Flashcards in Sedmica 2 Deck (10)
Loading flashcards...
1
Q
 1. Kako se dijele statistički skupovi?
 2. Šta je neuređeni i uređeni skup?
A
 1. Statistički skupovi se dijele po različitim kriterijima:
  - po broju elemenata na: konačne skupove (prebrojive) i beskonačne skupove (neprebrojive)
  - po broju posmatranih varijabilnih karakteristika na: jednodimenzionalne skupove (analizira se jedna varijabilna karakteristika elemenata skupa) i višedimenzionalne skupove (analizira se više varijabilnih karakteristika elemenata skupa),
  - prema uređenosti na: neuređene i uređene skupove.
 2. Ako se u jednoj pojavi redom popisuju vrijednosti dobije se neuređeni skup. Budući da se iz neuređenog skupa teško mogu uočiti zakonitosti kod istraživane pojave statistički se skupovi uređuju.
2
Q
 1. Koji je cilj uređivanja podataka?
 2. Koje su osnovne faze uređivanja podataka?
A
 1. Uređivanje podataka vrši se u cilju sagledavanja karakterističnih veličina i zakonitosti koje se javljaju u skupu.
 2. Osnovne faze uređivanja podataka su:
  - redanje podataka u nizove (rastući ili opadajući),
  - utvrđivanje vrijednosti koje se javljaju u skupu,
  - registrovanje učestalosti (frekvencije) tog javljanja te
  - svrstavanje podataka u intervale u slučaju numeričkih varijabilnih karakteristika.
3
Q
 1. Koja je veličina skupa potrebna da bi se vršilo uređivanje skupa?
 2. Kako određujemo širinu intervala?
A
 1. 30 elementa, ako je manji ne uređuju se.
 2. Širina intervala zavisi od prirode podataka i cilja istraživanja. Označava se sa C
4
Q
 1. Objasni poluotvorenost intervala?
 2. Šta je to distribucija frekvencija?
A
 1. Poluotvorenost znači da se podatak čija je vrijednost jednaka gornjoj granici poluotvorenog intervala ne pridružuje tom intervalu nego narednom.
 2. Statistički skup uređen u intervale naziva se statistička serija ili distribucija frekvencija.
5
Q
 1. Na koje načine možemo predstaviti distribucije intervalnih apsolutnih, relativnih, procentualnih i kumulativnih frekvencija?
 2. Kako možemo predstaviti uređene raspodjele frekvencija?
A
 1. Tabelarno i grafički.
 2. Možemo ih pored tabelarno predstaviti i grafički, a ovisno od skale varijable koriste se razne vrste grafičkih prikaza.
6
Q
 1. Koje skale koristimo za prikaz distribucije frekvencija?
 2. Šta se nalazi ispod grafikona?
A
 1. Dot dijagram, poligon frekvencija, kriva frekvencija i histogram.
 2. Ispod grafikona se uobičajeno nalazi njegov redni broj i naslov koji ukazuje na sadržaj grafikona.
7
Q
 1. Šta je dot dijagram i za šta se koristi?
 2. Šta je poligon apsolutnih frekvencija?
A
 1. Dot dijagram se koritsi za grafički prikaz manjeg broja podataka u kojima se javljaju pojedinačne vrijednosti podataka izrazito manje ili veće od drugih.
 2. Poligon apsolutnih frekvencija je linijski grafikon kod koga se u koordinatnom sistemu linijski povežu tačke (Xi, ni).
8
Q
 1. Šta je histogram frekvencija?
 2. Šta su uporedni histogrami?
A
 1. Predstavlja površinski poligon koji se formira tako što se širina intervala koristi kao osnovica pravougaonika čiju visinu predstavlja apsolutna frekvencija intervala.
 2. Kod poređenja dvije distribucije frekvencija numeričke prekidne varijable najčešće se koriste uporedni histogrami.
9
Q
 1. Kakav je skup podataka vremenska serija?
 2. Šta su indeksi i kako se dijele?
A
 1. Ako se varijabilna karakteristika pojave prati u periodu vremena, poredak podataka se zadržava kod grafičkog predstavljanja. Ovakav skup podataka naziva se vremenska serija.
 2. Indeksi su izvedene veličine koje se koriste kod vremenskih serija. Indeksi se razlikuju s obzirom na odabranu osnovu koja može biti stalna ili pomična.
10
Q
 1. Šta je to stopa rasta?
A
 1. Stopa raste je relativni broj koji se izračunava kao procenat promjene u odnosu na prethodni period. Može biti pozitivna, negativna ili nula.