Flashcards in Sedmica 3 Deck (9)
Loading flashcards...
1
Q
 1. Pomoću čega se sagledavaju glavne karakteristike masovnih pojava?
 2. Šta spada u računske mjere centralne tendencije?
A
 1. Sagledavaju se pomoću mjera centralne tendencije, pri čemu se razlikuju računske mjere i pozicione mjere centralne tendencije.
 2. Aritmetička, harmonijska, geometrijska i kvadratna sredina.
2
Q
 1. Šta spada u pozicione mjere centralne tendencije?
 2. Koje sredine imamo?
A
 1. Medijana, mod (modus), kvartili, decili i percentili.
 2. Zavisno od toga računaju uli se u odnosu na uređen ili neuređen skup, razlikujemo jednostavne (proste) i složene (ponderisane, vagane) sredine.
3
Q
 1. Šta je aritmetička sredina?
 2. Koje su osobine aritmetičke sredine?
A
 1. Aritmetička sredina je količnik sume podataka. Najznačajnija je mjera centralne tendencije.
 2. Aritmetička sredina uvijek je veća od najmanje vrijednosti i manja od najveće vrijednosti u skupu (Xmin<Xsr<Xmax)
 3. Ako se svi elementi u statističkom skupu zamijene aritmetičkom sredinom, zbir niza brojeva se mijenja.
 4. Suma odstupanja podataka od aritmetičke sredine iznosi nula.
4
Q
 1. Kada se primjenjuje harmonijska sredina?
 2. Šta je harmonijska sredina veličine elemenata posmatrane varijable?
A
 1. Harmonijska sredina se primjenjuje kada se varijabla posmatrane pojave izražava recipročnom vrijednošću.
 2. To je recipročna veličina aritmetičke sredine recipročnih veličina elemenata te varijable.
5
Q
 1. Kada se koristi geometrijska sredina?
 2. Za šta se koristi geometrijska sredina u šumarstvyy?
A
 1. Kada podaci u statističkom skupu rastu po zakonu geometrijskog niza (progresije) koristi se geometrijska sredina. Geometrijska sredina je n-ti korijen iz proizvoda veličina elemenata skupa.
 2. U šumarstvu se koristi za izračunavanje prosječne debljine stabla s eliptičnim poprečnim presjekom debla koje se mjeri na najkraćem i najdužem promjeru na presjeku.
6
Q
 1. Kada se koristi kvadratna sredina?
 2. Kada se kvadratna sredina koristi u šumarstvu?
A
 1. Kada je veličina posmatrane varijable data u kvadratnim vrijednostima neke druge varijable.
  KVadratni je korijen iz aritmetičke sredine kvadrata pojedinačnih veličina varijable.
 2. Koristi se pri određivanju srednjeg prečnika sastojine po temeljnici
7
Q
 1. Šta je medijana?
 2. Šta je medijana kod statističkog skupa s neparnim brojem podataka?
A
 1. Medijana je ona veličina u uređenom skupu koja skup dijeli na dva jednakobrojna dijela pri čemu su sve vrijednosti prvog dijela manje ili jednake medijani, a sve vrijednosti drugog dijela veće od medijane.
 2. Kod statističkog skupa s neparnim brojem podataka medijana je vrijednost iz skupa koja se nalazi na poziciji u rastućem nizu vrijednosti : N+1/2.
8
Q
 1. Šta su kvartili, decili i percentili?
 2. Decili i percentili?
A
 1. Kvartili, decili i percentili su pozicione mjere centralne tendencije kojima se određuju vrijednosti koje skup dijele na podskupova čija vrijednost odgovara četvrtinama, detetinama i procentima posmatranog skupa rastućeg niza podataka.
 2. Decili skup dijele na deset jednakobrojnih dijelova
  Percentili predstavljaju vrijednosti varijable koje dijele skup uređen u rastući niz na sto jednakobrojnih dijelova.
9
Q
 1. Šta je modus (mod)?
 2. Šta je modalni interval?
A

17.U uređenom skupu modus je vrijednost koja ima najveću frekvenciju.
18. Modalni interval je interval sa najvećom apsolutnom frekvencijom.