Activities & Hobbies Flashcards Preview

GCSE Chinese > Activities & Hobbies > Flashcards

Flashcards in Activities & Hobbies Deck (64)
Loading flashcards...
1

生日

shēngrì, birthday

2

yuè, month

3

号/日

hào/rì, date

4

qù, to go

5

体育馆

tǐyùguǎn, gymnasium, stadium

6

图书馆

túshūguǎn, library

7

看书

kànshū, reading

8

跑步

pǎobù, to run, jogging

9

教室

jiàoshì, classroon

10

运动场

yùndòngchǎng, sportsground

11

足球

zúqiú, football,

12

篮球

lánqiú, basketball

13

dǎ, to play,

14

nǎ, which

15

huì, can, to be able to

16

网球

wǎngqiú, tennis

17

乒乓球

pīngpāngqiú, table tennis

18

pǎo, run

19

de, particle showing degree

20

kuài, fast

21

游泳

yóuyǒng, swim

22

yóu, swim

23

爱好

àihào, hobbies

24

电子游戏

diànzǐ yóuxì, electronic games

25

wán, play

26

运动

yùndòng, sport, athletics

27

tīng, to listen

28

音乐

yīnyuè, music

29

常常

chángcháng, often

30

上网

shàngwǎng, to surf the internet