11. pronouns, adjectives, adverbs, etc. used 25-50 times Flashcards Preview

Homeric Greek Vocabulary > 11. pronouns, adjectives, adverbs, etc. used 25-50 times > Flashcards

Flashcards in 11. pronouns, adjectives, adverbs, etc. used 25-50 times Deck (159):
1

ἀγαυός, ἠ, όν

wondrous, illustrious

2

ἀγήνωρ, ἀγήνορος, ὁ, ἡ

valorous

3

ἄγριος, α, ον

wild, savage

4

ἀγχοῦ

near, hard by

5

ἀεικής, ἀεικές

unseemly, disgraceful

6

ἀέκων, ἀέκουσα, ἀέκον

unwilling

7

αἰδοῖος, α, ον

modest, respected

8

αἶθοψ, αἴθοπος

gleaming

9

ἄκρος, α, ον

topmost, highest

10

ἀλεγεινός, ἠ, όν

painful, toilsome

11

ἅλις

crowded together

12

ἄλκιμος, ον (η, ον)

valiant

13

ἄλλοτε

at another time

14

ἀμβρόσιος

ambrosial, divine

15

ἄμφις

on both sides

16

ἀντικρύ

opposite, straight through

17

ἀντίος, ἀντία, ἀντίον

opposite

18

ἀολλής, ἀολλές

in throngs, together

19

ἀπάνευθε

away, apart from

20

ἀργύρεος, ἀ, ὀν

of silver

21

ἀρήιος, η, ον (ος, ον)

warlike

22

ἀρηίφιλος, η, ον

dear to Ares

23

ἄσπετος, ον

inexpressible, immense

24

ἆσσον

nearer

25

ἀτάλαντος, ον

like, equal

26

ἀτρεκέως

unerringly, truly

27

αὐτόθι

there, here

28

ἄφαρ

instantly

29

ἀφνειός, όν (ή, όν)

wealthy, rich in

30

βαθύς, βαθεῖα (βαθέα), βαθύ

deep

31

βαρύς, βαρεῖα, βαρύ

heavy

32

γεραιός, ἀ, όν

old, aged

33

δειλός, ή, όν

cowardly, miserable

34

δεινόν

dreadfully

35

δεξιός, ά, όν

right (hand), propitious

36

δήϊος, η, ον (δἀϊος)

blazing, hostile

37

δήν

long, for a long time

38

δηρόν

long, for a long time

39

διαμπερές

through and through, forever

40

διογενής

sprung from Zeus

41

δοιώ

two

42

δολιχόσκιος, ον

long-shadowed

43

δουρικλυτός, όν or δουρικλειτός, όν

renowned in the use of the spear

44

δυσμενής, ές

hostile

45

δώδεκα

twelve

46

ἐγγύθεν

from near, near

47

ἐγγύς

near

48

εἴκοσι or ἐείκοσι

twenty

49

ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο

that one, he

50

ἔμπεδος, ον

firm, unshaken

51

ἔμπης

wholly, nevertheless

52

ἔνθεν

thence, then, whence

53

ἐννοσίγαιος, ὁ

earth-shaking

54

ἐνοσίχθων, ονος, ὁ

earth-shaking

55

ἔντοσθε

within

56

ἐπήν

when, after

57

ἑτέρωθεν

on the other side

58

ἐϋκνήμις, ιδος, ὁ, ἡ

well-greaved

59

ἐϋκτίμενος, η, ον

well-built, well-tilled

60

ἐϋπλόκαμος, ον

fair-tressed

61

ἐύς, ἐῆος, ὁ or ἠύς

good, noble

62

ἐΰσσελμος, ον (εὔσελμος)

well-decked

63

εὖτε

when, as

64

ἕως or εἵως or εἷος

as long as, until

65

ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ

sweet

66

ἦμος

when

67

ἤν

if

68

ἤπιος, α, ον (ος, ον)

mild

69

ἠριγένεια, ἡ

early-born

70

ἦτε

or, than

71

ἠύτε

as

72

θαλερός, ά, όν

swelling, blooming

73

θεοειδής, ἐς

godlike

74

θεσπέσιος, α, ον, (ος, ον)

divinely uttered, divine

75

θνητός, ή, όν (ός, όν)

mortal

76

θοῦρος, ον

impetuous

77

θύραζε

forth, out

78

ἰδέ

and, as well (as)

79

ἰθύς, ἰθεῖα, ἰθύ

straight

80

ἱππόδαμος, ον

horse-taming

81

ἴφθιμος, η, ον (ος, ον)

mighty

82

καρπαλίμως

swiftly

83

καρτερός, ά, όν

mighty, stern

84

κερδίων, κερδίον (gen. κερδίονος)

better

85

κομόωντε (not in LSJ!?)

long-haired

86

κορυθαίολος (κορυθαλαιόλος), ον

with glancing helm

87

κυδάλιμος, ον (η, ον)

glorious, noble

88

λευκώλενος, ον

white-armed

89

λίην

too, excessively

90

μάκαρ, μάκαρος, ὁ (ἡ)

blessed

91

μακρόν or μακρά

far, afar

92

μαλακός, ή, όν

soft, gentle

93

μέγιστος, η, ον

greatest

94

μείζων, μέιζον (gen. μείζονος)

greater

95

μειλίχιος, α, ον (ος, ον)

mild, pleasant

96

μετόπισθε

behind, in the future

97

μήτε

neither, nor

98

μοῦνος, η, ον

alone

99

μυρίος, α, ον (ος, ον)

countless

100

μῶνυξ, μώνυχος, ὁ, ἡ, τό

single-hoofed

101

νέον

just now, lately

102

νηλεής, ές or νηλής, ές

pitiless

103

νημερτής, ές

unerring

104

νόσφι

apart, aloof from, except

105

ξανθός, ή, όν

yellow, blond

106

ὄβριμος, ον (ος, α, ον)

heavy, mighty

107

ὀλίγος, η, ον

little

108

ὀλοός, ή, όν

destructive

109

ὁμοῖος, α, ον (ὅμοιος)

like, equal

110

ὁμῶς

together, alike

111

ὅσον

as much as, as far as

112

πάγχυ

altogether

113

πάμπαν

altogether

114

πάντῃ

on all sides

115

παντοῖος, α, ον

of every sort

116

πάντοσε

in every direction

117

πάροιθε

before

118

παχύς, παχεῖα, παχύ

thick

119

πεζός, ή, όν

on foot

120

πίων, πίονος, ὁ, ἡ

fat, fertile

121

πλέων, ὁ, ἡ (πλείων)

more, greater

122

πλεῖστος, η, ον

most, a great many

123

ποδώκης, ες

fleet-footed

124

ποικίλος, η, ον

varied, richly wrought

125

πολιός, ά, όν (ός, όν)

gray, hoary

126

πολύτλας, ὁ

much-enduring

127

πορφύρεος, η, ον

purple

128

πρόφρων, πρόφρονος, ὁ, ἡ

cheerful, zealous

129

πρυμνός, ή, όν

extreme, at the end of

130

πυκνός, ή, όν

close, thick

131

πῶς

how?

132

ῥεῖα or ῥέα

easily

133

ῥοδοδάκτυλος, ον

rosy-fingered

134

σιωπῇ

silently

135

σμερδαλέον

terribly

136

στιβαρός, ά, όν

compact, strong

137

στυγερός, ά, όν

hateful

138

σχέτλιος, α, ον

enduring, hard

139

τεός (τέος)

thy, thine

140

τῇ

here, where

141

τῆλε

far, far away

142

τίπτε

why pray?

143

τοιόσδε, τοιάδε, τοιόνδε

such

144

τόσσον

so much

145

τούνεκα

therefore

146

τρεῖς, οἱ, αἱ; τρία, τά

three

147

τρίς

thrice

148

ὕπερθε

from above, above

149

ὑπέρθυμος, ον

high spirited

150

ὑπερφίαλος, ον

mighty, arrogant

151

ὐπόδρα

sternly, darkly

152

φέρτερος, α, ον

better, braver

153

φίλτατος, η, ον

dearest

154

χάλκειος, η, ον

brazen

155

χαλκήρης, ες

bronze-shod

156

χαλκοχίτων, ωνος, ὁ, ἡ

bronze-clad

157

χαμᾶζε

to the ground, down

158

ὡσεί

as if

159

ὥς περ

just as