ქიმიის ძირითადი ცნებები და კანონები Flashcards Preview

ქიმია > ქიმიის ძირითადი ცნებები და კანონები > Flashcards

Flashcards in ქიმიის ძირითადი ცნებები და კანონები Deck (21):
1

ფიზიკური სხეულია

სამყაროში არსებული ყველა საგანი

2

სხეული შედგება

ნივთიერებისგან

3

ნივთიერება შედგება

უმცირესი ნაწილაკებით, ატომებით და მოლეკულებით

4

ატომი ქართულად ნიშნავს

განუყოფელს

5

პოლეკულა ნიშნავს

პატარა მასას

6

ატომის ცნება

დემოკრიტემ შემოიტანა

7

ქიმიური სიმბოლო

ქიმიური ელემენტის კოდია

8

ვალენტობა

ელემენტის ატომის უნარი, შეიერთოს სხვა ატომების განსაზღვრული რაოდენობა

9

ატომთა შეერთება

მოლეკულაში ვალენტობის ძალით ხდება

10

მოლეკულირი ქიმიური ფორმულა

არის ნივთიერების შედგენილობის პირობითი ჩანაწერი, ქიმიური სიმბოლოებითა თუ საჭირო ინდექსებით

11

ინდექსი უჩვენებს

მოლეკულაში ატომთა რიცხვს მაგ: H2(ჰაშ-ორი)

12

მარტივია ნივთიერება

რომელიც მხოლოდ ერთი ქიმიური ელემენტისგან შედგება მაგ:H2 , C , O2

13

რთულია ნივთიერება, რომელიც

შედგება ორი ან მეტი ელემენტისაგან მაგ: NaCl, NaOH

14

მასის მუდმივობის კანონი

რეაქციაში შესული ნივთიერებების მასათა ჯამი ტოლია,რეაქციი შედეგად მიღებული ნივთიერებების მასათა ჯამისა.

15

ქიმიურია მოვლენა, როდესაც

ნივთიერება იცვლება

16

ფიზიკური მოვლენის , დროს

ნივთიერება არ იცვლება

17

ურთიერთქმედების ხასიათის მიხედვით, განასხვავებენ

  1.  შეერთების 2Ca+O--> 2CaO
  2. დაშლის CaCo3--> CaO + CO2
  3. ჩანაცვლების ZN+2HCl __ZnCl2+H2
  4. მიმოცვლის NaOH+HCl --> NaCl + H2O

18

ნივთიერების რაოდენობის საზომი ერთეულთა საერთაშორისო სისტემაში, არის 

მოლი 

19

ნებისმიერი ნივთიერების ერთი მოლი არის

6,02*1023

20

21

იზოტოპი ეწოდებათ

 ერთი და იგივე ელემენტის ატომთა სახესხვაობებს, რომელთაც აქვთ პროტონების ერთნაირი რიცხვი ატომბირთვში და ელექტრონული გარსის ერთნაირი აღნაგობა, მაგრამ განსხვავდებიან ნეიტრონების რიცხვით, ე.ი. მასური რიცხვით.