H2 Flashcards Preview

Ondernemingsrecht > H2 > Flashcards

Flashcards in H2 Deck (14):
1

Wat is kenmerkend voor een rechtspersoon?

Scheiding tussen vermogen van onderneming en dat van de ondernemer.

2

Wat is een rechtspersoon?

Rechtspersonen zijn door het recht bedachte structuren die ook als rechtssubject aan het rechtsverkeer kunnen deelnemen.

3

Wat is een natuurlijk persoon?

Een natuurlijk persoon (mens van vlees en bloed) is bevoegd om als zelfstandig rechtssubject aan het rechtsverkeer deel te nemen.

4

Wie vallen onder het begrip : rechtspersoon?

art 2:3 BW

5

Wie vallen onder het begrip : natuurlijk persoon?

Eenmanszaak, Maatschap, vennootschap o firma, commanditaire vennootschap.
(ook mogelijk als rechtspersoon)

6

Kenmerken van een Eenmanszaak

- Behoort toe aan natuurlijk persoon
- Opnemen in Handelsregister art 18 Hrgw.
- Recht op een handelsnaam art 1-3 HNW.
- Administratieplicht art 3:15i BW. (art 2:10 BW)
- Geen scheiding tussen vermogen van onderneming en privévermogen van ondernemer.
- Hele vermogen instaat voor schulden art 3:276 BW

7

Wat wordt verstaan onder een Maatschap?

Overeenkomst waarbij 2 of meer pers zich verbinden om elk iets in gemeenschap te brengen, als oogmerk voordeel dat daaruit ontstaat met elkaar te delen
art 7A:1655 BW.

8

Wat is het eigendom probleem bij een maatschap?

art 7A:1662.

9

Kenmerken van een Maatschap / VOF?

- Wilsovereenstemming voor oprichting is voldoende voor oprichting.
- Inschrijving in handelsregister vereist.
art 23 WvK, 5 Hrgw, 17 e.v Hrb.

10

Wat houdt de vertegenwoordigingsbevoegdheid in bij een maatschap / VOF?

Maten/vennoten binden elkaar niet, tenzij:
1. volmacht is verleend 7A:1681, 3:60 e.v
2. beheersdaden betreft 7A:1676
3. handeling ten voordele van maatschap 7A:1681
4. Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid 3:61
5. bekrachtiging 3:69 achteraf de maten alsnog met onbevoegd verrichte rh van een van hen instemmen.


Bij vof elke vennoot bevoegd namens vennootschap op te treden art 17 WvK.
alleen

11

Vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen?

- Pas na publiceren in Handelsregister werking.
art 29 WvK en 25 Hrgw.
Vennoot onbevoegd, dan bindt die alleen zichzelf.

- Uitgezonderd:
als beheersdaden betreft
7A:1676
als transactie voordelig voor vennootschap is geweest 7A:1681.

12

Kenmerken van een commanditaire vennootschap?

- art 19 WvK.

- Ook inschrijven in Handelsregister

art 23 WvK, 18 Hrgw en 17 e.v Hrb.

13

Wanneer is sprake van een CV? Noem alle kenmerken en vermeld daarbij de desbetreffende wetsartikelen.

- Samenwerking d.m.v inbreng
- Voordeel te behalen en te delen
- Vennootschap bij wijze van geldschieting
- art 17 WvK

14

Is een Stille vennoot een crediteur? leg uit

Geen crediteur.
- heeft geen vordering op cv
- mag niet deelneming in het bestuur
art 20 lid 3 WvK