Cardiovascular Flashcards Preview

Medical Terminology > Cardiovascular > Flashcards

Flashcards in Cardiovascular Deck (18):
0

aneurysm/o

aneurysm

1

angi/o

vessel

2

aort/o

aorta

3

arteri/o

artery

4

arteriol/o

arteriole

5

ather/o

placque

6

atri/o

atrium

7

cardi/o

heart

8

coron/o

heart

9

ox/i (y)

oxygen

10

phleb/o

vein

11

sphygm/o

pulse

12

steth/o

chest

13

valv/o

valve

14

vas/o

vessel

15

ven/o

vein

16

ventricul/o

ventricle

17

venul/o

venule