შესავალი სამოქალაქო სამართალში Flashcards

Decks in this Class (22):

 • 1 2
  9 Cards
  Preview Flashcards
 • კერძო და საჯარ
  9 Cards
  Preview Flashcards
 • კერძო და საჯარ
  2 Cards
  Preview Flashcards
 • სამოქალაქო სამ
  13 Cards
  Preview Flashcards
 • ზოგადი და სპეც
  15 Cards
  Preview Flashcards
 • საქართველოს სა
  5 Cards
  Preview Flashcards
 • სამოქალაქო სამ
  15 Cards
  Preview Flashcards
 • 9
  12 Cards
  Preview Flashcards
 • კანონის უკუძალ
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • უფლების ცნება
  16 Cards
  Preview Flashcards
 • უფლების წარმოშ
  13 Cards
  Preview Flashcards
 • კერძო სამართლი
  8 Cards
  Preview Flashcards
 • კერძო ავტონომი
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • სამოსამართლო ს
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • მართლმსაჯულებ
  5 Cards
  Preview Flashcards
 • სამოქალაქო უფლ
  4 Cards
  Preview Flashcards
 • სამოქალაქო სამ
  19 Cards
  Preview Flashcards
 • კერძო სამართლი
  15 Cards
  Preview Flashcards
 • უფლებაუნარიან
  5 Cards
  Preview Flashcards
 • უფლებაუნარიან
  11 Cards
  Preview Flashcards
 • უფლებაუნარიან
  5 Cards
  Preview Flashcards
 • ჩანასახის უფლე
  5 Cards
  Preview Flashcards
Current Learners (1)