Cellcykel Flashcards Preview

Avsnitt 12 > Cellcykel > Flashcards

Flashcards in Cellcykel Deck (54):
1

Exempel på vävnad som endast består av celler?

Muskler
Epitelvävnad

2

Exempel som till största delen består av ECM?

Ben
Brosk
Tänder
Senor
Hornhinna

3

Skillnad på kromatid och kromatin?

Kromatin = DNA + protein

Kromatid = DNA-molekylen i en kromosom

4

Vad menas med kromosomhomologer?

En kromosom i paret kommer från mamma och ett från pappa

De är lika - men inte identiska

5

Vad menas med en allel?

Olika versioner av samma gen

6

Vad är karyotyp?

Antalet och utseendet på en individs kromosomer när cellen befinner sig i mitosens M-fas

7

Ett exempel på en villkorlig mutation?

En strukturförändring som gör att proteinet blir instabilt vid högre temp.

Fungerar bra vid rumstemp men i högre temp kommer mutationen ge en fenotyp

8

Tre processer som är kontrollerade av cellcykeln?

Dna- replikation (S)

Tillväxt (G2)

Kärnan delas (M)

9

Vilka är de fem olika faserna i cellcykeln?

G1

S-fas (DNA replikation)

G2 (tillväxt)

M-fas (Mitos)

G0 - cellcykelexit t.ex. för terminaldifferentierade celler

10

Vilka är de 3 st checkpoints som finns i cellcykeln?

- G1/S
Känner av omgivning och cellens storlek

- G2/M
Känner av DNA replikationens status + cellstorlek


- Spindle assembly
Känner av om kromosomerna är fästa i kinetokorer och kärnspolen
Blockerar övergång till Anafas - när kromosomerna separeras

11

Hur regleras övergångarna mellan de olika cellcykelstadierna?

Mha av cyklin depandent kinaser
CdK

12

Hur regleras aktiviteten av CdK?

Behöver både en cyklin och en fosforylering för att aktiveras

CdK finns alltid i jämn konc i cellen - det är koncentrationen av Cyklin som varierar och därmed styr övergångarna

13

Vilka är de 4 olika cyklinen?

G1-cyklin - under G1 fas

G1/S cyklin - övergång mellan G1 och S

S-cyklin - under S och G2 fas

M-Cyklin - under G2 och början av M fas

14

Vad kontrolleras i G1/S- checkpoint?

Känner av omgivning och cellens storlek - om cellen ska förbinda sig att starta cellcykeln

15

Vad kontrolleras vid G2/M checkpoint?

DNA-replikationens status och evt DNA skada + cellens storlek

16

Vad kontrolleras i Spindle assembly checkpoint?

Om det finns några fria kinetokorer eller om alla är bundna till kromosomerna

17

Vad är en mitogen?

En signalmolekyl som signalerar om Mitos

18

Hur aktiveras G1-cyklin?

Av transkriptionsfaktorn Myc -

som i sin tur aktiveras av en mitogen via RTK och Ras

19

Vad är Myc och hur aktiveras det?

Är en transkripitionsfaktor som aktiverar G1-cyklin

Myc aktiveras av mitogen som binder till RTK och aktiverar RAS

20

Vad är E2F?

En transkriptionsfaktor som aktiverar transkription av G1/S och S-cyklin

21

Vad är Rb?

Rb är en tumörrepressor/repressor av E2F

22

Hur regleras Rb?

Är aktiv i icke-fosforylerat tillstånd.

- fosforyleras av CdK7G1-cyklin komplexet som aktiveras av Myc

- fosforyleringen gör att Rb släpper från E2F som då blir aktiv

- E2F aktiverar transkription av G1/s och S-cyklin

- G1/S -cyklin aktiverar fosforylering av 100% av allt Rb i en feedback-loop

23

Vad menas med ”licens for replication”?

Processer som ser till att DNA-replikation endast kan ske EN gång per celldelning - och i rätt cellcykelstadie

24

Hur är går ”licens for replication” till?

- I tidig G1 fas kommer en Cdc6 binda till varje ORC

- detta möjliggör laddning av Helikas och PR-komplex kan bildas

- när cellen träder in i S-fas kommer det aktiverade Cdk/S-cyklin komplexet att fosforylera både Helikas, ORC och Cdc6

Detta leder till:

- Helikas aktiveras och replikation startar
- ORC inaktiveras
- Cdc6 kommer bli igenkännd av SCF och ubiquinerad - nedbruten i proteasome

25

Vad gör Cdc6 och hur regleras den?

En Cdc6 binder till varje ORC i G1-fas och gör det möjligt att ladda Helikas och bilda PR-komplex

Regleras genom att den i S-fas fosforyleras av Cdk/S-cyklin komplexet

Fosforyleringen gör att den blir igenkänns av SCF och ubiquinerad - nedbrutan i proteasomen

26

Vad är SCF?

Känner igen den fosforylerade Cdc6 och ubiquinerar den

27

Vad aktiveras av p53?P21 - blockerar cellcykeln genom att blockera Cdk-aktivitet under G1, G1/S och S - fas

Bax och Puma - pro-apoptosprotein

28

Vad gör p21 och hur aktiveras den?

P21 - blockerar cellcykeln genom att blockera Cdk-aktivitet under G1, G1/S och S - fas

Aktiveras av p53

29

Vad är p16?

Blockerar cellcykeln genom att blockera formation av CdK/G1 komplex under G1-fas

30

Vad gör är Bax och Puma?

Pro-apoptosprotein

31

Vad är p53 och hur regleras dess aktivitet?

En transkriptionsfaktor som fungerar som en tumörrepressor genom att den aktiverar gener som blockeras cellcykel och aktiverar apoptos

P53 tillverkas alltid i cellen men kommer konstitutivt att brytas ner av Mdm2 som ubiquitinerar - bryts ner i proteasome.


- Vid DNA-skada kommer ATM att uttryckas i cellen
- vid överdriven proliferation kommer ARF att aktiveras av mycket aktivt E2F

ATM och ARF inhiberar Mdm2 och aktiverar p53

32

Vad gör ARF?

Inhiberar Mdm2 och aktiverar p53
- aktiveras av mycket E2F

33

Vad gör ATM?

Aktiveras vid DNA-skada. Inhiberar Mdm2 och aktiverar på så sätt p53

34

Hur går signalering om celltillväxt till i G2-fas?

-Tillväxtfaktor binder till RTK

- PI3-kinas har en SH2-domän och aktiveras

- omvandlar PIP2 -> PIP3

- PDK1 och PKB/Akt binder till PIP3 med PH-domän och när de förs samma på membranet kan PDK1 aktivera PKB/Akt

- Akt aktiverarTOR och transkriptionsregulatorer för ökad produktion av ribosomer

- Akt inhiberar också pro-apoptos protein i BH3-only

35

Vad aktiveras av PKB/Akt?

- Akt aktiverar TOR och transkriptionsregulatorer för ökad produktion av ribosomer - ökad proteinsyntes

- Akt inhiberar också pro-apoptos protein i BH3-only

36

Hur inaktiveras PKB/Akt?

Efter en tillväxtsignal kommer PTEN-fosfatas att defosforylera PIP3-PIP2

37

Vad är PDK1 och vad gör den?

Phospho-dependent protein kinas 1

Måste binda till PIP3 för att aktiveras

Fosforylerar och aktiverar PKB/Akt

38

Vad är och gör PI3-Kinas?

Fosfoinositol - 3 kinas

Fosforylerar PIP2 —> PIP3

39

Vilka faser ingår i M-fasen i cellcykeln?

- Interfas (G2-fas, checkpoint)

- Profas

- Prometafas

-Metafas (checkpoint)

- Anafas

- Telofas

- Cytokines

40

Vad händer i profas?

Kromosomerna drar ihop sig till heterokromatin

41

Vad händer i prometafas?

Cellkärnans membran löser upp sig och centrosomerna delar upp sig symetrsikt i cellen

42

Vad händer i metafas?

Kärnspolen är bildad och alla kinetokorerna bundna till kromosomer - > checkpoint

43

Vad händer i Anafas?

Kromosomerna delar sig

44

Vad händer i telefas/cytokines?

Cytoplasman delar sig mha att cellan snörps av aktinfilament

Cellmembran återbildas runt de två nya cellkärnorna i dotterceller

45

Hur regleras aktiviteten av Cdk/M-cyklinkomplexet?

Av Cdc25 som tar bort den inhiberande fosforyleringen på komplexet

1. Wee1 kinas = inhiberande fosforylering
CAK (Cdk activating kinas) = aktiverande

—> komplex fortfarande inaktivt

2. Cdc25 defosforylerar inhibitorisk P

46

Vad gör Wee1?

Sätter på en fosfat i inhibitorisk site på Cdk/M-cyklin

47

Vad gör CAK?

Fosforylerar aktiverande site på CdK/M-cyklin

= komplex fortfarande inaktiv

48

Vad gör Cdc25?

Defosforylerar den inhibitoriska siten på CdK/M-cyklin

—> komplex aktiverat

49

Hur regleras Cdc25?

Inhiberas om allt DNA inte är replikerat

...om det finns DNA-skada, om cellen inte är tillräckligt stor etc

50

Vad regleras av aktivt CdK/M-cyklin?

- fosforylering av Condensin aktiverar kromosomkondensation och DNA-packning

- Forsforylering av laminer löser upp kärnmembran

- Fosforylering av MAPs (microtubuli associated proteins) ”search and capture” hos microtubuli

51

Vad håller ihop de två systerkromatiderna innan separationen i Anafas?

Cohesin

Under kondensering av kromatiderna kommer en del av Cohesinet att tas bort och systerkromatiderna hålls endast ihop av Cohesin i centromeriska mitten

52

Vad heter enzymet som separerar systerkromatiderna?

Separase

53

Hur regleras separase?

Av Securin

Securin ubiquitineras av Cdc20/APC komplex

Cdc20 inhiberas från att bilda komplex med APC/C om inte alla kinetokorer är bundna

54

Vad är Cdc20 och APC/C?

Cdc20 inhiberas av ej bundna kinetokorer

När Cdc20 kan bilda komplex med APC/C kan de ubiquitinera Securin och M-cyklin