2A. Song et al. (2011) – Does strategic planning enhance or impede innovation and firm performance Flashcards Preview

Research & skill development > 2A. Song et al. (2011) – Does strategic planning enhance or impede innovation and firm performance > Flashcards

Flashcards in 2A. Song et al. (2011) – Does strategic planning enhance or impede innovation and firm performance Deck (31):
1

2A. Song et al. (2011) – Does strategic planning enhance or impede innovation and firm performance

 

Wat is het doel van de studie?

Hoe beantwoorden ze die vraag?

Empirisch bewijs vinden op de bediscuseerde rol van strategisch plannen in het genereren van NPD projects, dit doen ze door twee vragen te beantwoorden:

1. Zorgt strategisch plannen voor meer of minder NPD projecten?
2. Als dat zo is, hoe kan een bedrijf controleerbare organisorische factoren managen om het negatieve effect van strategisch plannen op het aantal NPD projecten te niet te doen en zo beter presteren? 

Het theoretisch model wordt getest aan de hand van 227 bedrijven. 

2

2A. Song et al. (2011) – Does strategic planning enhance or impede innovation and firm performance

 

Theoretical model and research hypotheses

In welke drie stappen en 5 vragen wordt dit opgedeelt?

 

(A) Zorgt strategisch plannen voor een meer of minder aantal NPD projecten?

 • H1 = Strategic planning decreases the number of NPD projects > Supported

(B) Contigency factoren van een resource-advantage theorie

(contingentiebenadering gaat uit van de gedachte dat elke omgeving aangepast gedrag verlangt)

 • H2 = Het effect van strategisch plannen op het aantal NPD projecten is groter in grotere becdrijven dan in kleinere bedrijven > Supported
 • H3 = Het effect van strategisch plannen op het aantal NPD projecten is sterken in bedrijven met hogere R&D intensiteit dan in bedrijven met een lagere R&D intensiteit > Supported
 • H4 = Het effect van strategisch plannen op het aantal NPD projecten is sterken in bedrijven met een hogere organisatorische stronger in firm with high organizational redundancy (overtolligheid) dan in bedrijvne met een lage organizatiorische redundancy (overtolligheid) > Not supported

(C) Zorgt strategisch plannen voor het verbeteren of belemeren van bedrijfs performance?

 • H5 = strategic planning verbeterd bedrijfs performance> Supported

3

2A. Song et al. (2011) – Does strategic planning enhance or impede innovation and firm performance

 

Theoretical model and research hypotheses

A) Does strategic planning increase or decrease the number of NPD projects?

Leg de twee perspectieven uit en welke gekozen is en waarom?

De introductie geeft twee verschillende perspectieven op het effect van strategic planning op NPD projecten:

 • Strategische planning vergroot het aantal NPD projects en verbeterd bedrijfs performance want:
  • Planning zorgt voor betere synergy tussen skills en resources
  • Planning helpt met het verminderen van onzekerheid
  • Planning helpt om tijd kostende fouten te counteren
 • Strategische planning verminderd het aantal NPD projects volgens sommige theoretische en empirische studies want:
  • Formele strategische planning kan voor inrelevanten en incomplete NPD kennis zorgen, want het kan niet voorzien in het onvoorziene. 
  • Innovatieve en entrepreneurial initiatieve kunnen niet precies geplanned worden
  • Strategisch planning promote een cultuur van inertia (traagheid)

Er is voor de laatste gekozen omdat deze bestaat uit meer recent theoretisch en empirisch onderzoek, dus:

 • H1 = Strategic planning decreases the number of NPD projects > Supported

4

2A. Song et al. (2011) – Does strategic planning enhance or impede innovation and firm performance

 

Theoretical model and research hypotheses

(B) Contingency factors from resource-advantage theory

1. wat is resource advantage theory?

2. Wat zijn de 3 resource advantage characteristics?

3.  licht alle 3 resource voordelen toe en tot welke hypothese dit leidt

 

Resource-advantage theory: Suggereert dat bedrijven hun nadruk op de waarde van hun resources leggen de bedrijven helpt bij het creëren  van een comparative advantage ten stelt het bedrijf in staat om nieuwe en waardevol aanbod tot de target market te brengen. 

3 resource-advantage characteristics die gebruikt worden:

1) bedrijfs grote 2) R&D intensiteit en 3) organisatorische redundancie (overtolligheid)

Firm size:  laat de overvloed ( abundance) van resources zien > Firm size wordt gemeten als het aantal employees omdat dit meestal in NPD onderzoek gebeurt

H2 = Het effect van strategisch planning om het aantal NPD projecten is sterker in grote bedrijven dan in kleinere bedrijven > Supported

 

R&D intensity: Wordt gemeten als het percentage bedrijfs R&D uitgaven tov de to totale winst

 • H3 = Het effect van strategisch plannen op het aantal NPD projecten is sterker in bedrijven met hoge R&D intensiteit dan in bedrijven met lage R&D intenciteit > Supported

 

Organizational redundancy:  Verwijst naar de bewuste overlap tussen bedrijfen hun skills, resources, bedrijfsinformatie, business activiteiten en management verwantwoordelijkheden en wordt gemeten door een 4 item likert-type scale.

 • H4 = Het effect van strategische plannen op het aantal NPD projecten is sterker in bedrijven met hoge organizatorische reducancy dan in bedrijven met lage organizatorische reducnacy > dit is niet supported

5

2A. Song et al. (2011) – Does strategic planning enhance or impede innovation and firm performance

 

Theoretical model and research hypotheses

(C) Does strategic planning enhance or impede firm performance?

1. leg uit

 

(C) Does strategic planning enhance or impede firm performance?

In de traditionele view gaat mer er van uit dat strategische plannen de bedrijfsgroei en financiele prestaties stimuleerd. Recent onderzoek toont aan dat er een relatie is tussen proficient ( bekwaam) plannen  en innovatief success.

 • H5 = strategic planning verbeterd bedrijfs performance > Supported

 

6

2A. Song et al. (2011) – Does strategic planning enhance or impede innovation and firm performance

 

Theoretical model and research hypotheses

Welke 4 controle variabelen zijn er gebruikt? 

licht ze toe

 

 

Product innovativeness = Meta-analyse toonde aan dat de mate van innovatieness (radicaal of incremental) vaak bepaald hoeveel NPD projecten worden gestart en hoe goed een bedrijf presteerd.

Market turbulence = Heeft een positieve relatie tot NPD uitkomsten en nieuwe product performance

Technological turbulence = Positief gerelateerd aan NPD uitkomsten en nieuwe product performance

Market growth = Verbeterd NPD uitkomsten en bedrijfs performance significant

7

2A. Song et al. (2011) – Does strategic planning enhance or impede innovation and firm performance

 

Theoretical model and research hypotheses

Leg de Contingency model for examining the effects of strategic planning uit

 

 

 

Contingency model for examining the effects of strategic planning:

8

2A. Song et al. (2011) – Does strategic planning enhance or impede innovation and firm performance

 

Research methodology ​

bestaat uit: 

 

 

 

Study measures
Dependent variable
Independent variable
Resource advantage variables 
Control variables 
Data collection procedure

in NL:

Studiemaatregelen
Afhankelijke variabele
Onafhankelijke variabele
Resource voordeel variabelen
Stuur variabelen
Procedure voor het verzamelen van gegevens

9

2A. Song et al. (2011) – Does strategic planning enhance or impede innovation and firm performance

 

Research methodology ​

wat zijn de study measures? 

 

 

 

 • Diepte interviews met 22 senior executives van 7 organisaties in de pre-test fase
 • Na modificatie van de servey format en sommige onderdelen is er een final versie ontwikkeld
 • Gebruik gemaakt van erkende methodes

10

2A. Song et al. (2011) – Does strategic planning enhance or impede innovation and firm performance

 

Research methodology ​

wat zijn de Dependent variable

 

 

 

Het aantal NPD projects - wordt gemeten bij door het aantal gestarte NPD projecten in vorige 12 maanden

 • Kijkt onder andere of NPD projecten uitmaken voor NPD uitkomsten en of firm performance data effect hebben op ROI en subjectieve overall performance
 • 3 item scale gebruikt

11

2A. Song et al. (2011) – Does strategic planning enhance or impede innovation and firm performance

 

Research methodology ​

wat zijn de Independent variable

 

 

 

Strategic planning - wordt gemeten door een 5 item likert scale van armstrong

12

2A. Song et al. (2011) – Does strategic planning enhance or impede innovation and firm performance

 

Research methodology ​

wat zijn de Resource advantage variables

 

 

 

 • Bedrijfs grote wordt gemeten door natural logaritmh of aantal werknemers
 • R&D expenditure - is een percentage van totale revenue
 • Organisotorische reduncacy - wordt gemeten door een 4 item likert scale 

13

2A. Song et al. (2011) – Does strategic planning enhance or impede innovation and firm performance

 

Research methodology ​

wat zijn de Control variables

 

 

 

 • Product innovativeness = three-item scale 

 • Market turbulence, Technological turbulence and Market growth = multi-item scales adopted from Jaworski & Kohl

14

2A. Song et al. (2011) – Does strategic planning enhance or impede innovation and firm performance

 

Research methodology ​

Wat is de Data collection procedure? 

 

 

 

 

 • Sample of 686 firms from high-technology industries was de leiddraad 

15

2A. Song et al. (2011) – Does strategic planning enhance or impede innovation and firm performance

 

Research methodology ​

Waarom is de data van verschillende bronnen genomen?

Wat die bias?

Hoeveel data collections zijn er gebruikt?

 

 

 

Om de kans op potentiele common method bias te voorkomen. Deze bias gaat over de variance in het meetsysteem.

De data van deze study komt van verschillende bronnen en twee verschillende data collecties.

16

2A. Song et al. (2011) – Does strategic planning enhance or impede innovation and firm performance

 

Research methodology ​

Wat zijn de twee verschillende data collectie momenten? 

 

 

First wave data collection = Mailen van lijsten naar senior marketing managers om data te verzamelen van de independent variables, R&D intensiteit, grote van het bedrijf, organizational redundancy, product innovatiness, markt turbelentie, markt groei, technologische turbolencie. 

 • Three follow up berichten als er geen reactie was binnen 3 weken

 

Second wave data collection = één jaar na het eerste moment van data verzamelen is de followup data opgehaald op het aantal nieuw begonnen NPD projecten in de afgelopen 12 maanden, bedrijfs performance, ROI van de marketing manager = depended variables

 • 227 matched sets of data (33% response rate)
 • Getest op mogelijke non-response bias the extrapolation method of Armstrong & Overton is used (Door responses aan het begin en einde te vergelijken) 
  • No significant verschil gevonden op het 95% confidence level is found
   • Ook, geen significant verschil bij 95% confidence level is found between respondent and non-respondent firms

17

2A. Song et al. (2011) – Does strategic planning enhance or impede innovation and firm performance

 

Analysis & Results

Wat wordt er voorafgaande aan het  testen van de hypothesis gedaan?

 

 

Een principal factor analysis op een multi-item scale

De principal analyse = omvat het extraheren van lineaire composieten van waargenomen variabelen. ( grote hoeveelheid gegevens te beschrijven met een kleiner aantal relevante grootheden, zoals lengte en gewicht)

De factor analyse = is gebaseerd op een formeel model dat waargenomen variabelen voorspelt van theoretische verborgen factoren. Dus: 

voor een groot aantal geobserveerde variabelen een kleiner aantal achterliggende variabelen identificeert. Deze niet geobserveerde, achterliggende variabelen worden factoren genoemd. Belangrijk is dat de factoren bijna evenveel van de variatie verklaren als de geobserveerde variabelen. Factoranalyse wordt gebruikt voor datareductie en om inzicht te krijgen in de structuur van de dataset. Een goede factoroplossing bepaalt een relatief klein aantal factoren die samen een groot deel van de variantie die in de oorspronkelijke variabelen aanwezig is, verklaren.

VB:
Stel dat een groep proefpersonen van een vragenlijst twee vragen, A en B, beantwoordt. Uit analyse blijkt dat er een verband is tussen A en B. Dan kan dit komen door de invloed van A op B, door de invloed van B op A, of doordat er nog een andere onbekende variabele C in het spel is. Met factoranalyse kan de onbekende variabele C opgespoord worden. Zie ook afbeelding 

 Vuistregel:

De principal analyse (Hoofdcomponentenanalyse) uitvoeren Om simpel de gecorreleerde geobserveerde variabelen te reduceren tot een kleinere reeks belangrijke onafhankelijke samengestelde variabelen.

Voer factoranalyse uit als u een theoretisch model wil testen van verborgen factoren, die leiden tot waarneembare variabelen.

18

2A. Song et al. (2011) – Does strategic planning enhance or impede innovation and firm performance

 

Analysis & Results

Wat waren de voorwaarden van de a principal factor analysis?

 

 

De criteria waren als volgt:

 • Elke maat moet zwaarder belast zijn dan 0.5
 • Elke maat moet niet zwaarder belast zijn dan 0.4 bij meer dan één factor
 • Elke maat moet passen in de juiste factor

Eng:

 • Each measure must have a loading of greater than 0.5
 • Each measure must not have a loading of greater than 0.4 to more than one factor
 • Each measure must load into the correct factor

19

2A. Song et al. (2011) – Does strategic planning enhance or impede innovation and firm performance

 

Analysis & Results

Table with descriptive statistics

 

 

 

 

 

(Mean, Standard deviation & Correlations with Significance):

20

2A. Song et al. (2011) – Does strategic planning enhance or impede innovation and firm performance

 

Analysis & Results

Table with factor loadings:

 

 

 

 

 

21

2A. Song et al. (2011) – Does strategic planning enhance or impede innovation and firm performance

 

Analysis & Results

Wat is de Construct reliability en wat betekend dat?

is de score hoog of laag?

 

 

 

 

 

 

 • Construct reliability: The results indicates that all multiple-item constructs have good reliabilities with coefficient between 0.78 and 0.99.
 • This means that the measures actually measure, what they claim to measure

22

2A. Song et al. (2011) – Does strategic planning enhance or impede innovation and firm performance

 

Analysis & Results

Wat zijn Hierachical regression models?

wat is Multicollinearity

 

 

 

 

 

 • In order to test the hypotheses, hierarchical regression models are used = Dat model zowel Student performance that contains measures for individual students as well as measures for classrooms within which the students are grouped meet.
  • Multicollinearity diagnostic ( dat twee variabelen het zelfde kunnen meten) test indicated no serious multicollinearity problems in mean-centred regression models (all Condition Indices <30; Variance Inflation Factors <10)

23

2A. Song et al. (2011) – Does strategic planning enhance or impede innovation and firm performance

 

Analysis & Results

Waar bestaan de drie modellen uit en wat zijn de bevindingen?

 

 

 

 

 

 

Model 1 > Bestaat uit 4 controle variableen (product innovativeness, market turbulence, market growth and technological turbulence)

 • R² van 0.05 en F-statistic (2.71) is significant (p<0.05)

Model 2 > De variabelen van model 1 + strategic planning, log of firm size, R&D intensity and organizational redundancy variables

 • R² van 0.09 en  F-statistic (2.86) is significant (p<0.05)

Model 3 > is Model 2 + add firm size, R&D intensity and organizational redundancy into model

 • R² van 0.19 and F-statistic (4.56) is significant (p<0.05)

24

2A. Song et al. (2011) – Does strategic planning enhance or impede innovation and firm performance

 

Analysis & Results

Waarom doet men de F-test?

 

 

 

 

 

 

The F-test examines the differences between model 2 and model 3 > Daaruit blijkt dat model 3 significant beter is dan model 2

25

2A. Song et al. (2011) – Does strategic planning enhance or impede innovation and firm performance

 

Analysis & Results

Wat is de coefficient van  de drie resource-advantage thoery moderation variabelen? 

 

 

 

 

 

 

The coefficients for the three resource-advantage theory moderation variables are assessed (stap B)

 • The coefficient for Firms size is positive and significant (β=1.26, p<0.05) >  Support H2
 • The coefficient for R&D Intensity is positive and significant (β=0.34, p<0.01) >  Support H3
 • There is no empirical evidence for the positive moderating effect of Organizational Redundancy > Not support H4

26

2A. Song et al. (2011) – Does strategic planning enhance or impede innovation and firm performance

 

Analysis & Results

Three Hierarchical regressions for the number of NPD projects:

 

 

 

 

 

 

The coefficients for the three resource-advantage theory moderation variables are assessed (stap B)

 • The coefficient for Firms size is positive and significant (β=1.26, p<0.05) >  Support H2
 • The coefficient for R&D Intensity is positive and significant (β=0.34, p<0.01) >  Support H3
 • There is no empirical evidence for the positive moderating effect of Organizational Redundancy > Not support H4

27

2A. Song et al. (2011) – Does strategic planning enhance or impede innovation and firm performance

 

Analysis & Results

Wat was er nodig voor H5

H5 = strategic planning enhances firm performance

 

 

 

 

 

 

For H5, is een extra hierarchical regression analyse gedaan. Hierbij zijn alle variabelen die eerder zijn gebruikt bij regressie modelen gebruikt als controle variabelen. 

 • The R2 of ROI final regression is 0.47 and the F-statistic is 16.12, significant at the 99% confidence level.
 • The R2 of Overall performance final regression is 0.48 and the F-statistic is 16.66, significant at the 99% confidence level.
 • Dus de results support H5 (p<0.01)

Strategic planning heeft dus een negatief effect op het aantal NPD projects maar heeft een positief effect op ROI  (β=4.84, p<0.01), en op overall firm performance (β=0.14, p<0.01)

28

2A. Song et al. (2011) – Does strategic planning enhance or impede innovation and firm performance

 

Analysis & Results

H5

Return on Investment

 

 

 

 

 

29

2A. Song et al. (2011) – Does strategic planning enhance or impede innovation and firm performance

 

Analysis & Results

H5

Overall firm performance

 

 

 

 

 

30

2A. Song et al. (2011) – Does strategic planning enhance or impede innovation and firm performance

 

Discussion

Wat is de discussie die bij het artikel hoort?

Wat zijn de bevindingen?

 

 

 

 

 

 • Dit artikel ontwikkeld een contigency model in welke organisatie characterstieken van de resource-advantage theory de relatie tussen strategic planning en het aantal NPD projecten modereren. Dus strategic planning en het aantal NPD projecten word gemoddereerd door de organisatie characterstieken ( gevormd door resource-advantage theory). Dit leidt tot een contigency model. 

 

Overall, empirical findings provide support for all the hypothesized relationship in the proposed contingency model ?

 

Contigencie theorie = Contingentiebenadering, is een theorie in de organisatiekunde, waarbij gesteld wordt dat kenmerken van een object van onderzoek afhangen van diverse factoren vanuit de omgeving van het object. De contingentiebenadering gaat uit van de gedachte dat elke omgeving aangepast gedrag verlangt.

31

2A. Song et al. (2011) – Does strategic planning enhance or impede innovation and firm performance

 

Limitations

Wat is de beperkingen van de studie?

 

 

 

 

 

 • Studie beperkt tot specifieke sample van de author --> high tech industrie
 • Alleen de moderating effect van resource advantage theory --> er zijn andere variabelen zoals van de instituional theory
 • Strategisch planning heeft een nadelig effect op het aantal NPD projecten. Verder onderzoek moet uitzoeken wat het effect is op andere afhankelijke variabelen zoals 'product competitive advantage'