubt)

78

义务

yì wù

(duty, obligation)

79

意义

yì yì

(meaning, sense)

80

yín

(silver)

81

因而

yīn ér

(thus, as a result)

82

硬币

yìng bì

(coin)

83

应付

yìng fu

(deal with)

84

硬件

yìng jiàn

(hardware)

85

迎接

yíng jiē

(to greet, welcome)

86

英俊

yīng jùn

(handsome & smart)

87

应聘

yìng pìn

(apply for a job)

88

英雄

yīng xióng

(hero)

89

营养

yíng yǎng

(nutrition)

90

营业

yíng yè

(do business, to trade)

91

应用

yìng yòng

(application)

92

拥抱

yōng bào

(embrace, to hug)

93

勇气

yǒng qì

(courage)

94

用途

yòng tú

(application, use)

95

幼儿园

yòu ér yuán

(kintergarten)

96

邮局

yóu jú

(post office)

97

有利

yǒu lì

(advantageous, beneficial)

98

优美

yōu měi

(fine, graceful)

99

犹豫

yóu yù

(hesitate)

100

油炸

yóu zhá

(deep fry)

101

预报

yù bào

(forecast)

102

预订

yù dìng

(booking)

103

预防

yù fáng

(prevention)

104

玉米

yù mǐ

(corn, maize)

105

与其

yǔ qí

(rather than)

106

语气

yǔ qì

(tone)

107

宇宙

yǔ zhòu

(universe, cosmos)

108

元旦

Yuán dàn

(New Year's Day)

109

原料

yuán liào

(raw material)

110

愿望

yuàn wàng

(desire, wish)

111

原则

yuán zé

(principle)

112

运气

yùn qi

(luck)

113

运输

yùn shū

(transport)

114

运用

yùn yòng

(use, utilize)

115

再三

zài sān

(again and again)

116

赞成

zàn chéng

(approve of, agree with)

117

造成

zào chéng

(bring about, create,)

118

糟糕

zāo gāo

(terrible, bad)

119

责备

zé bèi

(blame, criticize)

120

展览

zhǎn lǎn

(exhibition)

121

粘贴

zhān tiē

(stick, paste)

122

占线

zhàn xiàn

(busy: phone)

123

战争

zhàn zhēng

(war)

124

账户

zhàng hù

(bank account)

125

照常

zhào cháng

(as usual)

126

着凉

zháo liáng

(catch a cold)

127

哲学

zhé xué

(philosophy)

128

振动

zhèn dòng

(vibration)

129

真理

zhēn lǐ

(truth)

130

枕头

zhěn tou

(pillow)

131

政策

zhèng cè

(policy)

132

政府

zhèng fǔ

(government)

133

整个

zhěng gè

(whole, entire)

134

证件

zhèng jiàn

(certificate)

135

证据

zhèng jù

(evidence, proof)

136

争论

zhēng lùn

(argument, debate)

137

挣钱

zhèng qián

(make money)

138

争取

zhēng qǔ

(fight for)

139

政治

zhèng zhì

(politics)

140

zhī

(branch, division)

141

制度

zhì dù

(system)

142

智慧

zhì huì

(wisdom, intelligence)

143

志愿者

zhì yuàn zhě

(volunteer)

144

执照

zhí zhào

(license)

145

制作

zhì zuò

(make, manufacture)

146

zhòng

(heavy, serious)

147

zhōng

(clock, bell)

148

中介

zhōng jiè

(agency, agent)

149

重量

zhòng liàng

(weight)

150

中心

zhōng xīn

(center)

151

zhǔ

(boil)

152

注册

zhù cè

(register)

153

祝福

zhù fú

(bless)

154

竹子

zhú zi

(bamboo)

155

专家

zhuān jiā

(expert, specialist)

156

状态

zhuàng tài

(state, condition)

157

自从

zì cóng

(ever since)

158

资格

zī gé

(qualifications)

159

自豪

zì háo

(proud)

160

资金

zī jīn

(funds, capital)

161

自觉

zì jué

(aware, conscious)

162

资料

zī liào

(material, data)

163

自私

zì sī

(selfish)

164

自信

zì xìn

(self-confidence)

165

自由

zì yóu

(freedom, liberty)

166

自愿

zì yuàn

(voluntary)

167

资源

zī yuán

(resources)

168

总裁

zǒng cái

(general director)

169

总共

zǒng gòng

(altogether, in total)

170

宗教

zōng jiào

(religion)

171

总算

zǒng suàn

(finally, in the end)

172

总统

zǒng tǒng

(president of a country)

173

祖国

zǔ guó

(homeland)

174

组合

zǔ hé

(association, combination)

175

祖先

zǔ xiān

(ancestor)

176

阻止

zǔ zhǐ

(prevent, stop)

177

zuì

(intoxicated, drunk)

178

最初

zuì chū

(first, initial)

179

罪犯

zuì fàn

(criminal)

180

作品

zuò pǐn

(works: literature, art)

181

作文

zuò wén

(composition, essay)