Bipolär Sjd Flashcards Preview

Psykiatri > Bipolär Sjd > Flashcards

Flashcards in Bipolär Sjd Deck (18):
0

Vad är bipolär depression typ 1?

Om man haft både depression och mani under sitt liv.

1

Vd är bipolär depression typ 2?

Man har mani, depression och hypomani.

2

När debuterar bipolär sjd?

I 20 åå.

3

Nämn faktorer som ökar risken för återfall lr utbrott av bipolär sjd.

Sömnproblem.
Psykisk påfrestning
Antidepressiv beh - ssri
Stress o droger
Hereditet

4

Vilka tillstånd har bipolär sjd samsjuklighet med?

Ångest
Adhd
Missbruk
Personlighetsstörningar.

5

Hur diagnosticerar man bipolär sjd?

Patienten får själv rita ut stämningslägen under ett års tid.
Fråga om förhöjda stämningslägen efter första depressionen
Fråga anhöriga ovanstående
Associerade sym - självkänsla, sömnrytm, mer pratsam, kreativ, svårt m konc, riskbeteende?

6

Skattningsskalor vi bipolär sjd?

MDQ - för att hitta personer m bipolär sjd.
YMRS - skattning av pågående symtom

7

Viktigaste behandlingen för att bryta en mani!

Sömn.
Sedan sätt in lkm - hypnotika, neuroleptika, bensodiazepiner, litium (litium)
Sätt ut ssri

8

Definiera en manisk episod.

Bbb

9

Definiera en hypoman episod.

Bbb

10

Akut beh av mani?

Inläggning - ofta enl LPT
Stimulibegränsning
Stämningsstabiliserare - litium (kolla upp dosering), valproat
Antipsykotika
Lugnande o sömnreglerande - oxazepam, diazepam.
Ev tvångsmedicinering - pat måste då vårdas enl LPT.
Sätt ut antidepressiva - ssri, snri, tricykliska

11

Vilka maniska patienter kan ej få valproat?

Gravida kvinnor
Helst inte till några kvinnor i fertil ålder.

12

Vad innebär ett malignt neuroleptika syndrom?

Hypertermi
Rigiditet
Växlande medvetandegrad
Instabila autonoma funktioner

13

Profylaktisk beh mot manier?

Litium
Antiepileptika - valproat, lamotrigin, karbamazepin.
Antipsykotiska lkm -

14

Vad bör man tänka på vid beh med litium?

Biverkningar - många
Regelbundna blodprovskontroller
Compliance

15

Biverkningar valproat?

PCOS
fosterskador
Undvik till fertila o/lr gravida kvinnor.

16

När startar profylaktisk beh?

Efter två episoder av bipolär sjd.
Individuell riskanalys - suicidrisk, socialt, ekonomiskt.

17

Vilka psykiatriska tillstånd har bipolär sjd samsjuklighet med?

Ångest
Adhd
Missbruk
Personlighetsstörning