Begrepp Flashcards Preview

Biologi 1 Genetik > Begrepp > Flashcards

Flashcards in Begrepp Deck (36):
1

DNA

Deoxiribonukleinsyra, den makromolekyl som utgör arvsmassa hos alla levande organismer och hos virus.

2

RNA

Ribonukleinsyra, biologisk informationsmolekyl som samverkar DNA. RNA- kedjor är uppbyggda som DNA men är till mestadels enkelsträngda och har sockerarten ribos istället för deoxiribos och kvävebasen ursil istället för tymin.

3

mRNA
rRNA
tRNA

mRNA- messenger RNA
rRNA-ribosom RNA
tRNA- transfer RNA

4

Ribos

Ribos förekommer som byggnadskomponent i RNA

5

Kvävebas

En sort, kemiska byggstenar som bygger upp DNA och RNA

Ex: A- adenin
C- cytosin
G- guanin
T- Tymin

C - - - G
A- - T

6

Genetik

Läran om våra arvsanlag

7

Segment

1 gen= recept på en speciell protein

8

Hemoglobin

Ett protein= röda blodkroppar i blodet som plockar in järn

9

Insulin

Ett protein= reglerar så att blodsockerhalten blir jämn

10

Proteiner

Kroppens byggstenar

11

Eoner

Kodade delar av DNA- kedjan

12

Introner

Icke kodade delar av DNA kedjan , kallas ibland för nonsens DNA

13

Ribosomen

Cellens proteinfabrik

14

Mitos

Vanlig celldelning. Bildar kroppsceller

15

Meios

Reduktionsdelning bildar könsceller

16

Gameter

Könsceller

17

Haploid

Enkel uppsättning av kromosomer
Ex könscellen

18

Diploid

Dubbel uppsättning kromosomer ex människan( homologa kromosomer)

19

Locus

En plats på en kromosom där genen på en viss egenskap sitter

20

Alleler

Olika varianter av samma gen i ett visst locus ex ögonfärg( brun, blå)

21

Heterozygota

Ett kromosompar som innehåller två olika alleler

22

Homozygota

Ett kromosompar som innehåller två lika alleler

23

Zygota

En cell som bildas då två gameter förenas vid befruktning

24

Dominant

Stark- stor bokstav

25

Recessiva

Vikande- liten bokstav

26

Fenotyp

Individens utseende/ egenskap
Ex utseende

27

Genotyp

Individens exakta genetiska egenskaper i vanlig for av DNA
Ex blodgrupp

28

Monohybrid klyvning

När två föräldrar är heterozygota för olika alleler fast i samma locus

29

Dihybrid klyvning

När man får avkomma från två grupper av individer, där individen har två ärftliga egenskaper

30

Intermediär nedärvning

Inte alla alleler dominerar över varandra, vissa är lika starka
Ex underblomman

31

Kopplade gener

Egenskapen sitter på samma kromosom men vid olika locus och därmed ärvs tillsammans

32

Monogena sjukdomar

Är sjukdomar som beror på mutationer i en enda gen

33

Mutationer

Förändring i arvsanlagen

34

Arv

Ex Tjocka föräldrar kan få tjocka barn för att de bär samma alleler

35

Miljö

Påverkas av det man har runt omkring sig och i sin omgivning

36

Polygena egenskaper

Beror på mutationer i flera olika gener