Chapter 35 Flashcards Preview

Chinese Words 4 > Chapter 35 > Flashcards

Flashcards in Chapter 35 Deck (34):
1

even more

更加 - - - Gèngjiā

2

请不要

Qǐng bùyào - - - please don’t

2

cantonese

粤语 - - - Yuèyǔ

3

长江

Chángjiāng - - - Yangtze

4

书面

Shūmiàn - - - written

5

海南

Hǎinán - - - Hainan

6

哈尔滨

Hā'ěrbīn - - - Harbin

6

clean

干净 - - - Gānjìng

6

please don’t

请不要 - - - Qǐng bùyào

6

plum

梅子 - - - Méizǐ

7

图片

Túpiàn - - - picture

9

香蕉

Xiāngjiāo - - - banana

9

to hike

爬山 - - - Páshān

11

粤语

Yuèyǔ - - - cantonese

11

下次

Xià cì - - - next time

12

written

书面 - - - Shūmiàn

14

干净

Gānjìng - - - clean

15

黄山

Huángshān - - - Yellow Mountains

16

Harbin

哈尔滨 - - - Hā'ěrbīn

17

外滩

Wàitān - - - The Bund

18

injured

受伤 - - - Shòushāng

19

The Bund

外滩 - - - Wàitān

21

爬山

Páshān - - - to hike

22

Yangtze

长江 - - - Chángjiāng

23

Hainan

海南 - - - Hǎinán

24

更加

Gèngjiā - - - even more

24

Xian

西安 - - - Xī'ān

26

受伤

Shòushāng - - - injured

27

picture

图片 - - - Túpiàn

29

next time

下次 - - - Xià cì

31

西安

Xī'ān - - - Xian

32

Yellow Mountains

黄山 - - - Huángshān

33

梅子

Méizǐ - - - plum

34

banana

香蕉 - - - Xiāngjiāo