Skripta 2 parcijala, 2 dio Flashcards Preview

Biometrika parcijala 2 pitanja+iz prezentacija u okvirima+Patologija zavrsni+Entomologija zavrsni > Skripta 2 parcijala, 2 dio > Flashcards

Flashcards in Skripta 2 parcijala, 2 dio Deck (10)
Loading flashcards...
1
Q

Osnovni zadaci teorije uzoraka?
Koji se parametri osnovnog skupa najčešće procjenjuju?
Kojim se testom tretira značajnost razlika varijabiliteta dva uzorka?

A
 • Proučavanje mogućnosti procjena parametara osnovnog skupa na osnovu jednog njegovog dijela (uzorka).
 • Aritmetička sredina osnovnog skupa (populacije), total osnovnog skupa (populacije), varijansa i standardna devijacija osnovnog skupa (populacije) i proporcija osnovnog skupa (populacije).
 • F test varijabiliteta dva uzorka
2
Q

Koji se test koristi za utvrđivanje značajnosti razlika veličina dva zavisna uzorka?
Šta je regresiono korelaciona analiza?
Šta su osnovni pokazatelji regresiono korelacione analize?

A
 • T test dva zavisna uzorka tj test parova
 • Regresiono korelaciona analiza je skup metoda koje se koriste za utvrđivanje oblika i jačine veze između dvije ili više pojava.
 • Regresioni model, standardna greška regresije, koeficijent determinacije i koeficijent korelacije.
3
Q

Podjela statističkih veza po matematičkom obliku?
Najvažniji nelinearni oblici regresionih modela?
Šta je statistički uzorak?

A
 • Linearne i nelinearne, zatim po smjeru na rastuće i opadajuće,zatim po broju posmatranih varijabli na jednostavne i višestruke. (U specifične tipove korelacija spadaju vremenske serije (trend) i kvalitativna korelacije i korelacije ranga).
 • Polinomni regresioni model, hiperbolični regresioni model, stepeni regresioni model, eksponencijalni regresioni model, transformacije podataka kod nelinearnih regresija, specifični regresioni modeli.
 • Uzorak je dio statističkog skupa koji reprezentuje (predstavlja) statistički skup s obzirom na strukturu ispitivane varijable.
4
Q

Kako se ostvaruje reprezentativnost uzorka?
Koji se tipovi uzoraka najčešće koriste u šumarstvu?
Koji su načini izbora elemenata u uzorku?

A
 • Uzorak svojom strukturom mora predstavljati strukturu cijelog osnovnog skupa, i mora postojati metod procjene pouzdanosti ili greške izvedenog zaključka.
 • Javlja se više tipova uzoraka (jednostavni slučajni, jednostavni sistematski, stratificirani, višefazni, višeetapni, uzorak skupina, uzorak sa kombinovanom vjerovatnoćom izbora idr).
 • Subjektivan izbor (izbor nasumice, izbor po ličnoj procjeni) i objektivan izbor (slučajni izbor, lutrijski izbor bez ponavljanja i sa ponavljanjem, izbor pomoću tablice sličajnih brojeva, sistematski izbor itd).
5
Q

Šta predstavlja standardna greška uzorka?
Na šta se odnosi intervalna procjena parametara populacije na bazi statistike uzoraka?
Šta predstavlja nivo pouzdanosti kod intervalne procjene parametara populacije?

A
 • Predstavlja mjeru odstupanja aritmetičkih sredina uzoraka iz jednog osnovnog skupa od njegove aritmetičke sredine.
 • Odnosi se na određivanje intervala u kome se može očekivati veličina parametra (uz unaprijed odabrani rizik greške) a (0<a<1).
 • Suprotna vjerovatnoća naziva se nivo pouzdanosti i predstavlaj vjerovatnoću da je vrijednost parametra unutar e intervala povjerenja.
6
Q

Koja se veličina slučajnog uzorka preporučuje za intervalnu procjenu populacije?
Šta se provjerava statističkim testovima?
Koji se statistički stavovi najčešće testiraju?

A
 • Preporučuje se velika brojnost podataka (minimum 40).
 • Provjeravaju se različite statističke pretpostavke ili hipoteze o veličinama parametara u osnovnom skupu na osnovu statistika uzoraka.
 • Aritmetička sredina, standardna devijacija, proporcija, razlike empirijskih i teorijskih frekvencija, pokazatelji regresije i korelacije.
7
Q

Koji su najvažniji parametrijski testovi?
Kako se dijele statistički testovi prema broju uzoraka?
Koji se statistički testovi razlika parametara dvije populacije najčešće koriste?

A
 • 2 test (veliki uzorci), studentov t test (mali uzorci), Fišerov f test.
 • Testovi na bazi jednog uzorka, testovi na bazi dva uzorka i testovi na bazi više uzoraka.
 • F test varijabiliteta dva uzorka, t test prosjeka dva nezavisna uzorka, t test dva zavisna uzorka (test parova), test proporcija dva nezavisna uzorka teorijske raspodjele.
8
Q

Kojim se testom testira značajnost razlika prosjeka dva nezavisna uzorka?
Koji se test koristi za utvrđivanje značajnosti razlika proporcija dvije populacije?
Koji se test koristi za testiranje saglasnosti empirijske i teorijske raspodjele?

A
 • T test prosjeka dva nezavisna uzorka.
 • Z test proporcija dva nezavisna uzorka.
 • X^2 test saglasnosti empirijske i teorijske raspodjele.
9
Q

Kad se formuliše linearni regresioni model?
Koje su mjere regresiono-korelacione analize?
Kada se koeficijent korelacije javlja u rangu od -1 do 1?

A
 • Veličina b1 je regresioni koeficijent, pokazuje koliko se u prosjeku mijenja veličina zavisne varijable y kada se veličina zavisne varijable promjeni za jedan.
 • Koeficijent determinacije i koeficijent korelacije-
 • Kada je r pozivitan broj, pa porast jedne varijable izaziva porast druge varijeble. Ako je r negativan broj, porast jedne varijable izaziva opadanje druge varijable. Ako je r jednak 1, radi se o funkcionalnoj vezi, tj rezidualna varijansa je jednaka nuli i svi podaci se nalaze na pravcu.
10
Q

Kriteriji za izbor regresionog modela?
Uvjeti za primjenu regresione analize?

A
 • U cilju izbora najboljeg regresionog modela analiziraju se determinacija, koeficijent korelacije, standardna greška regresije i koeficijent varijacije procjene zavisne varijable.
 • Prediktori moraju biti međusobno nezavisni, raspodjele nezavisnih varijabli trebaju slijediti normalnu raspoejdlu, varijanse nezavisnih i zavisnih varijabli trebaju biti homogene, uticaj nezavisne varijable treba biti približno linearan na zavisnu varijablu.