Chapter 34 Flashcards Preview

Chinese Words 4 > Chapter 34 > Flashcards

Flashcards in Chapter 34 Deck (40):
1

巴黎

Bālí - - - Paris

1

Wèi - - - taste

1

Pái - - - brand

1

澳门

Àomén - - - Macau

1

苏州

Sūzhōu - - - Suzhou

1

Yunnan Province

云南省 - - - Yúnnán shěng

3

生抽

Shēng chōu - - - Soy sauce

4

sun

太阳 - - - Tàiyáng

5

广州

Guǎngzhōu - - - Guangzhou

6

兵马俑

Bīngmǎyǒng - - - Terracota Army

7

traffic

交通 - - - Jiāotōng

8

window

窗户 - - - Chuānghù

9

garbage

垃圾 - - - Lājī

10

博物馆

Bówùguǎn - - - museum

11

culture

文化 - - - Wénhuà

13

太阳

Tàiyáng - - - sun

14

垃圾

Lājī - - - garbage

15

Paris

巴黎 - - - Bālí

16

交通

Jiāotōng - - - traffic

18

museum

博物馆 - - - Bówùguǎn

19

窗户

Chuānghù - - - window

20

Soy sauce

生抽 - - - Shēng chōu

20

ahead

前面 - - - Qiánmiàn

21

Macau

澳门 - - - Àomén

22

实在

Shízài - - - in reality

22

to save money

省钱 - - - Shěng qián

24

文化

Wénhuà - - - culture

25

Terracota Army

兵马俑 - - - Bīngmǎyǒng

26

married

嫁给 - - - Jià gěi

28

旁边

Pángbiān - - - next to

29

前面

Qiánmiàn - - - ahead

30

云南省

Yúnnán shěng - - - Yunnan Province

32

省钱

Shěng qián - - - to save money

33

taste

味 - - - Wèi

34

嫁给

Jià gěi - - - married

36

in reality

实在 - - - Shízài

37

Guangzhou

广州 - - - Guǎngzhōu

38

next to

旁边 - - - Pángbiān

39

brand

牌 - - - Pái

40

Suzhou

苏州 - - - Sūzhōu