Activities & Hobbies Flashcards Preview

GCSE Chinese > Activities & Hobbies > Flashcards

Flashcards in Activities & Hobbies Deck (64):
1

生日

shēngrì, birthday

2

yuè, month

3

号/日

hào/rì, date

4

qù, to go

5

体育馆

tǐyùguǎn, gymnasium, stadium

6

图书馆

túshūguǎn, library

7

看书

kànshū, reading

8

跑步

pǎobù, to run, jogging

9

教室

jiàoshì, classroon

10

运动场

yùndòngchǎng, sportsground

11

足球

zúqiú, football,

12

篮球

lánqiú, basketball

13

dǎ, to play,

14

nǎ, which

15

huì, can, to be able to

16

网球

wǎngqiú, tennis

17

乒乓球

pīngpāngqiú, table tennis

18

pǎo, run

19

de, particle showing degree

20

kuài, fast

21

游泳

yóuyǒng, swim

22

yóu, swim

23

爱好

àihào, hobbies

24

电子游戏

diànzǐ yóuxì, electronic games

25

wán, play

26

运动

yùndòng, sport, athletics

27

tīng, to listen

28

音乐

yīnyuè, music

29

常常

chángcháng, often

30

上网

shàngwǎng, to surf the internet

31

电影

diànyǐng, film

32

kàn, to watch, to read

33

shēngrì, birthday

生日

34

yuè, month

35

hào/rì, date

号/日

36

qù, to go

37

tǐyùguǎn, gymnasium, stadium

体育馆

38

túshūguǎn, library

图书馆

39

kànshū, reading

看书

40

pǎobù, to run, jogging

跑步

41

jiàoshì, classroon

教室

42

yùndòngchǎng, sportsground

运动场

43

zúqiú, football,

足球

44

lánqiú, basketball

篮球

45

dǎ, to play,

46

nǎ, which

47

huì, can, to be able to

48

wǎngqiú, tennis

网球

49

pīngpāngqiú, table tennis

乒乓球

50

pǎo, run

51

de, particle showing degree

52

kuài, fast

53

yóuyǒng, swim

游泳

54

yóu, swim

55

àihào, hobbies

爱好

56

diànzǐ yóuxì, electronic games

电子游戏

57

wán, play

58

yùndòng, sport, athletics

运动

59

tīng, to listen

60

yīnyuè, music

音乐

61

chángcháng, often

常常

62

shàngwǎng, to surf the internet

上网

63

diànyǐng, film

电影

64

kàn, to watch, to read