32 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 1 > 32 > Flashcards

Flashcards in 32 Deck (20)
1

riches

эд баялаг

2

righteousness

зөв шударга байдал

3

ripe

боловсорсон

4

rob

1. place (bank, train)

2. person

1. дээрэмдэх

2. хулгайлах

5

rock

хад, хад чулуу

6

1. root

2. to take root/roots go down

 

the root of faith must go deep in our hearts.

1. үндэс

2. шигдэх

 

итгэлийн үндэс бидний сэтгэлд гүн шигдэх ёстой.

7

rule (law)

дүрэм, журам

8

1. ruler

2. to rule

1. удирдагч, захирагч

2. удирдах, захирах

9

1. rust

2. to rust

1. зэв

2. зэврэх, зэв идэх

10

ruthless (enemy)

харгис, хэрцгий догшин

Бидний сэтгэлийн дайсан хэрцгий догшин байдаг

11

эд баялаг

riches

12

зөв шударга байдал

righteousness

13

боловсорсон

ripe

14

1. дээрэмдэх

2. хулгайлах

rob

1. place (bank, train)

2. person

15

хад, хад чулуу

rock

16

1. үндэс

2. шигдэх

1. root

2. to take root/roots go down

17

дүрэм, журам

rule (law)

18

1. удирдагч, захирагч

2. удирдах, захирах

1. ruler

2. to rule

19

1. зэв

2. зэврэх, зэв идэх

1. rust

2. to rust

20

харгис, хэрцгий догшин

 

 

ruthless (enemy)