6 10 BE Flashcards Preview

2nd Quarter Japanese > 6 10 BE > Flashcards

Flashcards in 6 10 BE Deck (3):
1

Professor, [let me] introduce [you]. [This] is Nishida from our [academic] office.This is Prof. Nakamura from Heisei University.

Sensei, chotto goshoukai-shimasu. Uchi no kenkyuushitsu no Nishida-kun

2

[I]’m Nishida. How do you do. (lit. Please treat [me] favorably.)

Nishida desu. Hajimemashite. Douzo yoroshiku

3

[I]’m Nakamura. The same here. (lit. Please treat [me] favorably.

Nakamura desu. Kochira koso douzo yoroshiku.