Flashcards in Sedmica 11-13 Deck (8)
Loading flashcards...
1
Q
 1. Šta je uzorak?
 2. Kada se koristi metod uzoraka?
A
 1. Uzorak je dio statističkog skupa koji ispunjava sljedeće uvjete (tj reprezentativan je)
  - Reprezentuje (predstavlja) statistički skup s obzirom na strukturu ispitivane varijable
  - Postoji mogućnost ocjene greške uzorka.
 2. Metod uzoraka se koristi u svakodnevnom životu i u naučnim istraživanjima. Opravdan je ako se radi o velikim statističkim skupovima.
2
Q
 1. Koji su uslovi za upotrebu metoda uzoraka?
 2. Koji su osnovni zadaci teorije uzoraka?
A
  • Statistički skupovi izrazito veliki ili beskonačni,
  • Ne može se odrediti veličina osnovnog skupa,
  • Prilikom posmatranja neke varijable u statističkom skupu dolazi do uništenja jedinica statističkog skupa.
 1. Osnovni zadaci su:
  - Proučavanje mogućnosti procjena parametara osnovnog skupa na osnovu uzorka,
  - Proučavanje načina procjena parametara osnovnog skupa na osnovu jednog njegovog dijela (uzorka),
  - Proučavanje tačnosti procjena parametara osnovnog skupa na osnocu uzorka.
3
Q
 1. Koja su 2 načina proučavanja?
 2. Šta je tačkasta procjena?
A
 1. Indukcija (od pojedinačnog ka općem)
  Dedukcija (od općeg ka pojedinačnom)
 2. Ukoliko aritmetičku sredinu uzorka proglasimo procjenom aritmetičke sredine populacije govorimo o tačkastoj procjeni.
4
Q
 1. Koja su 2 način izbora elemenata u uzorak?
 2. Koji se izbor koristi u nauci i praksi?
A
 1. Subjektivan izbor (nasumice, po ličnoj procjeni)
  Objektivan izbor (slučajni izbor, lutrijski izbor sa i bez ponavaljanja, sistematski izbor)
 2. Koristi se objektivan izbor.
5
Q
 1. Šta je uzorak sa ponavljanjem?
 2. Šta je to intervalna procjena parametara populacije?
A
 1. Elementi se u uzorak biraju sa ponvaljanjem (moguće je da izabrani element uđe u uzorak opet).
 2. Odnosi se na određivanje intervala u kome s emože očekivati veličina parametra uz unaprijed odabrani rizik greške. Rizik greške predstavlja vjerovatnoću da je vrijednost parametra 0 izvan intervala povjerenja.
6
Q
 1. Šta je potrebno za svaki uzorak koji se planira koristiti za intervalne procjene parametra osnovnog skupa?
 2. Od čega zavisi interval povjerenja?
A
 1. Potrebno je unaprijed odrediti veličinu.
 2. Zavisi od:
  - Veličine nivoa pouzdanosti. (Veći nivo pouzdanosti interval je širi)
  - Varijabiliteta veličina u uzorku (veći varijabilitet širi interval procjene)
  - Broja elemenata u uzorku.
7
Q
 1. Kako standardna greška uzorka utiče na širinu intervala?
 2. Šta je maksimalna reativna greška?
A
 1. Standardna greška utiče na širinu intervala povjerenja i predstavlja mjeru tačnosti procjene uzorkom. Veća standardna greška, manja je tačnost intervalne procjene.
 2. Predstavlja odabrano prihvatljivo procentualno odstupanje prosjeka uzorka u odnosu na prosjek populacije.
8
Q
 1. Kako procjenjujemo totalu osnovnog skupa?
A
 1. Za procjenu totala osnovnog skupa, aritmetičku sredinu i standardnu grešku uzorka množimo s ukupnim brojem elemenata N.