CHN131/23 Flashcards Preview

CHINESE > CHN131/23 > Flashcards

Flashcards in CHN131/23 Deck (24):
1

(jian\ )
Measure word of Clothes

2

衣服

(Yi fu)
Clothes

3

样子

(Yang\ zi)
Style

4

中式

(Zhong shi\)
Chinese Style

5

(shi\ )
Style

6

颜色

(yan/ se\)
Color

7

(hóng )
Red

8

(huáng)
Yellow

9

绿

(lù)
Green

10

(lán)
Blue

11

(bái)
White

12

(hēi)
Black

13

大小

(dàxiǎo)
Size

14

合适

(héshì)
Well-fitted

15

(hào)
Size

16

大号

(dàhào)
Large size

17

中号

(zhōnghào)
Medium size

18

小号

(xiǎohào)
Small size

19

(féi)
Loose (of clothes,shoes)

20

(cháng)
Long

21

(duǎn)
Short

22

(tiāo)
To choose,to select

23

(shì)
To try

24

有点儿

(yǒudiǎnr)
a little
(แสดงความรู้สึกแอกมาเชิง ไม่โอเค)
(有一点儿肥)