Ιατροδικαστική (Φυλλάδια + Θέματα)

This class was created by Brainscape user Bill Konstantakos. Visit their profile to learn more about the creator.

Flashcard maker: Bill Konstantakos

Decks in this class (11)

2-9/64
No deck description has yet been added by the author.
46  cards
Βλάβες Από Την Επίδραση Φυσικών Παραγόντων
No deck description has yet been added by the author.
10  cards
Κεφάλαιο ΙΒ
No deck description has yet been added by the author.
15  cards
Αίτια Αιφνίδιου Θανάτου
No deck description has yet been added by the author.
7  cards
22-23/64
No deck description has yet been added by the author.
7  cards
Νομικές Και Δεοντολογικες Αρχές Και Προυποθέσεις Κατά Την Άσκηση Της Ιατρικής
No deck description has yet been added by the author.
21  cards
Η Σωματική Βλάβη
No deck description has yet been added by the author.
15  cards
Δικαστική Τοξικολογία
No deck description has yet been added by the author.
24  cards
9-21/64
No deck description has yet been added by the author.
43  cards
ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
No deck description has yet been added by the author.
17  cards
Σημειώσεις
No deck description has yet been added by the author.
29  cards

More about Ιατροδικαστική (Φυλλάδια + Θέματα)

  • Class purpose General learning

The creator of this class did not yet add a description for what is included in this class.

How studying works.

Brainscape's adaptive web mobile flashcards system will drill you on your weaknesses, using a pattern guaranteed to help you learn more in less time.

Add your own flashcards.

Either request "Edit" access from the author, or make a copy of the class to edit as your own. And you can always create a totally new class of your own too!

What's Brainscape anyway?

Brainscape is a digital flashcards platform where you can find, create, share, and study any subject on the planet.

We use an adaptive study algorithm that is proven to help you learn faster and remember longer.

Looking for something else?

Make flashcards